mgr Michał Kowalski

WWW:
www.warsztatpolitykiprzestrzennej.pl
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-64
E-mail:
michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl

Wykształcenie

 • magister gospodarki przestrzennej - 2011, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
 • w trakcie realizacji rozprawa doktorska pt.: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekonomicznego małych miast regionu łódzkiego promotor: prof. dr hab. T. Marszał.

Zainteresowania badawcze

 • gospodarka przestrzenna i regionalistyka, planowanie przestrzenne, urbanistyka, geografia ekonomiczna i osadnictwa .

Zainteresowania pozanaukowe

 • podróże, literatura, historia średniowiecza, publicystyka, sport.

Nagrody i wyróżnienia

 • nagroda w konkursie wiedzy o Polsce „Znaszli swój kraj” (2005 i 2006).
 • listy gratulacyjne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011;
 • wyróżnienie w konkursie na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej 2011 (Studencki Nobel);
 • wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepszą pracę magisterską z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego (2012);

DOROBEK PLANISTYCZNY

 • Opracowania ekofizjograficzne wykonane na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź ich zmian:
  • w Ełku,
  • w Szydłowcu,
  • w gminie Jastrząb,
  • w Zakopanem,
  • w gminie Tuchów.
 • Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź ich zmian:
  • w Ełku,
  • w Szydłowcu,
  • w gminie Jastrząb,
  • w Zakopanem,
  • w gminie Brańszczyk,
  • w gminie Tuchów.

Pełnione funkcje na uniwersytecie łódzkim

 • Założyciel i Prezes Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej "CIVITAS" UŁ - w latach 2009-2011;
 • Członek Rady WYdziału Nauk Geograficznych - od 2013 r.

PROJEKTY NAUKOWE

Uczestnictwo w konferencjach

 • Warszawa, 19-20 marca 2009 r., Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce;
 • Katowice, 18-19 listopada 2010 r., Małe miasta. Rewitalizacja, gentryfikacja, problemy rozwoju, Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego na przykładzie Brzezin;
 • Łódź, 3-4 listopada 2011 r., Przestrzeń publiczna oraz sektor usług jako element struktury małych miast, Funkcja usługowa obiektów zabytkowych w małych miastach regionu łódzkiego;
 • Szczyrk, 25-26 października 2012 r., Małe miasta – zastosowanie nowoczesnych instrumentów polityki rozwoju lokalnego, Techniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście Warta;
 • Warszawa, IGIPZ PAN, 17-18 grudnia 2012 r., Polityka przestrzenna a transportowa – ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ocena działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi w świetle kształtowania się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
 • Uniejów, 4-5 listopada 2013 r., Członkowsko Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast - ujęcie przestrzenne, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego małych miast województwa łódzkiego - próba oceny;

Publikacje

 • Bartosiewicz B., Kowalski M., Ror-Maziarz P., Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego (przykład Brzezin) [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, Studia KPZK PAN T. CXXXVI, Warszawa 2011, s. 95-104.
 • Bartosiewicz B., Kowalski M., Polityka przestrzenna w małych miastach; [w:] Zarządzanie przestrzenią miasta (red. Nowak M. J., Skotarczak T.); Warszawa, 2012, s. 195-215. ISBN 978-83-7556-094-7.
 • >Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego; Transport Miejski i Regionalny nr 3; SIiTKRP, Kraków, 2013, s. 26-32. ISSN 1732-5153.
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Techniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście Warta; Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 144. Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach (red. Heffner K., Twardzik M.); Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2013, s. 351-365. ISSN 2083-8611.
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Service function of historic buildings in small towns of Lodz Region; Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica No. 15. Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 151-165. ISNN: 1508-1117 (wersja papierowa), ISNN: 2353-4826 (wersja online).
 • Pobierz PDFKowalski M., Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Uniejów, "Biuletyn Uniejowski", t. 4 (red. Kobojek E.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 143-156, ISSN: 2299-8403, e-ISSN: 2449-8319.
 • Pobierz PDFKowalski M., Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych mieszkańców gminy Szadek w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, "Biuletyn Szadkowski", T. 16, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 243-256, ISSN: 1643-0700, e-ISSN: 2449-8351 [DOI: 10.18778/1643-0700.16.12]
 • Pobierz PDFKowalski M., Rożniata M., Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych mieszkańców gminy Uniejów w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, "Biuletyn Uniejowski", T. 5, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 129-142, ISSN: 2299-8403, e-ISSN: 2449-8319.
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Centrum handlowe jako czynnik ruchotwórczy w transporcie samochodowym – przykład Portu Łódź, "Przegląd Geograficzny", T. 89, z. 4, Wyd. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2017, s. 517-539, ISSN: 0033-2143, e-ISSN: 2300-8466 [DOI: 10.7163/PrzG.2017.4.5]
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 3 (368), t. II, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2017, s. 339-357, ISSN: 0438-5403.
 • Pobierz PDFKowalski M. Wiśniewski S., Natężenie ruchu a zagospodarowanie Łodzi – zarys problematyki w świetle danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG", vol. 20, nr 4 (red. A. Wendt), Wyd. Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017, s. 20-36. ISSN 1426-5915, e-ISSN 2543-859X [DOI: 10.4467/2543859XPKG.17.022.8028]
 • Kowalski M., Torgowi centri w prostori polskih mist, "Mistobudowanie ta teritorialne planuwania", nr 66/2018, Wyd. Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Kijów 2018, s. 265-286, ISSN: 2076X-815X.