dr Marta Borowska-Stefańska

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
+48 42 635 45 64
Email:
marta.borowska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 10:00-11:30
0000-0003-2448-4778

Wykształcenie

 • licencjat z geografii - 2008, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • magister gospodarki przestrzennej - 2010, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk geograficznych - 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, promotor: prof. dr hab. T. Marszał.

KURSY, SZKOLENIA

 • kurs pilota wycieczek (2010);
 • Szkolenie "Manager projektów badawczych" w ramach projektu "Doktoranci - Regionalna Inwetsycja w Młodych naukowców - Akronim D-RIM, II edycja" (25.10.2011-20.12.2011);
 • Szkolenie - "Portal geostatystyczny - platforma nowych możiwości" (27.11.2015);
 • Szkolenie "MS Teams w kształceniu zdalnym i mieszanym"  (8.10. 2020)
 • Szkolenie ESRI ArcGIS PRO: Tworzenie i edycja danych (22-23.06.2020)
 • Szkolenie ESRI - Wprowadzenie do Geostatystyki w ArcGIS (16.10.2020)
 • Szkolenie ESRI - Tworzenie i analiza powierzchni w ArcGIS Spatial Analyst (13.04.2021)
 • Szkolenie Writefull, 16.03.2022 r. (Biblioteka UŁ).
 • Szkolenie - Profil Autora w bazie Scopus (szkolenie UŁ), 16.03.2022 r.

EKSPERTYZY i OPRACOWANIA

 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Mobilność osób starszych w Łodzi – raport z badania dzielnicy Śródmieście, Urząd Miasta Łodzi, 2018.
 • Borowska-Stefańska M., Kobojek S., Kowalski M., Lewicki M., Tomalski P., Wiśniewski S., Analiza historycznego rozwoju zagospodarowania w granicach terenów zalewowych, WWF Polska, 2019.
 • Borowska-Stefańska M., Kobojek S., Komornicki T., Kowalski M.,  Tomalski P., Wiśniewski S., Prognoza do 2050 r. w 2 scenariuszach ile osób/terenów zabudowanych będzie na terenach zagrożonych powodzią i ile będą wynosiły te straty (Polska)?, WWF Polska, 2019.
 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Kurzyk P., Sapińska P., Dostępność transportowa do terenów wystawy Expo Horticultural w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, 2020.

Staże

 • ERASMUS+, Rumunia, 17-21.09.2018r., Uniwersytet w Oradei,
 • Ukraina, luty 2019 r., Politechnika Lwowska,
 • Polska, 2019 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • ERASMUS+, Rumunia, 13-17.05.2019r., Uniwersytet w Oradei,
 • ERASMUS+, Rumunia, 13-17.09.2021r., Uniwersytet w Oradei,
 • Niemcy, 25-29 kwiecień 2022 r., Justus-Liebig-Universität Gießen
 • Słowacja, 20-24 czerwiec 2022 r., Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

Zainteresowania badawcze

 • planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, zagospodarowanie środowiska, tematyka powodziowa, tereny zieleni, GIS, mobilność, geografia transportu.

PEŁNIONE FUNKCJE

 • sekretarz redakcji czasopisma Biuletyn Uniejowski (2014-2017).
 • Koordynator programu ERASMUS dla studentów na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2015/2016
 • redaktor czasopisma Biuletyn Uniejowski (od 2018 r.)
 • członek Canadian Association of Geographers (CAG) (2018).
 • sekretarz Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego (od 2016),
 • współorganizator konferencji naukowej Wzorce rozwoju lokalnego - lokalna polityka przestrzenna (od 2017),
 • współorganizator XI Ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu małe miasta pt.: „Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast – ujęcie przestrzenne”, (2013).
 • wolontariusz w organizacji Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej „Changes, Challenges, Responsibility” (Kraków, 2014). 
 • współorganizator IV Międzynarodowej konferencji naukowej – "Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji" (2019)
 • członek Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2016),
 • przedstawiciel w grupie asystentów i adiunktów do Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (od 2016).
 • opiekun stażu w ramach programu wsparcia studentów Uniwersytetu Łódzkiego Staż na start (2019),
 • opiekun stażu w ramach programu Students’ POWER (2020, 2021)
 • Członek komitetu programowego III międzynarodowej konferencji naukowej pt: "CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY – ISCTBL 2020” – 13.11.2020 r. 
 • opiekun pierwszego roku studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna (2020/2021),
 • Redaktor tomu specjalnego w Sustainability pt: The impact of Natural Hazards on Transport – 100 pkt MEiN

 • Wykład w ramach Geoczwartków 20 stycznia 2022 r. Szymon Wiśniewski, Marta Borowska-Stefańska, Michał Kowalski: Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście

Nagrody i wyróżnienia

 • List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2008/2009;
 •  II miejsce w 2015 r. w plebiscycie absolwentów studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na najlepszego nauczyciela akademickiego;
 •  I miejsce w 2016 r. w plebiscycie absolwentów studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na najlepszego nauczyciela akademickiego;
 • III miejsce w 2017 r. w plebiscycie absolwentów studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na najlepszego nauczyciela akademickiego;
 • Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za cykl publikacji z zakresu zagospodarowania i oceny ryzyka powodziowego (2016).
 • Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za cykl publikacji z zakresuzarządzania ryzykiem powodziowym i jego oceny na przykładzie dolin rzecznych regionu łódzkiego (2017)
 • Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia za cykl publikacji z  zakresu wykorzystania analiz sieciowych w badaniach geograficznych (2018).

 • Indywidualna Nagroda Rektora III stopnia za cykl publikacji pt: Wykorzystanie narzędzi GIS w badaniach geograficznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego (2020)

 • wyróżnienie w konursie TUP za prace dyplomowe wykonane w roku akademickim 2016/2017 w kategorii prace drugiego stopnia Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt.: „Parki jako element zagospodarowania Turku i Konina – studium porównawcze”  wykonaną pod kierunkiem Pani dr Marty Borowskiej-Stefańskiej 

 • Najlepsza praca magisterskie UŁ 2017 „Parki jako element zagospodarowania Turku i Konina – studium porównawcze” – mgr Marta Wojtczak, Wydział Nauk Geograficznych (promotor dr Marta Borowska-Stefańska)
 • Najlepsza praca magisterska na kierunku gospodarka przestrzenna WNG UŁ „Parki jako element zagospodarowania Turku i Konina – studium porównawcze” – mgr Marta Wojtczak, Wydział Nauk Geograficznych (promotor dr Marta Borowska-Stefańska)
 • Premia za granty" dla zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najaktywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki (2021; 2022),

Zainteresowania pozanaukowe

 • turystyka, sport.

Uczestnictwo w konferencjach

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Przestrzeń publiczna oraz sektor usług jako element struktury małych miast – wygłoszenie referatu pt: Rewitalizacja historycznego centrum Łęczycy (Łódź, 3-4.11. 2011);

 • Sympozjum naukowe pt: „Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania
  w badaniach przestrzeni geograficznej” (Gdańsk 23 – 24.03.2012 r.), wygłoszenie referatów: Powiązania przestrzenne małych miast w  Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (wspólnie z dr B. Bartosiewiczem);

 • Sympozjum naukowe pt: „Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania
  w badaniach przestrzeni geograficznej” (Gdańsk 23 – 24.03.2012 r.), wygłoszenie referatu Nowe Centrum  Łodzi jako element kształtujący współczesną przestrzeń miasta (wspólnie z mgr P. Drzewieckim);

 • Sympozjum ogólnokrajowe HYDROTECHNIKA XIV’2012 (Ustroń 22 – 24 maja 2012), wygłoszenie referatu pt. Powodzie na obszarze województwa łódzkiego a typy użytkowania terenów zagrożonych ich wystąpieniem;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małe miasta – zastosowanie nowoczesnych instrumentów polityki rozwoju lokalnego” – Szczyrk 25-26.10.2012 – wygłoszenie referatu pt: Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej"- Warszawa 29.11-1.12.2012 - wygłoszenie referatu  pt. Planowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim;

 • Seminarium poświęcone 25 rocznicy śmierci profesora Ludwika Straszewicza – wygłoszenie referatu dotyczącego Geografii przemysłu, jako jednego z nurtów badawczych Profesora (10.12.2012);

 • II Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce – 24-26.06.2013 r. – wygłoszenie referatu pt: Ocena ryzyka powodziowego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

 •  VIII Forum Geografów Polskich - Geografia wobec problemów zmian globalnych, Szczecin 10 - 11 czerwca 2013 – poster pt: Zróżnicowanie przestrzenne zagospodarowania obszarów zalewowych;

 • XI Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu małe miasta pt.: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast – ujęcie przestrzenne – wygłoszenie referatu pt: Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej – przykład Uniejowa – Uniejów 4-5 listopad 2013;

 • Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej – 18-22.08.2014 pt: „Changes, Challenges, Responsibility (Zmiany, Wyzwania, Odpowiedzialność)" – wygłoszenie referatu pt: Land use on the areas exposed to floods in Łódź region;

 • III Ogólnopolska konferencja naukowa młodych badaczy pt: „Aplikacyjność badań geograficznych – 16-18.10.2014 r. – wygłoszenie referatu pt: Ocena ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego;

 • Międzynarodowa konferencja – 16-17.04.2015 pt „ Wzorce rozwoju lokalnego – lokalna polityka przestrzenna”, „”Patterns of local development – local spatial policy, poster „Polityka przestrzenna na obszarach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim – Spatial policy within the areas exposed to floods in Łódź region”;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małe miasta – Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka” – Uniejów 22-23 10. 2015 r. – wygłoszenie referatu pt: Ocena strat materialnych na terenach zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego.

 • Międzynarodowe seminarium, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Łódź, 14 czerwca 2016 r., Assessment of financial losses on flood-prone areas in the Łódź province.
 • The 8-th International Symposium on Geography "Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action" 24-26 June 2016, Bucharest and Geoagiu-Bai, Romania, wygłoszenie referatu "The flood risk as a result of human activity within flood hazard areas - a case study of Poland".
 • Ogólnopolska konferencja Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim,  Zmiany dostępności transportowej na skutek wystąpienia powodzi w województwie mazowieckim (wspólnie z dr S. Wiśniewskim).
 • Ogólnopolska konferencja Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w latach 1990-2012, ( dr K. Leśniewska-Napierała i dr S. Wiśniewski).
 • Bukareszt, 26-28 maja 2017 r., The 9th International Symposium on Geography "Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action", poster: współautorzy: M. T. Andrei, S. Wiśniewski, Accessibility to places of evacuation for inhabitants of flood-prone areas in the Mazovia province,
 • Gdańsk, 10-11 maja 2018 r., III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania geografii transportu", Zastosowanie aplikacji „RoadLoad” w badaniach geograficznych nad przepływami realizowanymi za pośrednictwem indywidualnych środków transportu,
 • Quebec, 6-10 sierpnia 2018 r., 2018 IGU Regional Conference - CAG Annual Meeting - NCGE Annual Conference, poster współautor Szymon Wiśniewski: Changes in a Road Network and Transport Accessibility Following the Occurrence of a Natural Disaster – the Example of a Flood in the Mazovian Voivodeship.
 • Łódź, 9-10 maja 2019 r., IV Międzynarodowa konferencja naukowa Problemy i wyzwania geografii komunikacji, postery (współautorzy: Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski):Application of Intelligent Transportation Systems in Analyses of Human Spatial Mobility in Cities, Changes in the spatial mobility of the population in a post-socialist city resulting from retail restrictions, The daily mobility of the elderly, as exemplified by a large city in Poland (Łódź).
 • Wrocław, 10 czerwca 2019 r., VIII Ogólnopolska konferencja naukowa GIS w Nauce 2019, postery (współautorzy: Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski): RoadLoad jako narzędzie badań w geografii transportu; Wpływ zmian w mobilności wywołanych powodzią na dostępność potencjałową w Wielkopolsce; Wykorzystanie GIS do oceny wpływu powodzi na funkcjonowanie transportu drogowego.
 • Praga, 4-6 września 2019 r. Geo-Information for Disaster Management 2019, postery (współautorzy: Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski): Modelling changes in accessibility and spatial mobility accompanying an occurrence of a natural disaster: the context of private car transport; The impact of flooding on the functioning of road network; The use of the RoadLoad application in geographical studies of flows generated by individual modes of transport.
 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Kraków (online), 15-16 października 2020 r. V Międzynarodowa konferencja naukowa Problemy i wyzwania geografii komunikacji, Vulnerability of the Accessibility to Basic Services in the Event of Flooding; The impact of self-evacuation from flood hazard areas on the equilibrium of the regional road transport system; Modelowanie prędkości ruchu w oparciu o dane z Inteligentnych Systemów Transportowych na potrzeby badań dostępności transportowej.
 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Madryt (online), 20 października 2020, 4th International Conference on SmartRail, Traffic and Transportation Engineering, The Impact of Flood-Related Changes to Mobility on Potential Accessibility in the Region of Greater Poland (presenter S. Wiśniewski); 
 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Sapińska P., Wiśniewski S., Madryt (online), 20 października 2020, 4th International Conference on SmartRail, Traffic and Transportation Engineering, Vulnerability of the Accessibility to Basic Services in the Event of Non-typical Occurrences Affecting Road Transport – Using the Example of Floods in Poland (presenter M. Kowalski);  
 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Turoboś F., Wiśniewski S., Madryt (online), 20 października 2020, 4th International Conference on SmartRail, Traffic and Transportation Engineering, On determining the weight of edges in map-representing graphs - applications of heuristic methods in planning escape routes (presenter M. Borowska-Stefańska)
 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S.,  Sztip, 13 listopada 2020 (online) THE 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY, Statutory retail restrictions as a challenge of the city logistic system (poster)
 • M. T. Andrei, C. Gârlea, I. Pop, M. Borowska-Stefańska, 29 czerwiec 2021,  8TH EUGEO CONGRESS ON THE GEOGRAPHY OF EUROPE (Praga), An integrated environmental risk system: assessment – management – mitigation, in the context of the current situation

 • M. Kowalski, M. Borowska-Stefańska, S. Wiśniewski, 16-20.08.2021, 34th International Geographical Congres (virtual), Istambuł, CHANGES OF RESIDENTS’ TRANSPORT BEHAVIOURS AND SPATIAL MOBILITY WITHIN A LARGE POSTSOCIALIST CITY, RESULTING FROM THE INTRODUCTION OF STATUTORY SUNDAY TRADING RESTRICIONS –

  THROUGH THE EXAMPLE OF ŁÓDŹ

 • Kraków (online), 26 listopada, VI Międzynarodowa Konferencja "Problemy i wyzwania geografii komunikacji", Zmienność zachowań transportowych użytkowników miejskiego roweru publicznego wobec ustawowego ograniczenia handlu w niedziele;  Jak transport kształtuje krajobraz wielkopowierzchniowego handlu spożywczego? Geografia handlu w Polsce – pomiar interakcyjny 

 • Kraków, 6-7 grudnia 2021 r., 37. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, nt. „Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług”, Ocena wpływu ograniczeń handlu w niedziele i COVID-19 na usługi świadczone przez miejski transport publiczny – przykład Łodzi; Czasowa i przestrzenna zmienność obciążenia miejskiego systemu transportu drogowego wobec stałych i okresowych prawno-administracyjnych ograniczeń w handlu detalicznym

Projekty badawcze

Udział w projekcie „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców – Akronim D-RIM, II edycja”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co jest związane z realizacją rozprawy doktorskiej pt: Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim.

Realizacja dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:

 • Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach dorzecza Wisły Środkowej (2012 r.).
 • Zagospodarowanie terenów szczególnego zagrożenia powodzią w gminach dorzecza Odry (2013 r.) .
 • Zagospodarowanie równin zalewowych w gminach województwa łódzkiego dorzecza Wisły (2015 r.).
 • Tereny zieleni jako element zagospodarowania wybranych miast województwa łódzkiego (2016r.).

 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komputerowych w zakresie optymalizacji działań w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym w województwie łódzkim (2018 r.).

 • Zmiany w zagospodarowaniu terenów zalewowych w Polsce po 1990 r. (2019 r.)

MINIATURA 2 NCN; pojedyncze działanie naukowe; 2018/02/X/HS4/00378; Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi

OPUS 2018; wykonawca w projekcie; 2018/29/B/HS4/01020; Zmiany teoretycznej dostępności transportowej i obciążenia sieci drogowej na skutek wystąpienia powodzi na terytorium Polski

SONATA 2020; wykonawca w projekcie; 2019/35/D/HS4/00697; Zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców Łodzi wynikające z wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele

IDUB 2021-2023 - Grant dla młodych badaczy; kierownik projektu Optymalizacja działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym (proces ewakuacji ludności) w województwie mazowieckim z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych

IDUB 2022- 2024 - Grant dla doświadczonych badaczy IDUB II ed.; kierownik projektu; Zróżnicowanie wzorców mobilności przestrzennej osób starszych w małych miastach województwa łódzkiego

2022- 2023 - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej; Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją; wykonawca projektu; kierownik projektu dr Szymon Wiśniewski; Changes in the functioning of the transport systems of large cities accompanying the COVID-19 pandemic: temporary modification or permanent transformation? - examples of Łódź and Bratislava

IDUB 2022-2024 - Grant na zwiększenie potencjału aplikacyjnego IDUB; wykonawca; kierownik projektu, Badanie pilotażowe zmian funkcjonowania systemu transportowego dużego ośrodka miejskiego, towarzyszące pandemii COVID-19. Przejściowa modyfikacja czy permanentna transformacja

Publikacje

 • Borowska M., Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braków miejscowych planów zagospodarowania; Acta Scientiarum Polonorum, Seria: Administratio Locorum 10 (3) (red. Grejner A.); Olsztyn, 2011, s. 19-28. ISSN: 1644-0749.
 • Borowska M., Kozłowski S., Rewitalizacja historycznego centrum Łęczycy; [w:] Studia KPZK PAN. Przestrzeń publiczna małych miast (red. Heffner K., Marszał T.); Warszawa, 2012, s. 111-122. ISBN 978-83-89693-54-9 ISSN 0079-3507.
 • Ulańska J., Borowska-Stefańska M., Użytkowanie ziemi i polityka przestrzenna w Łódzkim Obszarze metropolitalnym; [w:] Studia KPZK PAN t. 147. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); Warszawa, 2012, s. 13-43. 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507.
 • Borowska M., Powodzie na obszarze województwa łódzkiego a typy użytkowania terenów zagrożonych ich wystąpieniem; [w:] Hydrotechnika XIV’2012 (red. Nachlik E.); Katowice, 2012, s. 305-317. ISBN 978-83-62576-04-3.
 • Borowska M., Drzewiecki P., Nowe Centrum Łodzi jako element kształtujący współczesną przestrzeń miasta; [w:] Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych t. 2 (red. Wiskulski T., Pilarski M.); Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2013, s. 97-107. ISBN 978-83-7865-072-0.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego; Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 144. Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach (red. Heffner K., Twardzik M.); Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2013, s. 323-332. ISSN 2083-8611.
 • Borowska-Stefańska M., Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy powodziowej – przykład Uniejowa; Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy nr 3/2014; Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2014, s. 5-11. ISSN: 1733-2435.
 • Borowska-Stefańska M., Planowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim ; [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (red. Madurowicz M.); Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2014, s. 43-51. ISBN: 978-83-235-1167-0.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Flood risk assessment of Łódź province communes, "Humanities and Social Sciences", t. XX, z. 22 (red. Ziemiański L.), Wyd. Publishing House of Rzeszow University of Technology, Rzeszów 2015, s. 9-23, ISSN: 2300-5327, e-ISSN: 2300-9918 [DOI: 10.7862/rz.2015.hss.1]
 • Borowska-Stefańska M., Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiego, "Problemy Rozwoju Miast", R. XII, Z. IV/2015 (red. K. Janas), Wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2015, s. 5-18, ISSN: 1733-2435.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, "Przegląd Geograficzny", t. 87, z. 3 (red. Taylor Z.), Wyd. IGiPZ PAN, Warszawa 2015, s. 535-553, ISSN: 0033-2143 [DOI: 10.7163/PrzG.2015.3.7]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, dorzecza Odra, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", t. XXIX (red. Gołota J.), Wyd. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2015, s. 115-125, ISSN: 0860-9608
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, "Biuletyn Uniejowski", t. 4 (red. Kobojek E.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 131-142, ISSN: 2299-8403, e-ISSN: 2449-8319.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 1-142. ISBN: 978-83-7969-666-6.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego, "Prace Geograficzne", z. 140 (red. Święchowicz J.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 57-77, ISSN: 1644-3586, e-ISSN: 2083-3113 [DOI: 10.4467/20833113PG.15.004.3533]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Assessment of financial losses on flood-prone areas in the Łódź province, "Humanities and Social Sciences", Vol. XXI, T. 23, no. 2/2016 (red. B. Zatwarnicka-Madura), Wyd. Publishing House of Rzeszów University of Technology, Rzeszów 2016, s. 33-47, ISSN: 2300-5327, e-ISSN: 230o-9918 [DOI: 10.7862/rz.2016.hss.17].
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od jednostek straży pożarnej do budynków zlokalizowanych na terenach zalewowych w powiecie zduńskowolskim, "Biuletyn Szadkowski", T. 16, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 321-335, ISSN: 1643-0700, e-ISSN: 2449-8351 [DOI: 10.18778/1643-0700.16.16]
 • Borowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od straży pożarnych do obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim z wykorzystaniem analiz sieciowych, "Transport miejski i regionalny", nr 3 (red. W. Starowicz), Wyd. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Kraków 2016, s. 28-32, ISSN: 1732-5153.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Metodologia oceny ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego, "Prace Geograficzne", z. 147 (red. J. Święchowicz, R. Twardosz), Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 119-144, ISSN: 1644-3586 [DOI: 10.4467/20833113PG.16.025.6087]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Ocena strat materialnych na terenach zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego, "Space-Society-Economy", no. 16. Potencjał rozwoju małych i średnich miast w Polsce (red. B. Bartosiewicz), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 7-27, ISSN: 1733-3180, e-ISSN: 2451-3457 [DOI: 10.18778/1733-3180.16.01]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Mikołajczyk D., Powodzie a zarządzanie kryzysowe w gminie Uniejów, "Biuletyn Uniejowski", T. 5, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 143-158, ISSN: 2299-8403, e-ISSN: 2449-8319.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Vehicle routing problem as urban public transport optimization tool, "Computer Assisted Methods in Engineering and Science", vol. 23, no. 4 (red. M. Kleiber), Wyd. Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences Warszawa 2016, s. 213-229, ISSN: 2299-3649.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Mikołajczyk D., Wykorzystanie BDOT i OPEN STREET MAP do zarządzania ryzykiem powodziowym, "Innowacje 2016. ICT w służbie społeczeństwu", (red. P. A. Nowak), Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Cyfryzacji Wydział Społeczeństwa Informacyjnego, Łódź 2016, s. 75-88. ISBN: 978-83-60901-11-3.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Bergner K., Zagospodarowanie dolin rzecznych w Łodzi, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", T. XXX (red. J. Gołota), Wyd. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2016, s. 154-169, ISSN: 0860-9608.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zalewowych w gminie Szadek, "Biuletyn Szadkowski", T. 16, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 307-320, ISSN: 1643-0700, e-ISSN: 2449-8351 [DOI: 10.18778/1643-0700.16.15]
 • Borowska-Stefańska M., Marszał T., Pamięci twórcy łódzkiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej, "Kronika UŁ" 2016, 5/2016.
 • Borowska-Stefańska M., Marszał T., Pielesiak I., Łódzki ośrodek geografii społeczno-ekonomicznej - sylwetki profesorów, [w:] T. Marszał (red.) Łódzki ośrodek geografii społeczno-ekonomicznej, w stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, s. 121-218.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., (Andrei M.-T.), Accessibility to Places of Evacuation for Inhabitants of Flood-Prone Areas in Mazovia Province, "Geomatics and Environmental Engineering", vol. 11, no. 3, Wyd. AGH, Kraków 2017, s. 31-47, ISSN: 1898-1135, e-ISSN:2300-7095 [DOI: 10.7494/geom.2017.11.3.31]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Changes in transport accessibility as a result of flooding: a case study of the Mazovia Province (Eastern Poland), "Environmental Hazards - Human and Policy Dimensions", 17(1), 56-83, 2018.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Dostępność straży pożarnych do miejsc potencjalnych interwencji w powiecie poddębickim, "Biuletyn Uniejowski", nr 6 (red. E. Kobojek), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 189-206, ISSN: 2299-8403, e-ISSN: 2449-8319 [DOI: 10.18778/2299-8403.06.12]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Flood risk assessment in selected communes of the Łódź region / [Ocena ryzyka powodziowego w wybranych gminach województwa łódzkiego, "Space-Society-Economy", no. 19. Urban development in Poland and Georgia - chosen aspects (red. K. Leśniewska-Napierała), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 21-41, ISSN: 1733-3180, e-ISSN: 2451-3457 [DOI: 10.18778/1733-3180.19.02]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Network analyses in geography of transport, "Studia Informatica", vol. 38, nr 4, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017, s. 109-127, ISSN: 1642-0489, e-ISSN: 0208-7286.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., (Wojtczak M.), Ocena zagospodarowania parku im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim w opinii jego użytkowników, "Prace i Studia Geograficzne", T. 62, z. 2, Wyd. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 7-29, ISSN: 0208-4589, e-ISSN: 2543-7313.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Pedestrian accessibility to parks in Łódź, "Studia Miejskie", T. 27 (red. A. Dembicka-Niemiec), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 39-50, ISSN: 2543-5302, e-ISSN: 2082-4793 [DOI: 10.25167/sm2017.027.03]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., (Andrei M.-T.), The functioning of hospital emergency rooms in the Łódź region in the light of spatial analysis, "Modern Management Review", vol. XXII, t. 24, no. 1, Wyd. Publishing House of Rzeszow University of Technology, Rzeszów 2017, s. 17-31, ISSN: 2300-6366, e-ISSN: 2353-0758 [DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.14]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., The use of network analysis in the process of delimitation as exeplified by the administrative division of Poland, "Geodesy and Cartography", vol. 66, no. 2, Wyd. Polish Academy of Sciences, Warszawa 2017, s. 155-172, ISSN: 2080-6736, e-ISSN: 2300-2581 [DOI: 10.1515/geocart-2017-0019]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Domagalski A., Wiśniewski S., Changes concerning commute traffic distribution on a road network following the occurrence of a natural disaster – The example of a flood in the Mazovian Voivodeship (Eastern Poland), "Transportation Research Part D: Transport and Environment", vol. 65, Wyd. ELSEVIER, Amsterdam 2018, s. 116-137, ISSN: 1361-9209 [DOI: 10.1016/j.trd.2018.08.008]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Differentiation of land cover and geometric features of parcels along motorways and expressways in Poland / [Zróżnicowanie pokrycia terenu i cech geometrycznych działek wzdłuż autostrad oraz dróg ekspresowych w Polsce], "Space-Society-Economy", no. 23. Wybrane problemy rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce (red. M. Borowska-Stefańska, K. Leśniewska-Napierała), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 95-110, ISSN: 1733-3180, e-ISSN: 2451-3457 [DOI: 10.18778/1733-3180.23.06]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Modrzejewska K., Differentiation of residential development in Poland's provincial capitals, "Urban Development Issues", vol. 58, Wyd. Insitute of Urban Development in Krakow, Kraków 2018, s. 5-18, ISSN: 1733-2435 [DOI: 10.2478/udi-2018-0019]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Dostępność łódzkich parków w świetle transportu indywidualnego, zbiorowego i rowerowego, "Przegląd Komunikacyjny", R. LXXIII, nr 2/2018, Wyd. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 2018, s. 9-16, ISSN: 0033-2232, e-ISSN: 2544-6037.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Leśniewska-Napierała K., Wiśniewski S., Land cover changes in Poland between 1990 and 2012, "Geografie", 123/1, Wyd. Czech Geographical Society, Praga 2018, s. 63-83, ISSN: 1212-0014.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Rozmieszczenie i zróżnicowanie przestrzenne terenów przemysłowych w województwie mazowieckim na tle rozmieszczenia i zróżnicowania przestrzennego terenów przemysłowych w Polsce, "Mazowsze Studia Regionalne", nr 24, Wyd. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa 2018, s. 11-30, ISSN: 1689–4774, e-ISSN: 2543–4373 [DOI: 10.21858/msr.24.01]
 • Borowska-Stefańska M., Leśniewska-Napierała K. (red.), Wybrane problemy rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce. Chosen aspects of local and regional development in Poland, "Space-Society-Economy" 2018, No 23, Wyd. Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź, ss. 110
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Leśniewska-Napierała K., Wiśniewski S., Spatial Variation in Size and Shape of Land Plots in Mazowieckie Voivodship, "European Spatial Research and Policy", vol. 25, no. 1 (red. T. Marszał), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 113-130, ISSN: 1231-1952, e-ISSN: 1896-1525 [DOI: 10.18778/1231-1952.25.1.7]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wojtczak M., Zagospodarowanie parków w Turku i Koninie – studium porównawcze, "Biuletyn Uniejowski", T. 7 (red. M. Borowska-Stefańska, E. Masierek), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 119-133, ISSN: 2299-8403, eISSN: 2449-8319 [DOI: 10.18778/2299-8403.07.08]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Zagospodarowanie parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w opinii użytkowników, "Przestrzeń Społeczna" ("Social Space Journal") 2019, s. 163-179.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Turoboś F., Wiśniewski S., Optimisation patterns for the process of a planned evacuation in the event of a flood, "Environmental Hazards", vol. 18, no. 4, Wyd. Taylor&Francis 2019, s. 335-360, ISSN: 1747-7891 [DOI: 10.1080/17477891.2019.1593816]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Designation of a paid parking zone in Łódź, "Logistics and Transport" 2019, 1, p. 57-72 [DOI: 10.26411/83-1734-2015-1-41-8-19]
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, 187 s.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska, M., Wojtczak, M., Dostępność piesza i transportem indywidualnym do parków w Turku i Koninie, "Biuletyn Uniejowski" 2019, t. 8, s. 161-179.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., The Measurement of Mobility-Based Accessibility—The Impact of Floods on Trips of Various Length and Motivation, "ISPRS International Journal of Geo-Information" 2019, 8(12), 534 [DOI: 10.3390/ijgi8120534]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska, M., Kowalski, M., Wiśniewski, Wewnętrzna samochodowa dostępność transportowa Łodzi w świetle pomiarów z Inteligentnych Systemów Transportowych, "Prace Geograficzne" 2019, 159, s. 7-24.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska, M. (2019). IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Łodzi (9-10.05.2019 r.). "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG" 2019, 22(2), s. 89-91.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Changes in travel time and the load of road network, depending on the diversification of working hours: case study the Łódź Voivodeship, Poland, "Geografie" 2020, 125(2), s. 211-241 [DOI: 10.37040/geografie2020125020211]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Changes in urban transport behaviours and spatial mobility resulting from the introduction of statutory Sunday retail restrictions: A case study of Lodz, Poland, "Moravian Geographical Reports" 2020, 28(1), s. 29-47 [DOI: 10.2478/mgr-2020-0003]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Daily mobility of the elderly: An Example from Łódź, Poland, "Acta Geographica Slovenica" 2020, 60(2), w druku [DOI: 10.3986/ags.7490]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście: przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Szustowski B., Maczuga, M., The impact of statutory Sunday trading restrictions on the choices of residents of a large Polish city with regard to transport behaviours and mobility, "Studia Regionalne i Lokalne" 2020, 82(4), 33-59 [DOI: 10.7366/1509499548202]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Szustowski B., Maczuga, M., Public transport in a big Polish city (as exemplified by Łódź) in the opinion of older persons, "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG" 2020 23(3), s. 15-28 [DOI: 10.4467/2543859xpkg.20.017.12785]
 • Pobierz PDFWiśniewski, S., Kowalski M., Borowska-Stefańska M., Flooding and mobility: a polish analysis, "Environmental Hazards" 2021, w druku [DOI: 10.1080/17477891.2020.1810608]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Sapińska P., 2020, Vulnerability of the accessibility to grocery shopping in the event of flooding, "Transportation Research Part D: Transport and Environment" 2020, 87, 102510 [DOI: 10.1016/j.trd.2020.102510]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Domagalski, A., The use of the RoadLoad application in geographical studies of flows generated by individual modes of transport, "Transport Problems" 2020, 15(4), 227-240 [DOI: 10.21307/tp-2020-062]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kobojek S., Kowalski M., Lewicki M., Tomalski P., Wiśniewski S., 2021, Changes in the spatial development of flood hazard areas in Poland between 1990 and 2018 in the light of legal conditions, "Land Use Policy" 2021, 102, 105274 [DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.105274]
 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Turoboś F., Wiśniewski S., On determining the weight of edges in map-representing graphs - applications of heuristic methods in planning escape routes, "Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)", 2021 (w druku).
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Mikusowa M., Kowalski M., Kurzyk P., Wiśniewski S., Changes in Urban Mobility Related to the Public Bike System with Regard to Weather Conditions and Statutory Retail Restrictions, „Remote Sensing”, 13(18), 2021, 3597 [DOI: 10.3390/rs13183597]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Kurzyk P., Mikusowa M., Wiśniewski S., Privileging Electric Vehicles as an Element of Promoting Sustainable Urban Mobility – Effects on the Local Transport System in a Large Metropolis in Poland, "Energies" 14(13), 2021, 3838 [DOI: 10.3390/en14133838]
 • Pobierz PDFGoniewicz K., Burkle Jr. F. M., Horne S., Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Khorram-Manesh A., The Influence of War and Conflict on Infectious Disease: Unattended Lessons Too Easily Ignored. Are We Now Too Late?, Sustainability, 2021 [DOI: 10.3390/su131910783]
 • Borowska-Stefańska, M., Kowalski, M., Wiśniewski, S., & Kurzyk, P. (2021). Spatial Dimension of Transport Exclusion Related to Statutory Trade Restriction—The Use of ITS Tools in Studies of Sustainable Urban Development. Remote Sensing13(23), 4804.
 • Borowska-Stefańska M., Tomalski P., Wiśniewski S., Flood Management, [w:] Khorram-Manesh A., Goniewicz K., Hertelendy A., Dulebenets M.A. (red.), Handbook of Disaster and Emergency Management, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, Sweden, 2021, ISBN: 978-91-527-0705-0.
 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Kurzyk P., Mukušova M., Wiśniewski S., 2021, Application of Intelligent Transportation Systems in Analyses of Human Spatial Mobility in Cities, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 24(1), 7-30.
 • Borowska-Stefańska, M., Kowalski, M., Kurzyk, P., Mikušová, M., & Wiśniewski, S. Application of Intelligent Transportation Systems in Analyses of Human Spatial Mobility in Cities. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG2021(24 (1)), 7-30.
 • Borowska-Stefańska, M., Kowalski, M., Kurzyk, A. Sahebgharani, & Wiśniewski, S. Effect of COVID-19 Pandemic on Emitted PM2.5 in Road Networks: Using Loop Data and Kriging for Passenger Cars in the City of Lodz, Aerosol and Air Quality Research, 22: 210313.
 • Elmi Z., Singh P., Meriga V., Goniewicz K., Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Dulebenets M.A., Uncertainties in Liner Shipping and Ship Schedule Recovery: A State-of-the-Art Review, Journal of Marine Science and Engineering, 2022, 10, 563.
 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Kurzyk P., Sahebgharani A., Wiśniewski S., Spatiotemporal changeability of the load of the urban road transport system under permanent and short-term legal and administrative retail restrictions, Sustainability, 2022, 14, 5137, [DOI: 10.3390/su14095137].
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., The role of road transportation in flood evacuation process, Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science, Oxford University Press, 2022 (w druku).
 • Borowska-Stefańska M., Balážovičová L., Goniewicz K.,  Khorram-Manesh A., Kowalski M., Kurzyk P., Masný M., Wisniewski S., Žoncová M., Emergency Management of Self-evacuation from Flood Hazard Areas in Poland, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2022 (w druku). 
 • Goniewicz K., Goniewicz M., Włoszczak-Szubzda A., Lasota D., Burkle F.M., Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Khorram-Manesh A., The Moral, Ethical, Personal, and Professional Challenges Experienced by Physicians during the COVID-19 Pandemic, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(9), 5641, [DOI: 10.3390/ijerph19095641].