dr Szymon Wiśniewski

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105K
Telefon:
+48 42 635 45 54
Email:
szymon.wisniewski@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 10:00-11:00
0000-0001-5488-5949
 
Wykształcenie
 • licencjat gospodarki przestrzennej - 2009, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • licencjat logistyki - 2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • magister gospodarki przestrzennej - 2011, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii – geografia społeczno-ekonomiczna  - 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, promotor: prof. dr hab. T. Marszał.
 • studia podyplomowe Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu - 2019, Zakład Systemów Transportowych Politechniki Poznańskiej.

Zainteresowania badawcze

 • planowanie i rozwój infrastruktury transportowej,
 • geografia transportu,
 • logistyka miejska,
 • dostępność,
 • mobilność,
 • inteligentne systemy transportowe.

Pełnione funkcje

 • członek zespołu zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ds. wielkoskalowych projektów rozwojowych (od 2019),
 • opiekun I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2018/2019,
 • promotor pomocniczy pracy doktorskiej mgr Michała Kowalskiego nt. Miejski system transportowy a centra handlowe w przestrzeni Łodzi,
 • promotor pomocniczy pracy doktorskiej mgr Kaliny Pędziwiatr nt. Przemiany demograficzno-społeczne i tożsamość lokalna w gminach objętych działalnością KWB "Bełchatów",
 • opiekun stażu w ramach programu wsparcia studentów Uniwersytetu Łódzkiego Staż na start (2019), Student's power (2020-2022),
 • sekretarz konferencji naukowej Problemy i wyzwania geografii komunikacji, IV edycja (2019),
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Nagród w kadencji 2016-2020, 2020-2024,
 • sekretarz Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozowju Lokalnego (od 2016),
 • redaktor tematyczny czasopisma Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (od 2016),
 • sekretarz redakcji czasopisma Biuletyn Szadkowski (od 2014),
 • sekretarz konferencji naukowej Wzorce rozwoju lokalnego - lokalna polityka przestrzenna (od 2015),
 • członek zarządu Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2020),
 • przedstawiciel w grupie asystentów i adiunktów do Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ w kadencji 2016-2020,
 • członek Rady Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego (od 2020).

PROJEKTY BADAWCZE

 • 2013 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Dostępność transportowa miast regionu łódzkiego. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • 2014 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • 2015 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Dostępność transportowa polskich miast w systemie korytarzy transeuropejskich. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
 • 2016 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Wewnętrzna dostępność transportowa Łodzi w świetle funkcjonowania indywidualnego i zbiorowego transportu miasta. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
 • 2017 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Mobilność mieszkańców Łodzi w świetle badań indywidualnego transportu samochodowego oraz transportu zbiorowego. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
 • 2018-2019 - MINIATURA 2 NCN; pojedyncze działanie naukowe; DEC-2018/02/X/HS4/00093; Badanie pilotażowe zmian w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców Łodzi, wynikających z wprowadzenia ograniczenia w handlu w niedziele
 • 2018 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Dostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej podczas ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodziami w centralnej Polsce. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
 • 2019-2021 - OPUS 15 NCN; kierownik projektu; 2018/29/B/HS4/01020; Zmiany teoretycznej dostępności transportowej i obciążenia sieci drogowej na skutek wystąpienia powodzi na terytorium Polski
 • 2019-2021 - PRELUDIUM 17 NCN; opiekun naukowy; kierownik projektu: mgr Michał Kowalski; 2019/33/N/HS4/01733; Centra handlowe a miejski system transportowy
 • 2021-2022 - SONATA 15 NCN; kierownik projektu; 2019/35/D/HS4/00697; Zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców Łodzi wynikające z wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele
 • 2021-2022 - Grant dla młodych badaczy IDUB; wykonawca; kierownik projektu: dr Marta Borowska-Stefańska; Optymalizacja działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym (proces ewakuacji ludności) w województwie mazowieckim z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych
 • 2022-2023 - Grant dla doświadczonych badaczy IDUB II; wykonawca; kierownik projektu: dr Marta Borowska-Stefańska; Zróżnicowanie wzorców mobilności przestrzennej osób starszych w małych miastach województwa łódzkiego
 • 2022-2023 - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej; Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją; koordynator projektu; Changes in the functioning of the transport systems of large cities accompanying the COVID-19 pandemic: temporary modification or permanent transformation? - examples of Łódź and Bratislava
 • 2022-2023 - Grant na zwiększenie potencjału aplikacyjnego IDUB; wykonawca; kierownik projektu: dr Marta Borowska-Stefańska; Badanie pilotażowe zmian funkcjonowania systemu transportowego dużego ośrodka miejskiego, towarzyszące pandemii COVID-19. Przejściowa modyfikacja czy permanentna transformacja

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • "Premia za granty" dla zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najaktywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki (2022),
 • "Premia za granty" dla zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najaktywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki (2021),
 • 3. miejsce w plebiscycie absolwentów studiów II stopnia na kierunku Geoinformacja na najlepszego nauczyciela akademickiego,
 • Zespołowa Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2018),
 • Indywidualna Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2017),
 • nagroda II stopnia w konkursie im. Profesora Ludwika Straszewicza na najlepszy artykuł naukowy podejmujący w wymiarze przestrzennym problematykę społeczną i ekonomiczną (2017),
 • Indywidualna Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2016),
 • nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną z województwem łódzkim (2012),
 • listy gratulacyjne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2010/2011.

Prowadzone zajęcia

 • wprowadzenie do GIS,
 • wykorzystanie GIS w gospodarce przestrzennej,
 • rysunek i grafika komputerowa,
 • logistyka miejska,
 • wykorzystanie GIS w logistyce miejskiej,
 • seminarium dyplomowe i magisterskie,
 • pracownia magisterska,
 • ćwiczenia terenowe regionalne I i III,
 • ćwiczenia terenowe - społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej,
 • miejskie systemy transportowe,
 • badania ruchu i analizy podróży,
 • inteligentne systemy transportowe,

Ekspertyzy i opracowania

 • Adamiak A., Napierała T., Wiśniewski S., Raport: Interoperacyjność centrów logistycznych w regionie łódzkim; RBGC. Rail Baltica Growth Corridor, Łódź, 2013, s. 1-60.
 • Marszał T., Bartosiewicz B., Pielesiak I., Wiśniewski S., Koncepcje delimitacji obszarów metropolitalnych w świetle dokumentów planistycznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, Łódź, 2015.
 • Parszewski K., Wiśniewski S., Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Energetyków w Trzebini, 2015.
 • Parszewski K., Wiśniewski S., Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum), 2015.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., Wnioski i rekomendacje dla modelu transportowego w świetle wyników badań dostępności do transportu zbiorowego w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, 2016.
 • Wiśniewski S., Opinia dotycząca uzasadnienia zastosowania oprogramowania VISSIM oraz VISUM jako narzędzi do oceny i weryfikacji możliwości osiągnięcia poziomu wskaźników efektywności sterowania ruchem z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi inżynierii ruchu i oferowanych metod sterowania ruchem, Łódź, 2017.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Mobilność osób starszych w Łodzi – raport z badania dzielnicy Śródmieście, Urząd Miasta Łodzi, 2018.
 • Borowska-Stefańska M., Kobojek S., Kowalski M., Lewicki M., Tomalski P., Wiśniewski S., Analiza historycznego rozwoju zagospodarowania w granicach terenów zalewowych, WWF Polska, 2019.
 • Borowska-Stefańska M., Kobojek S., Kowalski M., Tomalski P., Wiśniewski S., Prognoza liczby ludności, powierzchni terenów zabudowanych oraz wielkości strat na terenach zagrożonych powodzią w Polsce w 2050 r., WWF Polska, 2019.
 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Kurzyk P., Sapińska P., Dostępność transportowa do terenów wystawy Expo Horticultural w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, 2020.

Staże

 • Rumunia, wrzesień 2018 r., maj 2019 r., Uniwersytet w Oradei,
 • Ukraina, styczeń 2019 r., Politechnika Lwowska,
 • Polska, luty 2019 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Niemcy, kwiecień 2022 r., Justus-Liebig-Universität Gießen
 • Słowacja, czerwiec 2022 r., Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

Uczestnictwo w Konferencjach

 • Łódź, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, 3-4 listopada 2011 r., Przestrzeń publiczna oraz sektor usług jako element struktury małych miast, Funkcja usługowa obiektów zabytkowych w małych miastach regionu łódzkiego
 • Szczyrk, 25-26 października 2012 r., Małe miasta – zastosowanie nowoczesnych instrumentów polityki rozwoju lokalnego, Techniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście Warta
 • Warszawa, IGIPZ PAN, 17-18 grudnia 2012 r., Polityka przestrzenna a transportowa – ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ocena działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi w świetle kształtowania się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
 • Uniejów, 4-5 listopada 2013 r., Członkowsko Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast - ujęcie przestrzenne, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Potencjał transportowo-osadniczy małych miast województwa łódzkiego
 • Warszawa, 3 kwietnia 2014 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Korytarze drogowe a środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-gospodarczy, Warsztaty naukowe
 • Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r., IGU Regional Conference - Changes, Challenges, Responsibility; Session: Geographical Impact of Transport Investment and Transport Policy Change; Application of modern IT in transport accessibility research
 • Łódź, 22-23 września 2014 r., I Forum Korytarza Bałtyk - Adriatyk, Dziedzictwo Korytarza Bałtyk Adriatyk
 • Warszawa, 12 grudnia 2014 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Korytarze drogowe a środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-gospodarczy
 • Łódź, 16-17 kwietnia 2015 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym
 • Lwów, 15-17 października 2015 r., Polityka mieszkaniowa dużych miast. Europejskie doświadczenie i ukraińska praktyka., Politechnika Lwowska 
 • Uniejów, 22-23 października 2015 r., Małe miasta - przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Dostępność do szpitalnej opieki zdrowotnej mieszkańców małych miast województwa łódzkiego,
 • Łódź, 4 grudnia 2015 r., Łódzkie Logistyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
 • Warszawa, 14 grudnia 2015 r., Współczesne wyzwania w badaniach dostępności przestrzennej miast i regionów, Zastosowanie metod określania obszarów rynkowych (FCA) w badaniach przestrzennego zróżnicowania poziomu dostępności, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
 • Gdańsk, 21 kwietnia 2016 r., Problemy i wyzwania Geografii Komunikacji, Dostępność do transportu zbiorowego w Łodzi,
 • Łódź, 19 maja 2016 r., Wnioski i rekomendacje dla modelu zrównoważonego transportu zbiorowego Łodzi 2020+ - Seminarium, Wnioski i rekomendacje dla modelu transportowego w świetle wyników badań dostępności do transportu zbiorowego w Łodzi,
 • Łódź, 14 czerwca 2016 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, The use of Network Analyst tool and 2SFCA method to assess fire service effectiveness in a city as exemplified by Łódź, Delimitation of Lodz Metropolitan Area in the light of recent Act on Metropolitan Unions,
 • Opole, 8-9 marca, Logistyka 2017, Logistyka w naukach o zarządzaniu, Czasy dystrybucji towarów z Łodzi do Państw EuropejskichMożliwości rozwiązania problemów logistyki miejskiej w obszarze infrastruktury drogowej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego
 • Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Zmiany dostępności transportowej na skutek wystąpienia powodzi w województwie mazowieckim, Zmiany w sposobie użytkowania ziemi w Polsce w latach 1990-2012, Dostępność transportowa i mobilność potencjalna - prognoza w obliczu planu rozbudowy sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce,
 • Bukareszt, 26-28 maja 2017 r., The 9th International Symposium on Geography "Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action", Accessibility to places of evacuation for inhabitants of flood-prone areas in the Mazovia province,
 • Bruksela, 4-6 września 2017 r., The 6th Eugeo Congress on the Geography of Europe, The potential of intermodal terminals in Poland in the context of commercial exchange with China,
 • Jelenia Góra, 22-24 października 2017 r., Globalne i lokalne strategie logistyczne, sesja: Zarządzania Strategiczne w Transporcie, Znaczenie dostępności transportowej lądowych terminali kontenerowych w Polsce dla rozwoju transportu intermodalnego,
 • Gdańsk, 10-11 maja 2018 r., III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania geografii transportu", Zastosowanie aplikacji „RoadLoad” w badaniach geograficznych nad przepływami realizowanymi za pośrednictwem indywidualnych środków transportu,
 • Quebec, 6-10 sierpnia 2018 r., 2018 IGU Regional Conference - CAG Annual Meeting - NCGE Annual Conference, Changes in a Road Network and Transport Accessibility Following the Occurrence of a Natural Disaster – the Example of a Flood in the Mazovian Voivodeship. 
 • Lwów, 17-19 października 2018 r., Komunikacja społeczna w przestrzeni miast, Metody oceny dostępności przestrzeni publicznych.
 • Łódź, 9-10 maja 2019 r., IV Międzynarodowa konferencja naukowa Problemy i wyzwania geografii komunikacji, Application of Intelligent Transportation Systems in Analyses of Human Spatial Mobility in Cities, Changes in the spatial mobility of the population in a post-socialist city resulting from retail restrictions, The daily mobility of the elderly, as exemplified by a large city in Poland (Łódź).
 • Wrocław, 10 czerwca 2019 r., VIII Ogólnopolska konferencja naukowa GIS w Nauce 2019, RoadLoad jako narzędzie badań w geografii transportu; Wpływ zmian w mobilności wywołanych powodzią na dostępność potencjałową w Wielkopolsce; Wykorzystanie GIS do oceny wpływu powodzi na funkcjonowanie transportu drogowego.
 • Praga, 4-6 września 2019 r. Geo-Information for Disaster Management 2019, Modelling changes in accessibility and spatial mobility accompanying an occurrence of a natural disaster: the context of private car transport; The impact of flooding on the functioning of road network; The use of the RoadLoad application in geographical studies of flows generated by individual modes of transport.
 • Kraków (online), 15-16 października 2020 r. V Międzynarodowa konferencja naukowa Problemy i wyzwania geografii komunikacji, Vulnerability of the Accessibility to Basic Services in the Event of Flooding; The impact of self-evacuation from flood hazard areas on the equilibrium of the regional road transport system; Modelowanie prędkości ruchu w oparciu o dane z Inteligentnych Systemów Transportowych na potrzeby badań dostępności transportowej.
 • Madryt (online), 20 października 2020, 4th International Conference on SmartRail, Traffic and Transportation Engineering, The Impact of Flood-Related Changes to Mobility on Potential Accessibility in the Region of Greater Poland; Vulnerability of the Accessibility to Basic Services in the Event of Non-typical Occurrences Affecting Road Transport – Using the Example of Floods in Poland;  On determining the weight of edges in map-representing graphs - applications of heuristic methods in planning escape routes
 • Sztip (online), 13 listopada 2020, The 3rd International Scientific Conference Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century, Statutory retail restrictions as a challenge of the city logistic system
 • Istambuł (online), 16-20 sierpnia 2021, 34th International Geographical Congres, Changes of residents’ transport behaviours and spatial mobility within a large postsocialist city, resulting from the introduction of statutory sunday trading restricions – through the example of Łódź
 • Kraków (online), 26 listopada, VI Międzynarodowa Konferencja "Problemy i wyzwania geografii komunikacji", Zmienność zachowań transportowych użytkowników miejskiego roweru publicznego wobec ustawowego ograniczenia handlu w niedziele;  Jak transport kształtuje krajobraz wielkopowierzchniowego handlu spożywczego? Geografia handlu w Polsce – pomiar interakcyjny 
 • Kraków, 6-7 grudnia 2021 r., 37. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, nt. „Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług”, Ocena wpływu ograniczeń handlu w niedziele i COVID-19 na usługi świadczone przez miejski transport publiczny – przykład Łodzi; Czasowa i przestrzenna zmienność obciążenia miejskiego systemu transportu drogowego wobec stałych i okresowych prawno-administracyjnych ograniczeń w handlu detalicznym
 • Warszawa, 30-31 maja 2022 r., VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy i wyzwania geografii komunikacji, Ocena wpływu ograniczeń handlu w niedziele i COVID-19 na usługi świadczone przez miejski transport publiczny – przykład Łodzi
 • Łódź, 7-8 czerwca 2022 r., Międzynarodowy Kongres Klimatyczna Regeneracja Miast, Systemy transportowe i telekomunikacyjne w warunkach zmian klimatycznych, Funkcjonowanie transportu wobec katastrof naturalnych – problemy i wyzwania
 • Paryż, 18-22 lipca 2022 r., UGI Centennial Congress, Spatiotemporal changeability of the load of the urban road transport system under permanent and short-term legal and administrative retail restriction 

Publikacje

 • Pobierz PDFBartosiewicz B., Wiśniewski S., Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych - przykład miasta i gminy Strykowa, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s. 93-118.
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, "Transport Miejski i Regionalny" 2013, nr 3, s. 26-32, ISSN 1732-5153.
 • Pobierz PDFNapierała T., Adamiak M., Wiśniewski S., Regionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w województwie łódzkim, "Transport Miejski i Regionalny" 2013, nr 9, s. 14-19, ISSN 1732-5153.
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Techniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście Warta, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 144: Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach (red. Heffner K., Twardzik M.), s. 351-365. ISSN 2083-8611.
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Service function of historic buildings in small towns of Lodz Region, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica" 2013, nr 15: Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach (red. Bartosiewicz B., Marszał T.), s. 151-165. ISNN: 1508-1117 (wersja papierowa), ISNN: 2353-4826 (wersja online).
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Spójność sieci transportowych województwa łódzkiego w świetle analiz grafowych, "Transport Miejski i Regionalny" 2014, nr 9, s. 23-29. ISSN: 1732-5153.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Dostępność transportowa Szadku, "Biuletyn Szadkowski" 2014, t. 14, s. 5-23, ISSN: 1643-0700.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Dostępność transportowa Uniejowa – ujęcie regionalne, "Biuletyn Uniejowski" 2014, t. 3, s. 67-83. ISSN: 2299-8403.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Historyczne uwarunkowania rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk na obszarze Polski, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica" 2014, nr 17: Wybrane problemy badawcze geografii politycznej (red. Sobczyński M.), s. 185-202. ISSN 1508-1117, e-ISSN 2353-4826.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Dostępność czasowa Szadku w ujęciu transportu indywidualnego, "Biuletyn Szadkowski" 2015, t. 15 (red. Marszał T.), s. 149-161. ISSN: 1643-0700, e-ISSN: 2449-8351.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Dostępność czasowa Uniejowa w kontekście indywidualnego transportu samochodowego, "Biuletyn Uniejowski" 2015, t. 4 (red. Kobojek E.), s. 167-179. ISSN: 2299-8403, e-ISSN: 2449-8319.
 • Pobierz PDFWiśniewski, Dostępność policji do miejsc potencjalnych interwencji na terenie województwa łódzkiego, "Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej policji" 2015, nr 3/2015, s. 24-33. ISSN: 1640-9280.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Efektywność funkcjonowania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa łódzkiego, "Transport Miejski i Regionalny" 2015, nr 11/2015, s. 34-39. ISSN: 1732-5153.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Lokalizacja parkingów Park and Ride w przestrzeni Łodzi, "Problemy Rozwoju Miast" 2015, R. XII, Z. IV/2015 (red. K. Janas), s. 37-45. ISSN: 1733-2435.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle potencjału komunikacyjnego, "Prace Geograficzne" 2015, z. 140 (red. Święchowicz J.), s. 25-38. ISSN: 1644-3586, e-ISSN: 2083-3113 [DOI: 10.4467/20833113PG.15.002.3531]
 • Pobierz PDFWiśniewski, Port przeładunkowy na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice jako przykład multimodalnego węzła transportowego, "Transport Miejski i Regionalny" 2015, nr 10/2015 (red. ), s. 9-14. ISSN: 1732-5153.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Potencjał transportowo-osadniczy małych miast województwa łódzkiego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica" 2015, nr 19: Małe miasta. Wybrane problemy zagospodarowania (red. Bartosiewicz B., Marszał T.), s. 113-128. ISSN: 1508-1117, e-ISSN: 2353-4826.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Regionalna dostępność transportowa w świetle samochodowego transportu indywidualnego - przykład Łodzi i Wieruszowa, "Przegląd Komunikacyjny" 2015, R. LXX, nr 5 (red. Szydło A.), s. 11-15. ISSN: 0033-2232.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Significance of Trans-European Transport Networks for Logistic Centre Localization as Exemplified by the Łódź Region, "European Spatial Research and Policy" 2015, t. 22, z. 1 (red. Marszał T.), s. 23-44. ISSN: 1231-1952, e-ISSN: 1896-1525 [DOI: 10.1515/esrp-2015-0015]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., The Baltic - Adriatic Transport Corridors - Natural Environment of Logistics Infrastructure Development on the Polish Baltic Sea Coast, "Logistics and Transport" vol. 25, no. 1 (red. ), CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. Publishing House NDIO, Wrocław 2015, s. 83-92. ISSN: 1734-2015.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym w latach 2013-2015, "Przegląd Geograficzny" 2015, t. 87, z. 2 (red. Taylor Z.), s. 321-341. ISSN: 0033-2143.
 • Pobierz PDFWiśniewski, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 1-224. ISBN: 978-83-7969-521-8.
 • Pobierz PDFBartosiewicz B., Wiśniewski S., Kolej Aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, "Space-Society-Economy" 2016, no. 18: Uwarunkowania polityki mieszkaniowej w Polsce i na Ukrainie (red. E. Masierek), s. 49-65. ISSN: 1733-3180, e-ISSN: 2451-3457 [DOI: 10.18778/1733-3180.18.04]
 • Pobierz PDFBartosiewicz B., Wiśniewski S., Ocena dostępności do lakalnego transportu zbiorowego w Łodzi, "Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego" 2016, nr 19(2), s. 31-43.
 • Pobierz PDFBartosiewicz B., Wiśniewski S., Ocena modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+ w świetle analiz rozmieszczenia punktowych elementów sieci lokalnego transportu zbiorowego, "Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego" 2016, nr 19(1), s. 69-80.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Vehicle routing problem as urban public transport optimization tool, "Computer Assisted Methods in Engineering and Science" 2016, vol. 23, no. 4 (red. M. Kleiber), s. 213-229. ISSN: 2299-3649.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Accessibility to passenger rail transport in the Łódź province, "Logistics and Transport" 2016, s. 59-69. ISSN: 1734-2015.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Changes to the centroid of Łódź province towns in the light of transport potential, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica" 2016, z. 24, s. 61-71. ISSN: 1508-1117, e-ISSN: 2353-4826 [DOI: 10.18778/1508-1117.24.05]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Dostępność mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica" z. 23, s. 25-38. ISSN: 1508-1117, e-ISSN: 2353-4826 [DOI: 10.18778/1508-1117.23.02]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Dostępność przestrzenna parków wodnych w województwie łódzkim, "Problemy Rozwoju Miast" 2016, R. XIII, z. 3, s. 75-84. ISSN: 1733-2435.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Dostępność przestrzenna straży pożarnej do miejsc potencjalnych interwencji na terenie województwa łódzkiego, "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" 2016, Vol. 43, iss. 3, s. 13-43. ISSN: 1895-8443 [DOI: 10.12845/bitp.43.3.2016.x]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Funkcje nocnego transportu zbiorowego w Łodzi, "Przegląd komunikacyjny" 2016, R. LXXI, nr 7 (red. A. Szydło), s. 4-8. ISSN: 0033-2232.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Łódź accessibility by public transport, "Europa XXI" Vol. 31 (red. ), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa 2016, s. 7-26. ISSN: 1429-7132, e-ISSN: 2300-8547 [DOI: 10.7163/Eu21.2016.31.5]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Przestrzenne zróżnicowanie potencjalnej dostępności głównych węzłów sieci drogowej województwa łódzkiego, "Prace Geograficzne" 2016, z. 144, s. 91-104. ISSN: 1644-3586, e-ISSN: 2083-3113 [DOI: 10.4467/20833113PG.16.005.5130]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Spatial accessibility of hospital healthcare in Łódź voivodeship, "Quaestiones Geographicae" 2016, Vol. 35, iss. 4, s. 157-166. ISSN: 0137-477X [DOI: 10.1515/quageo-2016-0043]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Teoretyczna i rzeczywista wewnętrzna dostępność transportowa Łodzi, "Prace i Studia Geograficzne" 2016, T. 61, z. 3, s. 95-108. ISSN: 0208-4589.
 • Pobierz PDFWiśniewski, Wpływ budowy południkowych obwodnic Łodzi na dostępność sieci dróg o najwyższych parametrach dla mieszkańców miasta, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" 2016, nr 34, s. 131-143. ISSN: 2353-1428.
 • Pobierz PDFWiśniewski, Zmiana dostępności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w skutek otwarcia wschodniej i zachodniej obwodnicy Łodzi, "Studia Regionalne i Lokalne" 2016, nr 4(66/2016), s. 79-96. ISSN: 1509-4995 [DOI: 10.7366/15094995546605]
 • Pobierz PDFBartosiewicz B., Wiśniewski S., Rozkład przestrzenny powiązań gospodarczych miast regionu łódzkiego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" nr 327 (red. M. Twardzik, A. Halama), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 78-96. ISSN: 2083-8611.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Andrei M.-T., Wiśniewski S., Accessibility to Places of Evacuation for Inhabitants of Flood-Prone Areas in Mazovia Province, "Geomatics and Environmental Engineering" 2017, vol. 11, no. 3, s. 31-47. ISSN: 1898-1135, e-ISSN:2300-7095 [DOI: 10.7494/geom.2017.11.3.31]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Andrei M.-T., Wiśniewski S., The functioning of hospital emergency rooms in the Łódź region in the light of spatial analysis, "Modern Management Review" 2017, vol. XXII, t. 24, no. 1, s. 17-31. ISSN: 2300-6366, e-ISSN: 2353-0758 [DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.14]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S, Changes in transport accessibility as a result of flooding: a case study of the Mazovia Province (Eastern Poland), "Environmental Hazards - Human and Policy Dimensions" 2017, s. 1-28. ISSN: 1747-7891, e-ISSN: 1878-0059 [DOI: 10.1080/17477891.2017.1343177]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Dostępność straży pożarnych do miejsc potencjalnych interwencji w powiecie poddębickim, "Biuletyn Uniejowski" 2017, tom 6, s. 189-206 [DOI: 10.18778/2299-8403.06.12]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Network analyses in geography of transport, "Studia Informatica" vol. 38, nr 4 (red. ), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017, s. 109-127. ISSN: 1642-0489, e-ISSN: 0208-7286.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Pedestrian accessibility to parks in Łódź, "Studia Miejskie" 2017, T. 27 (red. A. Dembicka-Niemiec), s. 39-50. ISSN: 2543-5302, e-ISSN: 2082-4793 [DOI: 10.25167/sm2017.027.03]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., The use of network analysis in the process of delimitation as exeplified by the administrative division of Poland, "Geodesy and Cartography" vol. 66, no. 2, s. 155-172. ISSN: 2080-6736, e-ISSN: 2300-2581 [DOI: 10.1515/geocart-2017-0019]
 • Pobierz PDFFronczek-Wojciechowska M., Kopacz K., Padula G., Wiśniewski S., Wojnarowska A., Proposal for a Method of Constructing Inclusive Urban Green Infrastructure, "European Spatial Research and Policy" 2017, vol. 24, no. 1 (red. T. Marszał), s. 81-105. ISSN: 1231-1952, e-ISSN: 1896-1525 [DOI: 10.1515/esrp-2017-0005]
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Centrum handlowe jako czynnik ruchotwórczy w transporcie samochodowym – przykład Portu Łódź, "Przegląd Geograficzny" 2017, T. 89, z. 4, s. 517-539. ISSN: 0033-2143, e-ISSN: 2300-8466 [DOI: 10.7163/PrzG.2017.4.1]
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych, "Handel Wewnętrzny" 2017, R. 63, nr 3(368), t. II, s. 339-357. ISSN: 0438-5403.
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., Natężenie ruchu a zagospodarowanie Łodzi – zarys problematyki w świetle danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG" 2017, vol. 20, nr 4 (red. A. Wendt), s. 20-36. ISSN 1426-5915, e-ISSN 2543-859X [DOI: 10.4467/2543859XPKG.17.022.8028]
 • Pobierz PDFKozłowski R., Palczewska A., Wiśniewski S., Czasy dystrybucji towarów z Polski centralnej , "Przedsiębiorczość i zarządzanie" 2017, T. XVIII, z. 8, cz. I: Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część I (red. R. Matwiejczuk, I. Pisz), s. 169-180. ISSN: 1733-2486, e-ISSN: 2543-8190.
 • Pobierz PDFSiwirska M., Wiśniewski S., Wewnętrzna dostępność transportowa gminy Stryków w zakresie transportu zbiorowego, "Space-Society-Economy" no. 21. Środowisko zamieszkania a potrzeby mieszkańców (red. A. Rochmińska), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 7-29. ISSN: 1733-3180, e-ISSN: 2451-3457 [DOI: 10.18778/1733-3180.21.01]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Funkcjonowanie kolei aglomeracyjnej w przestrzeni Łodzi, "Studia Miejskie" 2017, T. 27 (red. A. Dembicka-Niemiec), s. 67-80. ISSN: 2543-5302, e-ISSN: 2082-4793 [DOI: 10.25167/sm2017.026.05]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Intraregional transport accessibility of Łódź province in terms of data on theoretical and real travel times, "Archives of Transport System Telematics" 2017, vol. 10, iss. 1 (red. J. Mikulski), s. 45-53. ISSN: 1899-8208.
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Łódź in the regional and national transportation system, "Space-Society-Economy" 2017, no. 19. Urban development in Poland and Georgia - chosen aspects (red. K. Leśniewska-Napierała), s. 65-86. ISSN: 1733-3180, e-ISSN: 2451-3457 [DOI: 10.18778/1733-3180.19.04]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., The accessibility of Poland’s Space to the Trans-European Transport Network, "Miscellanea Geographica" 2017, vol. 21, no. 3, s. 96-106. ISSN: 0867-6046, e-ISSN: 2084-6118 [DOI: 10.1515/mgrsd-2016-0030]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., The use of Network Analyst tool and 2SFCA method to assess fire service effectiveness in a city, as exemplified by Łódź, "Geomatics, Landmanagement and Landscape" 2017, no. 1/2017, s. 147-158. ISSN: 2300-1496 [DOI: 10.15576/GLL/2017.1.147]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Trans-european transport corridors as an element of Poland's land use, "Studia Europejskie" 2017, nr 2(82) (red. A. Adamczyk), s. 195-221. ISSN: 1428-149X.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Domagalski A., Wiśniewski S., Changes concerning commute traffic distribution on a road network following the occurrence of a natural disaster – The example of a flood in the Mazovian Voivodeship (Eastern Poland), "Transportation Research Part D: Transport and Environment" 2018, vol. 65, s. 116-137. ISSN: 1361-9209 [DOI: 10.1016/j.trd.2018.08.008]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Leśniewska-Napierała K., Wiśniewski S., Land cover changes in Poland between 1990 and 2012, "Geografie" 2018, no. 123/1, s. 63-83. ISSN: 1212-0014.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Leśniewska-Napierała K., Wiśniewski S., Spatial Variation in Size and Shape of Land Plots in Mazowieckie Voivodship, "European Spatial Research and Policy" 2018, vol. 25, no. 1 (red. T. Marszał), s. 113-130. ISSN: 1231-1952, e-ISSN: 1896-1525 [DOI: 10.18778/1231-1952.25.1.7]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Differentiation of land cover and geometric features of parcels along motorways and expressways in Poland, "Space-Society-Economy" 2018, no. 23. Wybrane problemy rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce (red. M. Borowska-Stefańska M., K. Leśniewska-Napierała), s. 95-110. ISSN: 1733-3180, e-ISSN: 2451-3457 [DOI: 10.18778/1733-3180.23.06]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Differentiation of residential development in Poland's provincial capitals, "Urban Development Issues" vol. 58, s. 5-18. ISSN: 1733-2435 [DOI: 10.2478/udi-2018-0019]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Dostępność łódzkich parków w świetle transportu indywidualnego, zbiorowego i rowerowego, "Przegląd Komunikacyjny" 2018, R. LXXIII, nr 2/2018, s. 9-16. ISSN: 0033-2232, e-ISSN: 2544-6037.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Rozmieszczenie i zróżnicowanie przestrzenne terenów przemysłowych w województwie mazowieckim na tle rozmieszczenia i zróżnicowania przestrzennego terenów przemysłowych w Polsce, "Mazowsze Studia Regionalne" 2018, nr 24, s. 11-30. ISSN: 1689–4774, e-ISSN: 2543–4373 [DOI: 10.21858/msr.24.01]
 • Pobierz PDFKozłowski R., Palczewska A., Wiśniewski S., Dostępność lądowych terminali kontenerowych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2018, nr 505, s. 359-370. ISSN: 1899-3192, e-ISSN: 2392-0041 [DOI: 10.15611/pn.2018.505.27]
 • Pobierz PDFKozłowski R., Palczewska A., Wiśniewski S., Możliwości rozwiązania problemów logistyki miejskiej w obszarze infrastruktury drogowej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego, "Studia Miejskie" 2018, T. 30 (red. B. Wiatkowska), s. 9-24. ISSN: 2543-5302, e-ISSN: 2082-4793 [DOI: 10.25167/sm2018.030.01]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Relations between theoretical and real-time accessibility for inter-regional, intra-regional and intra-urban car journeys: The example of Poland, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series" 2018, no. 40, s. 45-58. ISSN: 1732-4254, e-ISSN: 2083-8298 [DOI: 10.2478/bog-2018-0025]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Turoboś F., Wiśniewski S., Optimisation patterns for the process of a planned evacuation in the event of a flood, "Environmental Hazards. Human and Policy Dimensions" 2019.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Designation of a paid parking zone in Łódź, "Logistics and Transport" 2019, nr 1(41).
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ISBN: 878-83-8142-352-6.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Wewnętrzna samochodowa dostępność transportowa Łodzi w świetle pomiarów Inteligentnych Systemów Transportowych, "Prace Geograficzne", 159, 2019, s. 7-24 [DOI: 10.4467/20833113PG.19.017.11485].
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., The Measurement of Mobility-Based Accessibility—The Impact of Floods on Trips of Various Length and Motivation, "ISPRS International Journal of Geo-Information" 2019, 8(12), 534 [DOI: 10.3390/ijgi8120534]
 • Pobierz PDFKowalski M., Wiśniewski S., 2019, Transport accessibility and mobility: a forecast of changes in the face of planned development of the network of expressways and motorways in Poland, "European Spatial Research and Policy" 2019, 26(2), s. 151-176 [DOI:10.18778/1231-1952.26.2.08]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Changes in travel time and the load of road network, depending on the diversification of working hours: case study the Łódź Voivodeship, Poland, "Geografie" 2020, 125(2), s. 211-241 [DOI: 10.37040/geografie2020125020211]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Changes in urban transport behaviours and spatial mobility resulting from the introduction of statutory Sunday retail restrictions: A case study of Lodz, Poland, "Moravian Geographical Reports" 2020, 28(1), s. 29-47 [DOI: 10.2478/mgr-2020-0003]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Daily mobility of the elderly: An Example from Łódź, Poland, "Acta Geographica Slovenica" 2020, 60(2), w druku [DOI: 10.3986/ags.7490]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście: przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Szustowski B., Maczuga, M., The impact of statutory Sunday trading restrictions on the choices of residents of a large Polish city with regard to transport behaviours and mobility, "Studia Regionalne i Lokalne" 2020, 82(4), 33-59 [DOI: 10.7366/1509499548202]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Szustowski B., Maczuga, M., Public transport in a big Polish city (as exemplified by Łódź) in the opinion of older persons, "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG" 2020 23(3), s. 15-28 [DOI: 10.4467/2543859xpkg.20.017.12785]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Flooding and mobility: A polish analysis, "Environmental Hazards. Human and Policy Dimensions" 2020 [DOI: 10.1080/17477891.2020.1810608].
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Sapińska P., 2020, Vulnerability of the accessibility to grocery shopping in the event of flooding, "Transportation Research Part D: Transport and Environment" 2020, 87, 102510 [DOI: 10.1016/j.trd.2020.102510]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Domagalski, A., The use of the RoadLoad application in geographical studies of flows generated by individual modes of transport, "Transport Problems" 2020, 15(4), 227-240 [DOI: 10.21307/tp-2020-062]
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kobojek S., Kowalski M., Lewicki M., Tomalski P., Wiśniewski S., 2021, Changes in the spatial development of flood hazard areas in Poland between 1990 and 2018 in the light of legal conditions, "Land Use Policy" 2021, 102, 105274 [DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.105274]
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Dostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej w Polsce w świetle zagrożeń powodziowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, ISBN 978-83-8220-526-8, 456 s.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Turoboś F., Wiśniewski S., On determining the weight of edges in map-representing graphs - applications of heuristic methods in planning escape routes, Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 2022 (w druku).
 • Pobierz PDFGoniewicz K., Burkle Jr. F. M., Horne S., Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Khorram-Manesh A., The Influence of War and Conflict on Infectious Disease: Unattended Lessons Too Easily Ignored. Are We Now Too Late?, Sustainability, 2021, 13, 10783. [DOI: 10.3390/su131910783].
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Kurzyk P., Mikusowa M., Wiśniewski S., Privileging Electric Vehicles as an Element of Promoting Sustainable Urban Mobility – Effects on the Local Transport System in a Large Metropolis in Poland, Energies, 2021, 14, 3838 [DOI: 10.3390/en14133838]. 
 • Pobierz PDFWiśniewski S., Kowalski M., Borowska-Stefańska M., Flooding and Mobility: a Polish Analysis, Environmental Hazards. Human and Policy Dimensions, 2021, 20, 300-322  [DOI: 10.1080/17477891.2020.1810608]. 
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Mikusowa M., Kowalski M., Kurzyk P., Wiśniewski S., Changes in Urban Mobility Related to the Public Bike System with Regard to Weather Conditions and Statutory Retail Restrictions, Remote Sensing, 2021, 13, 3597 [DOI: 10.3390/rs13183597].
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Kurzyk P., Wiśniewski S., Spatial Dimension of Transport Exclusion Related to Statutory Trade Restriction - the Use of ITS Tools in Studies of Sustainable Urban Development, Remote Sensing, 2021, 13, 4804 [DOI: 10.3390/rs13234804].
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Kurzyk P., Mikusova M., Wiśniewski S., Application of Intelligent Transportation Systems in Analyses of Human Spatial Mobility in Cities, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24, 7-30 [DOI: 10.4467/2543859XPKG.21.001.14944]. 
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Tomalski P., Flood Management, [w:] Khorram-Manesh A., Goniewicz K., Hertelendy A., Dulebenets M.A. (red.), Handbook of Disaster and Emergency Management, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, Sweden, 2021, 102-108, ISBN: 978-91-527-0705-0.
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Kurzyk P., Sahebgharani A., Wiśniewski S., The Effect of COVID-19 Pandemic on Emitted PM2.5 in Urban Road Networks: Using Loop Data and Kriging Method for Passenger Cars in the Central Part of the City of Lodz, Aerosol and Air Quality Research, 2022, 22(4), [DOI: 10.4209/aaqr.210313]. 
 • Pobierz PDFElmi Z., Singh P., Meriga V., Goniewicz K., Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Dulebenets M.A., Uncertainties in Liner Shipping and Ship Schedule Recovery: A State-of-the-Art Review, Journal of Marine Science and Engineering, 2022, 10, 563, [DOI: 10.3390/jmse10050563].
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Kowalski M., Kurzyk P., Sahebgharani A., Wiśniewski S., Spatiotemporal changeability of the load of the urban road transport system under permanent and short-term legal and administrative retail restrictions, Sustainability, 2022, 14, 5137, [DOI: 10.3390/su14095137].
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Balážovičová L., Goniewicz K.,  Khorram-Manesh A., Kowalski M., Kurzyk P., Masný M., Wisniewski S., Žoncová M., Emergency Management of Self-evacuation from Flood Hazard Areas in Poland, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2022, 107, 103307, [DOI:10.1016/j.trd.2022.103307]. 
 • Pobierz PDFGoniewicz K., Goniewicz M., Włoszczak-Szubzda A., Lasota D., Burkle F.M., Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Khorram-Manesh A., The Moral, Ethical, Personal, and Professional Challenges Experienced by Physicians during the COVID-19 Pandemic, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(9), 5641, [DOI: 10.3390/ijerph19095641].
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., The role of road transportation in flood evacuation process, Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science, Oxford University Press, 2022, [https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389407.013.440].
 • Pobierz PDF Singh P., Elmi Z., Lau Y., Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Dulebenets M.A., Blockchain and AI Technology Convergence: Applications in Transportation Systems, Vehicular Communications, 2022, 100521, [https://doi.org/10.1016/j.vehcom.2022.100521].
 • Pobierz PDFBorowska-Stefańska M., Dulebenets M.A., Kowalski M., Wiśniewski S., The impact of self-evacuation from flood hazard areas on the equilibrium of the road transport, Safety Science, 2022, [https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105934].