Strona główna


Email facebook twitter LinkedIn Google+
12 październik 2021, 11:01:53
Napisał: anno1

Miło nam poinformować, że ukazał się nowy numer (No. 1/2021) czasopisma „European Spatial Research and Policy”.

SPIS TREŚCI

Piotr KENDZIOREK, Andrzej RYKAŁA
Foreword: The socio-political and spatial context of Holocaust research

INVITED ARTICLES

Zofia TRĘBACZ
‘Jews to Madagascar’: Poland in the face of ethnical problems in the 1930s
Anna M. ROSNER
Two German-Jewish rescue programmes launched in Great Britain, 1933–1939
Stefania ZEZZA
Without a compass: Salonikan Jews in Nazi Concentration Camps and later
Igor SHCHUPAK
The rescue of Jews from the Nazi genocide by the inhabitants of Eastern Galicia
Audrey KICHELEWSKI
Early writings on the Holocaust: French-Polish transnational circulations
Andrzej RYKAŁA
Unrecognizable, abandoned, unnamed, avoided places: On the murders committed against Jews in Poland in the period after the Second World War and their commemoration
Martyna RUSINIAK-KARWAT
Bundists and the issue of emigration from Poland after the Second World War
Alessandro VITALE
The Jewish Autonomous Region of Birobidzhan in Siberia

NOTES, COMMENTARIES AND REPORTS

Andrzej RYKAŁA
Bound by history: An interdisciplinary approach to Polish-Jewish relations
Anna M. ROSNER
Majer Bałaban’s competition for the best MA and PhD thesis on Jewish History and Culture

PART II. ARTICLES

Giancarlo COTELLA, Umberto JANIN RIVOLIN, Elena PEDE, Maurizio PIOLETTI
Multi-level regional development governance: A European typology
Edyta MASIEREK
Urban regeneration programming in Poland in the years 2014–2020
Dagmara KOCIUBA
New trends in the changes of administrative boundaries in Poland
Nataliya PIPCHENKO, Ievgeniia MAKARENKO, Mykola RYZHKOV, Mariia ZAITSEVA
The policy of European and Euro-Atlantic integration as a key factor for Ukraine’stransformation
Eva KISS, Amarilla LUKÁCS
Modelling financial sustainability of clusters: The case of Hungary
Łukasz MUSIAKA, Mykola HABREL, Myhailo HABREL, Myhailo KOSMIY
Non-material considerations and uniqueness in the planning of the development of urban space: Example of Lviv
Csaba LAKÓCAI
The role of location in the functioning of a local currency: La Gonette case study

Poniżej link do treści tego numeru:

Okładka European Spatial Research and Policy No. 1/2021

Email facebook twitter LinkedIn Google+
4 październik 2021, 11:58:15
Napisał: anno1

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa książka autorstwa dr Szymona Wiśniewskiego pt. Dostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej w Polsce w świetle zagrożeń powodziowych.

Opis książki ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Łodzkiego:

Monografia zawiera wyniki badań poświęconych określeniu wrażliwości osobowego transportu drogowego w Polsce poprzez identyfikację charakteru i skali zmian dostępności transportowej oraz zmian obciążenia sieci osobowym ruchem drogowym w sytuacji powodzi (o różnych prawdopodobieństwach wystąpienia), prowadzonych w ramach projektu o numerze 2018/29/B/HS4/01020, który został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki. W toku realizacji tak sformułowanego celu głównego opracowania podjęto się osiągnięcia grupy celów szczegółowych o charakterze poznawczym, metodycznym oraz aplikacyjnym. Badania prowadzono głównie na podstawie wtórnych danych dotyczących zasięgów obszarów zagrożonych powodzią w Polsce i ich zagospodarowania oraz sieci drogowej wraz z zagospodarowaniem jej sąsiedztwa. Publikacja może zainteresować badaczy zajmujących się geografią transportu lub – szerzej – geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną. Może być również pomocnym materiałem dla studentów kierunków, które w swoim programie odnoszą się do geografii transportu, dostępności transportowej czy mobilności przestrzennej. Treść pracy obejmuje zagadnienia, które mogą zostać wykorzystane przez specjalistów zajmujących się zarządzaniem kryzysowym czy też zarządzaniem infrastrukturą drogową w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem powodzi.

Książka znajduje się w wolnym dostępie pod tym adresem: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/09/Wisniewski_Dostepnosc-.pdf


Email facebook twitter LinkedIn Google+
4 październik 2021, 08:57:27
Napisał: anno1

Tegoroczne rozstrzygnięcie ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych, zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, po raz kolejny wyróżniło naszą Absolwentkę – panią magister Jagodę Wlazło. Jej praca pt. Mieszkaniowe obiekty dziedzictwa kulturowego jako element zagospodarowania gminy Narew, przygotowana w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej pod kierunkiem dr Iwony Pielesiak, zdobyła pierwszą nagrodę!

Mamy nadzieję, że pasja i zaangażowanie Autorki wyróżnionej pracy stanie się inspiracją dla wszystkich naszych studentów, przygotowujących prace dyplomowe.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!


Email facebook twitter LinkedIn Google+
21 maj 2021, 11:28:52
Napisał: anno1

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa książka autorstwa dr Iwony Pielesiak, dr Agnieszki Ogrodowczyk i dr hab. Szymona Marcińczaka pt. Budowanie prężności w kontekście kurczenia się miast europejskich.

Opis książki ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Łodzkiego:

Publikacja wynika z realizacji międzynarodowego projektu badawczego „3S RECIPE – Smart Shrinkage Solutions – Fostering Resilient Cities in lnner Peripheries of Europe”. Jego przedmiotem jest prężność/elastyczność miejska (urban resilience), rozpatrywana w kontekście zarówno obecnie obserwowanego. jak i potencjalnego kurczenia się ośrodków zurbanizowanych Europy.
Autorzy książki podjęli próbę uporządkowania zagadnień terminologicznych oraz metodycznych na gruncie polskim, prezentując ilościowe i jakościowe podejścia do oceny miejskiej prężności. Monografia zawiera przegląd aktualnej wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej z odniesieniem do dorobku pozostałych nauk społecznych, a także nauk o Ziemi i środowisku oraz inżynieryjno-technicznych. Szczególną uwagę poświęcono w niej przybliżeniu istoty i możliwości praktycznego wykorzystania innowacyjnej metody Urban Futures, która wspiera perspektywiczną ewaluację szerokiego spektrum działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – od mikroprojektów po działania w obrębie ośrodków metropolitalnych. Zaprezentowana metoda, rozwinięta dzięki współpracy reprezentantów nauk stosowanych i społecznych, a także władz lokalnych i przedstawicieli sektora prywatnego, oferuje realne wsparcie procesów planowania rozwoju miast.

Pod tym adresem dostępny jest fragment książki: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Pielesiak-i-in._Budowanie_-16.pdf


Email facebook twitter LinkedIn Google+
18 maj 2021, 12:53:08
Napisał: anno1

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa książka autorstwa dr Sławomira Kobojka i prof. Elżbiety Kobojek pt. Wydmy śródlądowe – środowisko przyrodnicze i działalność człowieka na przykładzie województwa łódzkiego.

Opis książki ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Łodzkiego:

W obrębie Niżu Europejskiego występuje szeroki pas piaszczysty, w skład którego wchodzą eoliczne piaski pokrywowe i wydmy śródlądowe. Wydmy są formami wypukłymi o różnych kształtach i znacznych wysokościach względnych, maksymalne do 30 m, dlatego są ważnymi elementami w krajobrazie równinnej części Europy, szczególnie Polski. Europejskie wydmy śródlądowe zostały ukształtowane przez wiatr w zimnych, peryglacjalnych warunkach klimatycznych późnego vistulianu. W holocenie, w warunkach klimatu umiarkowanego, zostały ustabilizowane przez lasy iglaste. Dopiero wycięcie lasów, głównie w czasach historycznych, spowodowało ponowne ożywienie procesów eolicznych, rozwiewanie, a nawet kształtowanie nowych form wydmowych. Jeszcze w połowie XX wieku aktywne były procesy eoliczne w środkowej Polsce. W obrębie pól wydmowych ukształtował się wyjątkowy ekosystem, o charakterze którego decydują znaczne miąższości piasków kwarcowych, ich duża przepuszczalność, nisko położony poziom wód gruntowych i ubogie gleby.
Celem publikacji jest ukazanie specyfiki ekosystemu wydm śródlądowych oraz obecnego użytkowania i zagospodarowania pól wydmowych na przykładzie badań w regionie łódzkim. Przeanalizowano charakter i funkcje lasów na wydmach, przydatność piasków eolicznych dla przemysłu i skutki eksploatacji, przyczyny i skalę rolniczego użytkowania powierzchni wydmowych, lokalizację zabudowy wsi względem wydm oraz pola wydmowe w systemie obszarów chronionych. Szczególną uwagę zwrócono na walory pól wydmowych i ich wykorzystanie w turystyce i rekreacji. Przedstawiono też przyczyny ożywienia procesów eolicznych w czasach historycznych. Podjęto próbę oceny stabilności i wrażliwości ekosystemów wydmowych, a także wskazano zagrożenia wynikające z ocieplenia oraz antropopresji.

Pod tym adresem dostępny jest fragment książki: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/04/Kobojek_Wydmy-16.pdf

Strona 1 z 10  > >>