mgr Michał Kowalski

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
+48 42 635 45 64
Email:
michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
piątek 10:00-12:00
0000-0001-7082-5161

Wykształcenie

 • magister gospodarki przestrzennej - 2011, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Studia licencjackie: Gospodarka Przestrzenna - 2009, Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki.
 • studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z Elementami Prawa Pracy - 2017, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki.
 • studia podyplomowe: Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu – 2019, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska.
 • w trakcie realizacji rozprawa doktorska pt.: Miejski system transportowy a centra handlowe – kontekst geograficzny na przykładzie Łodzi promotor: prof. dr hab. T. Marszał.

Zainteresowania badawcze

 • geografia transportu, w tym w ostatnim czasie analizy sprzężeń zachodzących pomiędzy mobilnością a dostępnością, modelowaniem prędkości ruchu oraz funkcjonowaniem i równowagą systemów transportowych w zmieniającym się otoczeniu.

Zainteresowania pozanaukowe

 • akwarystyka, podróże, historia, publicystyka, sport.

Nagrody i wyróżnienia

 • "Premia za granty" dla zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najaktywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki (2021);
 • wyróżnienie w konkursie na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej 2011 (Studencki Nobel);
 • wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepszą pracę magisterską z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego (2012);
 • listy gratulacyjne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011;
 • nagroda w konkursie wiedzy o Polsce „Znaszli swój kraj” (2005 i 2006).

Projekty naukowe

 • 2020-2021 - kierownik projektu: Centra handlowe a miejski system transportowy (konkurs PRELUDIUM 17 NCN, projekt nr 2019/33/N/HS4/01733);
 • 2019-2020 - wykonawca w projekcie: Zmiany teoretycznej dostępności transportowej i obciążenia sieci drogowej na skutek wystąpienia powodzi na terytorium Polski (konkurs OPUS 15 NCN, projekt 2018/29/B/HS4/01020), Kierownik projektu: dr Szymon Wiśniewski.
 • 2020-2022 - wykonawca w projekcie: Zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców Łodzi wynikające z wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele (konkurs SONATA 15 NCN, projekt 2019/35/D/HS4/00697), Kierownik projektu: dr Szymon Wiśniewski.
 • 2021-2023 - wykonawca w projekcie: Optymalizacja działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym (proces ewakuacji ludności) w województwie mazowieckim z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych (konkurs IDUB UŁ), kierownik projektu: dr Marta Borowska-Stefańska.

Opracowania i ekspertyzy

 • Opracowania ekofizjograficzne wykonane na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.in. w: Ełku, Szydłowcu, gminie Jastrząb, Zakopanem, gminie Dmosin, gminie Tuchów.
 • Prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.in. w: Ełku, Szydłowcu, gminie Jastrząb, Zakopanem, gminie Dmosin, gminie Brańszczyk, gminie Tuchów.
 • Borowska-Stefańska M., Kobojek S., Kowalski M., Lewicki M., Tomalski P., Wiśniewski S., Analiza historycznego rozwoju zagospodarowania w granicach terenów zalewowych, WWF Polska, 2019.
 • Borowska-Stefańska M., Kobojek S., Komornicki T., Kowalski M., Tomalski P., Wiśniewski S., Prognoza liczby ludności, powierzchni terenów zabudowanych oraz wielkości strat na terenach zagrożonych powodzią w Polsce w 2050 r., WWF Polska, 2019.
 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Kurzyk P., Sapińska P., Dostępność transportowa do terenów wystawy Expo Horticultural w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, 2020.

Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych

 • Stambuł (online), 16-20 sierpnia 2021, 34th International GEOGRAPHICAL Congres (Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej - IGU), Changes of residents’ transport behaviours and spatial mobility within a large post-socialist city, resulting from the introduction of statutory Sunday trading restrictions – through the example of Łódź.
 • Sztip (online), 13 listopada 2020, The 3rd International Scientific Conference Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century, Statutory retail restrictions as a challenge of the city logistic system;
 • Madryt (online), 20 października 2020, 4th International Conference on SmartRail, Traffic and Transportation Engineering, The Impact of Flood-Related Changes to Mobility on Potential Accessibility in the Region of Greater Poland; Vulnerability of the Accessibility to Basic Services in the Event of Non-typical Occurrences Affecting Road Transport – Using the Example of Floods in Poland; On determining the weight of edges in map-representing graphs - applications of heuristic methods in planning escape routes;
 • Praga, 4-6 września 2019 r. Geo-Information for Disaster Management 2019, Modelling changes in accessibility and spatial mobility accompanying an occurrence of a natural disaster: the context of private car transport; The impact of flooding on the functioning of road network; The use of the RoadLoad application in geographical studies of flows generated by individual modes of transport;
 • Lwów, 17-19 października 2018 r., Komunikacja społeczna w przestrzeni miast, Komunikacja społeczna w przestrzeni miejskiego systemu transportowego;

Uczestnictwo w konferencjach krajowych

 • Kraków (online), 15-16 października 2020 r. V Międzynarodowa konferencja naukowa Problemy i wyzwania geografii komunikacji, Vulnerability of the Accessibility to Basic Services in the Event of Flooding; The impact of self-evacuation from flood hazard areas on the equilibrium of the regional road transport system; Modelowanie prędkości ruchu w oparciu o dane z Inteligentnych Systemów Transportowych na potrzeby badań dostępności transportowej;
 • Wrocław, 10 czerwca 2019 r., VIII Ogólnopolska konferencja naukowa GIS w Nauce 2019, RoadLoad jako narzędzie badań w geografii transportu; Wpływ zmian w mobilności wywołanych powodzią na dostępność potencjałową w Wielkopolsce; Wykorzystanie GIS do oceny wpływu powodzi na funkcjonowanie transportu drogowego;
 • Łódź, 9-10 maja 2019 r., IV Międzynarodowa konferencja naukowa Problemy i wyzwania geografii komunikacji, Application of Intelligent Transportation Systems in Analyses of Human Spatial Mobility in Cities, Changes in the spatial mobility of the population in a post-socialist city resulting from retail restrictions, The daily mobility of the elderly, as exemplified by a large city in Poland (Łódź);
 • Gdańsk, 10-11 maja 2018 r., III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania geografii transportu", Zastosowanie aplikacji „RoadLoad” w badaniach geograficznych nad przepływami realizowanymi za pośrednictwem indywidualnych środków transportu;
 • Uniejów, 4-5 listopada 2013 r., Członkowsko Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast - ujęcie przestrzenne, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego małych miast województwa łódzkiego - próba oceny;
 • Szczyrk, 25-26 października 2012 r., Małe miasta – zastosowanie nowoczesnych instrumentów polityki rozwoju lokalnego, Techniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście Warta;
 • Warszawa, IGIPZ PAN, 17-18 grudnia 2012 r., Polityka przestrzenna a transportowa – ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ocena działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi w świetle kształtowania się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
 • Łódź, 3-4 listopada 2011 r., Przestrzeń publiczna oraz sektor usług jako element struktury małych miast, Funkcja usługowa obiektów zabytkowych w małych miastach regionu łódzkiego;
 • Katowice, 18-19 listopada 2010 r., Małe miasta. Rewitalizacja, gentryfikacja, problemy rozwoju, Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego na przykładzie Brzezin;

Pełnione funkcje i członkowstwo w organizacjach

 • Założyciel i Prezes Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej "CIVITAS" UŁ (2009-2011);
 • Członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych w kadencji 2013-2016 i 2020-2023;
 • Sekretarz redakcji czasopisma "Biuletyn Uniejowski" (od 2018);
 • Sekretarz redakcji czasopisma "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG" (od 2020);
 • Sekretarz konferencji naukowej Problemy i wyzwania geografii komunikacji, IV edycja (2019);
 • Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Komisji Geografii Komunikacji PTG (od 2017).

Publikacje

 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Mikusowa M., Kowalski M., Kurzyk P., Wiśniewski S., Changes in Urban Mobility Related to the Public Bike System with Regard to Weather Conditions and Statutory Retail Restrictions, „Remote Sensing”, 13(18), 2021, 3597 [DOI: 10.3390/rs13183597]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Kurzyk P., Mikusowa M., Wiśniewski S., Privileging Electric Vehicles as an Element of Promoting Sustainable Urban Mobility – Effects on the Local Transport System in a Large Metropolis in Poland, "Energies" 14(13), 2021, 3838 [DOI: 10.3390/en14133838]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kobojek S., Kowalski M., Lewicki M., Tomalski P., Wiśniewski S., 2021, Changes in the spatial development of flood hazard areas in Poland between 1990 and 2018 in the light of legal conditions, "Land Use Policy" 2021, 102, 105274 [DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.105274]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Sapińska P., 2020, Vulnerability of the accessibility to grocery shopping in the event of flooding, "Transportation Research Part D: Transport and Environment" 2020, 87, 102510 [DOI: 10.1016/j.trd.2020.102510]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Changes in urban transport behaviours and spatial mobility resulting from the introduction of statutory Sunday retail restrictions: A case study of Lodz, Poland, "Moravian Geographical Reports" 2020, 28(1), s. 29-47 [DOI: 10.2478/mgr-2020-0003]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Flooding and mobility: A polish analysis, "Environmental Hazards. Human and Policy Dimensions", 20(3), 2021, 300-322 [DOI: 10.1080/17477891.2020.1810608].
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Szustowski B., Maczuga, M., The impact of statutory Sunday trading restrictions on the choices of residents of a large Polish city with regard to transport behaviours and mobility, "Studia Regionalne i Lokalne" 2020, 82(4), 33-59 [DOI: 10.7366/1509499548202]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście: przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Szustowski B., Maczuga, M., Public transport in a big Polish city (as exemplified by Łódź) in the opinion of older persons, "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG" 2020 23(3), s. 15-28 [DOI: 10.4467/2543859xpkg.20.017.12785]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Changes in travel time and the load of road network, depending on the diversification of working hours: case study the Łódź Voivodeship, Poland, "Geografie" 2020, 125(2), s. 211-241 [DOI: 10.37040/geografie2020125020211]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Daily mobility of the elderly: An Example from Łódź, Poland, "Acta Geographica Slovenica" 2020, 60(2), w druku [DOI: 10.3986/ags.7490]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Domagalski, A., The use of the RoadLoad application in geographical studies of flows generated by individual modes of transport, "Transport Problems" 2020, 15(4), 227-240 [DOI: 10.21307/tp-2020-062]
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., 2019, Transport accessibility and mobility: a forecast of changes in the face of planned development of the network of expressways and motorways in Poland, "European Spatial Research and Policy" 2019, 26(2), s. 151-176 [DOI:10.18778/1231-1952.26.2.08]
 • Pobierz PDFKowalski M., Kurzyk P., 2019, Popularność Uniejowa na tle małych miast regionu łódzkiego oraz konkurujących z nim uzdrowisk, "Biuletyn Uniejowski" 2019, 8, s. 77-97 [DOI: 10.18778/2299-8403.08.05]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., The Measurement of Mobility-Based Accessibility—The Impact of Floods on Trips of Various Length and Motivation, "ISPRS International Journal of Geo-Information" 2019, 8(12), 534 [DOI: 10.3390/ijgi8120534]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska, M., Kowalski, M., Wiśniewski, Wewnętrzna samochodowa dostępność transportowa Łodzi w świetle pomiarów z Inteligentnych Systemów Transportowych, "Prace Geograficzne" 2019, 159, s. 7-24.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Turoboś F., Wiśniewski S., Optimisation patterns for the process of a planned evacuation in the event of a flood, "Environmental Hazards" 2019, 18(4), s. 335-360 [DOI: 10.1080/17477891.2019.1593816]
 • Pobierz PDFKowalski M., Торгові центри в просторі польських міст, "Містобудування та територіальне планування", nr 66/2018, Wyd. Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Kijów 2018, s. 265-286, ISSN: 2076X-815X.
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Centrum handlowe jako czynnik ruchotwórczy w transporcie samochodowym – przykład Portu Łódź, "Przegląd Geograficzny", T. 89, z. 4, Wyd. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2017, s. 517-539, ISSN: 0033-2143, e-ISSN: 2300-8466 [DOI: 10.7163/PrzG.2017.4.5]
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 3 (368), t. II, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2017, s. 339-357, ISSN: 0438-5403.
 • Pobierz PDFKowalski M. Wiśniewski S., Natężenie ruchu a zagospodarowanie Łodzi – zarys problematyki w świetle danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG", vol. 20, nr 4 (red. A. Wendt), Wyd. Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017, s. 20-36. ISSN 1426-5915, e-ISSN 2543-859X [DOI: 10.4467/2543859XPKG.17.022.8028]
 • Pobierz PDFKowalski M., Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych mieszkańców gminy Szadek w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, "Biuletyn Szadkowski", T. 16, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 243-256, ISSN: 1643-0700, e-ISSN: 2449-8351 [DOI: 10.18778/1643-0700.16.12]
 • Pobierz PDFKowalski M., Rożniata M., Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych mieszkańców gminy Uniejów w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, "Biuletyn Uniejowski", T. 5, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 129-142, ISSN: 2299-8403, e-ISSN: 2449-8319 [DOI: 10.18778/2299-8403.05.09].
 • Pobierz PDFKowalski M., Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Uniejów, "Biuletyn Uniejowski", t. 4 (red. Kobojek E.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 143-156, ISSN: 2299-8403, e-ISSN: 2449-8319.
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego; Transport Miejski i Regionalny nr 3; SIiTKRP, Kraków, 2013, s. 26-32. ISSN 1732-5153.
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Service function of historic buildings in small towns of Lodz Region; Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica No. 15. Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 151-165. ISNN: 1508-1117 (wersja papierowa), ISNN: 2353-4826 (wersja online).
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Techniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście Warta; Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 144. Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach (red. Heffner K., Twardzik M.); Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2013, s. 351-365. ISSN 2083-8611.
 • Pobierz PDFBartosiewicz B., Kowalski M., Polityka przestrzenna w małych miastach; [w:] Zarządzanie przestrzenią miasta (red. Nowak M.J., Skotarczak T.); Warszawa, 2012, s. 195-215. ISBN 978-83-7556-094-7.
 • Pobierz PDFBartosiewicz B., Kowalski M., Ror-Maziarz P., Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego (przykład Brzezin) [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, Studia KPZK PAN T. CXXXVI, Warszawa 2011, s. 95-104.