prof. dr hab. Tadeusz Marszał

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 305
Telefon:
+48 42 635 45 71
Email:
tadeusz.marszal@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 9:45-10:30,
środa 13:30-14:15
0000-0002-6388-1867

Wykształcenie

 • magister ekonomii - 1974 (specjalizacja: ekonomika handlu zagranicznego), Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk geograficznych - 1982, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Zmiany w strukturze przestrzennej włókiennictwa na świecie w latach sześćdziesiątych-siedemdziesiątych; promotor: prof. dr L. Straszewicz;
 • doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii (geografii ekonomicznej) - 1990, Uniwersytet Łódzki, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Konsumpcja jako czynnik kształtujący strukturę przestrzenną przemysłu włókienniczo-odzieżowego;
 • profesor nauk o ziemi (geografia społeczno-ekonomiczna) - 2002, Uniwersytet Łódzki.

Zainteresowania badawcze

 • geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna - zagospodarowanie przestrzenne i rozwój lokalny, struktura przestrzenna przemysłu i budownictwa, badania przestrzenne emigracji polskiej, małe miasta, regionalistyka.

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Łódzkim

 • prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1990–1993)
 • kierownik Katedry (wcześniej Zakładu) Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego (1991-2016);
 • kierownik Centrum Badań Europejskich Rozwoju Lokalnego i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego (od 1995);
 • prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (2001–2002).
 • dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (2008-2016).
 • dyrektor Instytutu (wcześniej kierownik Katedry) Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego (od 2016).

Ważniejsze funkcje pełnione w organizacjach naukowych (krajowych i zagranicznych) i redakcjach czasopism, itp.

 • członek (1986-1990) Komitetu Redakcyjnego i redaktor (1990–1993) czasopisma 'Problems in Textile Geography';
 • członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN (od 1993) i przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN (od 2003);
 • członek zarządu Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 1993);
 • wiceprezydent (1994–1996), przedstawiciel Polski i członek Rady Reprezentantów (1990–1994 i od 1996) w Association of European Schools of Planning;
 • redaktor czasopisma 'European Spatial Research and Policy' (od 1994);
 • członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej woj. łódzkiego (1996–1998);
 • członek Rady Redakcyjnej ‘Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica’ (od 1997) oraz serii wydawniczej “Prace Komisji Geografii Przemysłu”; (od 2000);
 • redaktor serii wydawniczej 'Biuletyn Szadkowski' (od 2001);
 • członek Rady Naukowej Institute for Regional Development Studies w Kanpur, Indie (od 2004);
 • członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego (od 2005);
 • wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Łodzi (od 2007);
 • członek Zespołu Konsultacyjnego ds. 'Wojewódzkiego programu ochrony środowiska' przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi (od 2007).
 • nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej (1978, 1980, 1983, 1989);
 • nagrody zespołowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w pracy badawczej (1982, 2002);
 • nagrody indywidualne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w pracy badawczej (1986, 1987, 1990, 1996, 1997, 2000 2004);
 • Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (1994);
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1995);
 • odznaczenie 'Za zasługi dla miasta Łodzi' (2003);
 • Złoty Krzyż Zasługi (2005);
 • Medal Komisji edukacji Narodowej (2006).

Projekty badawcze

 • 2010-2012 - kierownik projektu pt. Spójność Terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Projekt badawczy własny finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wniosek nr N N306 262139).

Publikacje - książki i monografie

 • Marszał T., Konsumpcja jako czynnik kształtujący strukturę przestrzenną przemysłu włókienniczo-odzieżowego, Wyd. UŁ, Łódź 1990, 237 s.
 • Marszał T., Michalski W. (eds), Planning and Environment in the Łódź Region, Kronika Miasta Łodzi 1/1993, Łódź 1993, 97 s.
 • Marszał T. (ed), Planning and Environmental Policy, Łódź University Press, Łódź 1995, 121 s.
 • Domański R., Marszał T. (eds), Planning and Socio-economic Development Łódź University Press, Łódź 1995, 206 s.
 • Markowski T., Marszał T. (eds), Redevelopment and Regeneration of Urban Areas. International Experiences, Łódź University Press, Łódź 1995, 142 s.
 • Marszał T., Zipser T. (eds), Planning Education, Łódź University Press, Łódź 1995, 72 s.
 • Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Urząd Miasta i Gm. Szadek, Szadek 1995, 131 s.
 • Marszał T. (red.), Problemy zagospodarowania przestrzeni miast. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki lokalnej w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 1996, 113 s.
 • Marszał T., Directory of Planning Schools, AESOP, Leuven-Łódź 1996, 252 s.
 • Marszał T. (red.), Gospodarka przestrzenna i zarządzanie miastem. Z perspektywy doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 1996, 204s.
 • Marszał T. (ed.), Urban space management. The case of Łódź, Wyd. UŁ, Łódź 1996, 67 s.
 • Marszał T., (red.), Geografia społeczno-ekonomiczna w Uniwersytecie Łódzkim. Informator, Wyd. UŁ, Łódź 1997, 153 s.
 • Marszał T., Opałło M. (red.) Współczesne problemy rozwoju regionalnego, Biuletyn KPZK PAN z 180, Warszawa 1998, 220 s.
 • Markowski T., Marszał T. (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Biuletyn KPZK z.182, Warszawa 1998, 269 s.
 • Marszał T. (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach dziewięćdziesiątych - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK PAN z.190, Warszawa 1999, 185 s.
 • Marszał T. (ed.), Local economy and urban development in Poland, Wyd. UŁ, Łodź 2000.
 • Marszał T. (ed.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, 73 s.
 • Marszał T. (red.), Zagospodarowanie Szadku, Biuletyn Szadkowski t.1, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2001, 147 s.
 • Marszał T., Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX w. - sylwetki, Łódź-Warszawa-Kraków 2001, 164 s.
 • Markowski T., Marszał T. (eds), Polycentric metropolitan regions - new concepts and experiences, Studia Regionalia KPZK PAN, vol.11, Warszawa 2002, 193s.
 • Markowski T., Marszał T. (eds), Multipolar patterns of urban development - Polish perspective, Biuletyn KPZK PAN z. 201, Warszawa 2002.
 • Marszał T. (red.), Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, Biuletyn KPZK PAN z. 203, Warszawa 2002, 197 s.
 • Marszał T., (ed), Spatial aspects of entrepreneurship, Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia vol.13, Warszawa 2003, 173 s.
 • Marszał T. (red.), Przemysł w przestrzeni lokalnej, Wyd. UŁ, Łódź 2003, 106 s.
 • Marszał T. (red.), Budownictwo w przestrzeni lokalnej, Wyd. UŁ, Łódź 2003, 122 s.
 • Gök T., Marszał T. (eds), Urban and regional development - concepts and experiences, Studia Regionalia KPZK, Warszawa 2004, 180 s.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), Środowiskowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Wyd. UŁ, Łódź 2004 , 168 s.
 • Marszał T. (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, 132s.
 • Marszał T. (red.), Gospodarka w przestrzeni polskich miast, Biuletyn KPZK PAN z. 216, Warszawa 2005, 242 s.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Biuletyn KPZK PAN z. 220, Warszawa 2005, 334 s.
 • Makieła Z., Marszał T. (red.), Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, z.222, Warszawa 2005, 232 s.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), Małe miasta - studia przypadków, Wyd. UŁ, Łódź 2005/2006, 216 s.
 • Marszał T. (red.), Łódź - wybrane zagadnienia z zagospodarowania przestrzennego, Wyd. UŁ, Łódź 2006, 227 s.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), Uwarunkowania rozwoju małych miast, Biuletyn KPZK PAN, z.226, Warszawa 2006, 240 s.
 • Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja, KPZK PAN, Warszawa 2006, 25 s.
 • Marszał T., Stawasz D. (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich Biuletyn KPZK PAN, z.227, Warszawa 2006, 218 s.
 • Marszał T., Heffner K. (red.), Małe miasta w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN z. 232, Warszawa 2007, 254 s.
 • T. Marszał, W. Zmitrowicz, Metropolises and metropolitan areas - structures, functions and role (based on Polish and Brazilian experience), Studia Regionalia KPZK 20/2007, Warszawa 2007, 114 s.
 • Marszał T. (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, Studia KPZK PAN t. CXX, Warszawa 2008, 230 s.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, Biuletyn KPZK PAN, z. 238, Warszawa 2008, 244 s.
 • Lamprecht M., Marszał T. (red.), Skierniewice - struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju, wyd. UŁ, Łódź 2009, 171 s.
 • Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia miasta i gminy Stryków, Stryków 2009, 316 s.
 • Marszał T. (red.), Struktura funkcjonalna małych miast, wyd. UŁ, Łódź 2009 , 137 s.
 • Marszał T. (red.), Funkcja przemysłowa małych miast, Wyd. UŁ, Łódź 2009, 128 s.
 • Marszał T. (red.), Funkcja usługowa małych miast, Wyd. UŁ, Łódź 2009, 138 s.
 • Habrel M., Marszał T. (eds) Economic and social functions of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 129 s.;
 • Habrel M., Marszał T. (eds), Spatial development of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 132 s.;
 • Habrel M., Marszał T. (eds), Urban management and territorial organisation the case of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 102 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 153 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 200 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 180 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 132 s.
 • Marszał T., (ed), Urban regions as engines of devolopment, Studia Regionalia vol.31, Warszawa 2011, 160 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego t. 147; Warszawa, 2012, s. 1-186. ISBN 978-83-89693-54-9 ISSN 0079-3507.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), Studia KPZK PAN. Przestrzeń publiczna małych miast t. 144; Warszawa, 2012, 168s. ISBN 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507.
 • Marszał T., [w:] Szadkowski Słownik Biograficzny. Średniowiecze i renesans; Łódź, 2012, s. 1-187. ISBN 978-83-7525-733-5.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), [w:] Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego t. 147 (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); Warszawa, 2012, s. 1-186. 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), [w:] Studia KPZK PAN. Przestrzeń publiczna małych miast t. 144 (red. Heffner K., Marszał T.); Warszawa, 2012, s. 1-168. ISBN 978-83-89693-54-9 ISSN 0079-3507.
 • Kobojek E., Marszał T. (red.), Natural environment of Poland and its protection in Łódź University geographical research (red. Kobojek E., Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 1-150. ISBN: 978-83-7969-134-0.
 • Kobojek E., Marszał T. (red.), Origin of relief of central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University geographical research (red. Kobojek E., Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 1-145. ISBN: 978-83-7969-133-3.
 • Marszał T. (red.), Society and space in contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 1-170. ISBN: 978-83-7969-131-9.
 • Marszał T. (red.), Spatial development of contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 1-160. ISBN: 978-83-7969-130-2.
 • Marszał T. (red.), Łódzki ośrodek geografii społeczno-ekonomicznej (1945-2015), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 1-271. ISBN: 978-83-8088-124-2 (oprawa broszurowa), 978-83-8088-059-7 (oprawa twarda), e-ISBN: 978-83-8088-060-3.
 • Marszał T. (red.), Miasto-region-gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin profesora Ludwika Straszewicza, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 1-256. ISBN: 978-83-8088-004-7 (oprawa twarda), 978-83-8088-122-8 (oprawa broszurowa), e-ISBN: 978-83-8088-005-4.
 • Marszał T., Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej Geneza, rozmieszczenie i struktura (od końca XVIII w. do II wojny światowej), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, 378 s. ISBN: 978-83-814-2751-7.

Publikacje - artykuły, rozdziały w książkach, plansze w atlasach, notatki

 • Marszał T., Przemysł włókien chemicznych w Stanach Zjednoczonych, Czasopismo Geograficzne z.1, 1977, s.61–65;
 • Marszał T., Włókna chemiczne w przemyśle włókienniczym Stanów Zjednoczonych A.P., Technik Włókienniczy no.1, 1978, s.8–10;
 • Marszał T., Zmiany w rozmieszczeniu produkcji i konsumpcji bawełny na świecie, Geografia w Szkole no.3, 1980, s.143–146;
 • Marszał T., Matczak A., Sieć ulic Sieradza w świetle badań wielkości i struktury ruchu pojazdów, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica no.1, 1981, s.51–68;
 • Marszał T., Budapeszt jako ośrodek włókienniczy, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica no.2, 1983, s.149–165;
 • Marszał T., La structure de la main d'oeuvre comme facteur de changement dans l'industrie textile de l'apres-guerre: l'example polonais, Hommes et Terres du Nord no.2, 1984, s.109–114;
 • Marszał T., Podstawowe kierunki zmian w rozmieszczeniu przemysłu włókienniczego na świecie, Geografia w Szkole no.4, 1984, s.208–212;
 • Marszał T., Changes in Spatial Relations between Fibres Production and Textile Industry in the World, Treballs de la Societat Catalana de Geografia no.3, 1985, s.27–40;
 • Marszał T., Tendencies of Spatial Development of Textile Industry in the World, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica no.6, 1985, s.33–50;
 • Marszał T., Rozmieszczenie i struktura społeczo-demograficzna ludności pochodzenia polskiego w regionie St.Etienne [w:] Problemy rozmieszczenia ludności pochodzenia polskiego we Francji, materiały konferencyjne, Wyd. UŁ, Łódź 1985, s.69–89;
 • Marszał T., Zmienność czynników lokalizacji przemysłu włókienniczego na świecie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica no.7, 1986, s.87–102;
 • Marszał T., Przestrzenne aspekty rozwoju przemysłu włókienniczego na świecie do połowy XXw., Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica no.24, 1986, s.109–120;
 • Marszał T., Przyczyny zmian w rozmieszczeniu przemysłu włókienniczego na świecie, Przegląd Geograficzny z.3, 1986, s.479–492;
 • Marszał T., Zróżnicowanie przestrzenne konsumpcji wyrobów włókienniczych na świecie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica no.8, 1986, s.57–73;
 • Marszał T., Beaulieu - osada górnicza i skupisko Polonii, Przegląd Polonijny no.4, 1986, s.5–26;
 • Marszał T., Economic Structure and Growth: the Example of Textile Industry after World War II, Problems in Textile Geography no.1, 1987, s.85–97;
 • Marszał T., Zmiany w strukturze przetwórstwa surowców włókienniczych na świecie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica no.9, 1988, s.83–92;
 • Marszał T., The Role of Distance between Textile Manufacturing and Consumption: Advantages of Juxtaposition, Problems in Textile Geography no.2.1988, s.5–24;
 • Marszał T., Pączka S., Processes of restructuring and modernization of industry as the research problem in economic geography [w:] Restructuring of Industry in Towns, mat. konf., Wyd. UŁ, Łódź 1988, s.9–16;
 • Marszał T., Pączka S., Restructuring of industry in the Lodz Industrial Region, [w:] Restructuring of Industry in Industrial Regions, mat. konf., Wyd. UŁ, Łódź 1989, s.8–18;
 • Marszał T., Rozmieszczenie i struktura społeczno-demograficzna ludności pochodzenia polskiego w Roche la Moliere, Przegląd Polonijny no.3, 1989, s.89–104;
 • Marszał T., Veranderingen in de industriele agglomeratie Lodz na de tweede wereldoorlog, Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriele Cultuur no.27-28, 1989, s.37–44;
  wersja francuska: Marszał T., Les transformations de la structure industrielle de Łódź apres la deuxieme guerre mondiale, Revue du Nord, No 6 Hors serie collection histoire, 1995, s. 153–162;
 • Marszał T., Les conditions du developpement du travail illegal en Pologne [w:] S. Montagne-Villette (ed.), Espaces et travail clandestin, Masson, Paris 1991, s.33–38;
 • Marszał T., The Influence of Prices on the Role of Textiles in Consumption, Problems in Textile Geography no.5, 1991, s.117–125;
 • Marszał T., Conditions de developpment et caracteristique de l'usine de tapis ''Dywilan'' a Lodz [w:] J. C. Rabier (ed.), La monographie industrielle textile, Editions de l'Espace European, Paris 1991, s.147–159;
 • Marszał T., Some remarks on firms with foreign capital in Poland: the case of the Lodz Industrial Agglomeration [w:] The impact of transition to a market economy in countries of Central-Eastern Europe upon the spatial structure of international economic relations in the manufacturing sector, mat. konf., Wyd. UŁ, Łódź 1991, s.24–31;
 • Marszał T., Association with the EEC - new perspectives and consequences for the Polish economy [w:] Processes and consequences of the changes in production-service sector in the countries of Central-Eastern Europe in the beginning of the nineties of the 20th century, mat. konf., Wyd. UŁ, Łódź 1992, s.132–139
 • Koter M., Liszewski S., Marszał T., Pączka S., Man, Environment and Planning in the Development of Lodz Urban Region, [w:] T. Marszał, W. Michalski (eds),Planning and Environment in the Lodz Region, Kronika Miasta Łodzi z.1, 1993, s.9–34;
 • Marszał T., Some Remarks on the Polish Textile and Clothing Industries - Prospects and Policy Recommendations, Problems in Textile Geography no.7, 1993, s.33–50;
 • Marszał T., Nalewajko J., Environmental Protection in Poland and its International Context, [w:] T. Marszał (ed.), Planning and Environmental Policy, Łódź University Press, Łódź 1995, s. 25–37;
 • Marszał T., Kształcenie dla gospodarki przestrzennej na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] A. Hopfer (red.), Kształcenie kadr dla gospodarki przestrzennej”, Biuletyn KPZK PAN z. 172, Warszawa 1996, s. 47–54;
 • Markowski T., Marszał T. Problemy planowania przestrzennego w świetle doświadczeń europejskich [w:], T. Marszał (red.) Gospodarka przestrzenna i zarządzanie miastem. Z perspektywy doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 1996, s. 9–22;
 • Marszał T., Integration Processes and Foreign Investments in Central Europe: A Regional Perspective, [w:] M. Chatterji (ed.), Regional Science: Perspectives for the future, Macmillan and St Martin’s Press, New York 1997, s. 272–288;
 • Marszał T., Les problemes de protection de l’environment dans le developpement spatial de Łódź, Norois (revue geographique de l”ouest et des pays de l’Atlantique Nord t.45, No 179, Juillet-Septembre 1998, s. 385–406;
  wersja angielska opublikowana w Holandii: Environmental problems in the spatial development of the city of Łódź [w:] D. Miller, G de Roo Resolving Urban Environmental and Spatial Conflicts, GeoPress, Groningen 2000, s. 63–76;
  zmieniona wersja opublikowana w Indiach: Environmental and Spatial Aspects of Urban Development in the Łódź Agglomeration [w:] R. B. Singh (ed.) Urban Sustainability in the Context of Global Change, Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi 2001, s. 119–133;
 • Marszał T., Juraś J., The housing sector in Poland - new developments in the period of transition to a market economy [w:] A. Holt-Jensen, N. Morrison (eds)Social housing: International comparision of planning for the weakest social groups Geografi i Bergen Nr. 3 (1998), s. 127–142;
  wersja zmieniona opublikowna w Polsce: Juraś J., Marszał T., Housing market and policy in Poland [w:] R. Domański (ed.) Emerging spatial and regional structures of an economy in transition, Studia Regionalia vol.8, Warszawa 1998, s.211– 231;
 • Markowski T., Marszał T., Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej [w:] T. Marszał. M. Opałło (red.), Współczesne problemy rozwoju regionalnego Biuletyn KPZK PAN z. 180, Warszawa 1998, s. 133–147;
 • Marszał T., Niżnik A. M., Dorobek i kierunki rozwoju geografii przemysłu w łódzkim ośrodku geograficznym [w:] S. Misztal, Z. Zioło (red.) Dorobek polskiej geografii przemysłu, Wyd. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków 1998, s. 121–146;
 • Kulesza M., Marszał T., Małe miasta obszaru Polski Środkowej w okresie transformacji ustrojowej [w:] T. Markowski, T. Marszał (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Biuletyn KPZK z.182, Warszawa 1998, s. 197–215;
 • Marszał T., Trends in the development of small towns in Poland. Experiences and prospects, Regional Symbiosis vol.6, 1998, Insitute for Regional Development Studies, Kanpur-India, s.61–72;
 • Marszał T., Der Wohnungsmarkt in Polen – Probleme und politische Empfehlungen [w:] Wider die Globalisierungsangst, VWF, Berlin 1999, s. 47–64
 • Markowski T., Marszał T., Recovering economy of a region in transition - the case of Łódź Industrial Agglomeration (Poland), European Spatial Research and Policy vol.6 no. 1/1999, s.31–52;
 • Marszał T., Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK PAN z. 190, Warszawa 1999, s.7–28;
 • Marszał T., Struktura przestrzenna wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w latach 90. [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK PAN z. 190, Warszawa 1999, s.69–90;
  zmieniona wersja angielska: Social and co-operative housing in Łódź – developments in the period of transition [w:] T. Marszał (red.) Local economy and urban development in Poland, Łódź 2000;
 • Marszał T., Dorobek badawczy łódzkiego ośrodka geograficznego w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej (z wyłączeniem regionu łódzkiego) [w:] A. Matczak (red.) Działalność naukowo-badawcza Instytutu Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego do 1999 roku, Wyd. UŁ, Łódź 1999, s.47–56;
 • Marszał T., Mirowska-Walas D., Uwagi dotyczące wymogów kwalifikacyjnych planisty przestrzennego, Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta z. 1 (37) 2001, s. 18–26;
 • Marszał T., Spatial distribution and socio-demographic structure of the Polish population in Pas-de-Calais department, 19211936 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 40–41 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Spatial distribution of the Polish population in Burgundy in 1975 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 48–49 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Social and demographic structure of the Polish population in Burgundy, 19211975 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 50–51 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Spatial distribution of the population in the region of St. Etienne in 1936 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 52–53 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Spatial distribution and demographic structure of the Polish population in La Ricamarie in 1975, [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 54–55 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Dzieciuchowicz J., Marszał T., Social structure of the Polish population in La Ricamarie in 1975 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 56–57 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Spatial distribution of the Polish population in Roche la Moliere, 19211936 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 58–59 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Spatial distribution and socio-demographic structure of the Polish population in Roche la Moliere in 1975 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 60–61 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Spatial distribution and demographic structure of the Polish population in the mining settlement of Beaulieu, 19211975 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 62–63 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Types of buildings and housing conditions in the mining settlement of Beaulieu in 1975 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 64–65 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Zagospodarowanie Szadku w opinii mieszkańców [w:] T. Marszał (red.) Zagospodarowanie Szadku, Biuletyn Szadkowski t.1, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łodź-Szadek 2001, s.11–29;
 • Marszał T., Zagospodarowanie Szadku w opinii radnych [w:] T. Marszał (red.) Zagospodarowanie Szadku, Biuletyn Szadkowski t.1, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2001, s.31–35;
 • Marszał T., Challenges in spatial planning - present European perspective, Regional Symbiosis, Insitute for Regional Development Studies vol.9, 2001, Kanpur-India, s. 55–62;
 • Marszał T., Contemporary urban regions - general perspective and conclusion [w:] T. Markowski, T. Marszał (eds) Polycentric metropolitan regions - new concepts and experiences, Studia Regionalia KPZK PAN vol.11, Warszawa 2002, s. 187–191;
 • Marszał T., May J., Adaptation Processes in Polish Industry in Conditions of the Market Economy, as Exempliefied by the City of Łódź [w:] R. Domański (ed.) Cities and Regions in an enlarging European Union, Studia Regionalia PKZK PAN vol.10, Warszawa 2002, s. 321–340;
 • Marszał T., Rozmieszczenie i typy wysokotowarowych gospodarstw rolnych w gminie Szadek, Biuletyn Szadkowski t.2, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2002, s. 91–104;
 • Marszał T., Milewska K., Molenda J., Nowak A., Turczyn M., Granice Szadku - ocena i propozycje zmian, Biuletyn Szadkowski t.2, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2002, s. 73–90;
 • Marszał T., Milewska K., Current trends in Poland’s housing policy [w:] E.Weaver (eds.) Recent urban and regional developments in Poland and the Netherlands, Nederlandese Geografische Studies 319, Utrecht 2003, s. 67–78;
 • Marszał T., Some remarks on entrepreneurship in Poland. Experiences of small and medium enterprises in the last decade [w:] Marszał T. (ed.), Spatial aspects of entrepreneurship, Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia vol.13, Warsaw 2003, s. 37–50;
 • Marszał K, Marszał T., Local government entrepreneurship in Poland – spatial differentiation of bond issues [w:] Marszał T. (ed.), Spatial aspects of entrepreneurship, Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia vol.13, Warsaw 2003, s. 111–124;
 • Marszał T., Zróżnicowanie struktury produkcji rolnej w gminie szadkowskiej (w świetle wyników spisu z 2002 r.), Biuletyn Szadkowski t.3, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2003, s. 83–96;
 • Marszał T., Policy recommendations and implementation of local agenda 21 - the example of Lodz (Poland)” [w:] E. Feitelson, Advancing susainability at the sub-national level. The potential and limitations of planning, Ashgate, Jerusalem 2004, p. 115–126;
 • Marszał T. Ludność miasta i gminy Szadek w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002, Biuletyn Szadkowski t.4, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2004 , s. 83–92;
 • Marszał T., Gmina Szadek - zarys geograficzny, [w:] T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, s. 57–20;
 • Marszał T., Szadkowice-Ogrodzim, [w:] T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, s. 105–110;
 • Marszał T., Sikucin, [w:] T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, s. 101–104;
 • Marszał T., Some remarks on metropolitan development – the case of the city of Lodz [w:] T. Gök, T. Marszał (eds), Urban and regional development - concepts and experiences, Studia Regionalia KPZK, Warszawa 2004, s. 129–136;
 • Lamprecht M., Marszał T., Small towns in Central Poland and their role in regional dvelopment [w:] T. Gök, T. Marszał (eds), Urban and regional develiopment - concepts and experiences, Studia Regionalia KPZK, Warszawa 2004, s. 137–152;
 • Marszał T., Struktura funkcji gospodarczych w łódzkim obszarze metropolitalnym [w:] T. Marszał (red.) Gospodarka w przestrzeni polskich miast, Biuletyn KPZK PAN z. 216, Warszawa 2005, s. 200–211;
 • Marszał T., Funkcje obszaru metropolitalnego Łodzi [w:] K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar metropolitalny Łodzi - wyzwania i problemy, Biuletyn KPZK z. 215, Warszawa 2005, s. 48–72;
 • Markowski T., Marszał T., Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi, Samorząd Terytorialny 7-8/2005, s. 7–16;
 • Markowski T., Marszał T., Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi, Urbanista 3/2005, s. 33–36;
 • Marszał T., Karol Kurnatowski (18841934), Biuletyn Szadkowski t.5, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2005, s. 7–29;
 • Marszał T., Pomnik J. Piłsudskiego w Szadku – niezrealizowany projekt (w siedemdziesiątą rocznicę śmierci marszałka), Biuletyn Szadkowski t.5, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2005, s. 211–217;
 • Markowski T., Marszał T., Metropolitan area – functions and management perspectives of the Polish spatial planning system, [w:] T. Markowski, M. Turała, New members – new challenges for the European Regional Development Policy, Studia Regionalia, Warszawa 2006, s. 239–249;
 • Heffner K., Marszał T., Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miast w Polsce w drugiej połowie XX w., [w:] K. Heffner, T. Marszał (red. Uwarunkowania rozwoju małych miast, Biuletyn KPZK PAN, z.226, Warszawa 2006, s. 7–20;
 • Marszał T., Stawasz D., Budownictwo mieszkaniowe w polskich miastach po 1990 r. – stan i trendy rozwoju [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, Biuletyn KPZK PAN, z.227, Warszawa 2006, s. 8–19;
 • Marszał T., Pompa - element małej architektury rynku szadkowskiego, Biuletyn Szadkowski t.6, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2006, s. 153–159;
 • Lamprecht M., Marszał T., Ogrody działkowe w przestrzeni Łodzi [w:] T. Marszał (red.), Łódź - wybrane zagadnienia z zagospodarowania przestrzennego, Wyd. UŁ, Łódź 2006, s. 69–82;
 • Marszał T., Ludwik Straszewicz, Polski Słownik Biograficzny, Instytut Historii PAN, 2007 Kraków;
 • Markowski T., Marszał T., Metropolie i procesy metropolizacji w Polsce [w:] Makieła Z., Fedan R.(red.), Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów, Biuletyn KPZK PAN, z. 230, Warszawa 2007, s. 8–26
 • Markowski T., Marszał T., Metropolitan areas of Poland – challenges and policy recommendations [w:] Marszał M., Zmitrowicz W., (red.) Metropolises and metropolitan areas – structures, functions and role (based on Polish and Brazilian experience), Studia Regionalia, vol. 20/2007, s. 9–22;
 • Marszał T., Ogrodowczyk A., Metropolitalne funkcje ekonomiczne miast polskich, [w:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T., Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Zbigniewowi Zioło., Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 201–212;
 • Marszał T., Tomasz Szadek – kompozytor, śpiewak, ksiądz, Biuletyn Szadkowski t.7, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2007, s. 5–25;
 • Marszał T., Henryk Tyluś (1951–2006) burmistrz miasta i gminy Szadek (wspomnienie), Biuletyn Szadkowski t.7, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2007, s. 197–200;
 • Marszał T., “Metropolitan processes in European space – from the perspective of Central and East Europe”, ‘Regional Symbiosis’ vol. 16, 2008, Kanpur (India), s. 1-10;
 • Marszał T., Metropolitan processes in Central and Eastern Europe, ‘European Spatial Research and Policy’ vol. 15, 2/2008, s. 27-37;
 • Marszał T., Jakub z Szadka – ksiądz, dyplomata i prawnik (ur. około 1412 r. w Szadku – zm. 28 października 1487 w Krakowie), Biuletyn Szadkowski, t. 8, Łódź-Szadek 2008, s. 5-29;
 • Marszał T., Pielesiak I., Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego) [w:] T. Marszał (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, Studia Regionalia KPZK PAN t. CXX, Warszawa 2008, s. 180-196;
 • Marszał T., The past of the future – some remarks on the developments in Poland at the turn of the century, ‘Die Vergangenheit der Zukunft’, Heft 11/12.2008, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, s. 744-746;
 • Marszał T., Metropolitan Processes in European Space – from the perspective of East-Central Europe, ‘Regional Symbiosis, vol. 16, 2008, Kanpur (India), s. 1-10;
 • Kozłowski S. J., Marszał T., Małe miasta w obszarze metropolitalnym Łodzi – przypadek Strykowa i Tuszyna, (w:) Heffner K., Marszał T., (red.) Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, Biuletyn KPZK PAN, z. 238, Warszawa 2008, s. 133–147;
 • Marszał T., Profesor Ludwik Straszewicz (1916-1987) - odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dwudziestolecie śmierci twórcy łódzkiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej, Kronika Uniwersytetu Łódzkiego, 2 (108) 2008;
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w kontekście wielofunkcyjnego modelu rozwoju wsi – przykład regionu łódzkiego, [w:] I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Słupsk 2009, s. 202–216;
 • Marszał T., Mikołaj Prokopowicz z Szadka, Biuletyn Szadkowski t. 9, Łódź-Szadek 2009, s. 5–36;
 • Kozłowski S. J., Marszał T., Zagospodarowanie małych miast Polski Środkowej – kontekst rewitalizacji, [w:] Poczobut J., (red.) Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Kraków 2009, s. 75–84;
 • Marszał T., Maciej Tadeusz Adamowicz (1940-2009) – nauczyciel i poeta (wspomnienie), Biuletyn Szadkowski, t.9, Łódź-Szadek 2009, s. 201–206;
 • Kozłowski S. J., Marszał T., Metropolitan areas in Poland - context of territorial cohesion and cooperation between communes [in:] Habrel M., Marszał T. (eds) Urban management and territorial organisation the case of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 79-88.
 • Kozłowski S. J., Marszał T., Obszary metropolitalne w Polsce – kontekst spójności terytorialnej i współpracy międzygminnej, [w:] Domański C., Śmiłowska T. (red.), Wiadomości Statystyczne. Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 63, Warszawa 2010, s. 124-133.
 • Marszał T., Sustainable development and urban planning in the post-communist cities - the example of Polish experience [in:] Habrel M., Marszał T. (eds) Spatial development of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 7-18.
 • Marszał T., Innovative city - devolopment conception and determinants, [in:] Marszał T., (ed), Urban regions as engines of devolopment, Studia Regionalia vol.31, Warszawa 2011, s. 9-19.
 • Marszał T., Miasto innowacyjne – koncepcja i uwarunkowania rozwoju; [w:] Studia KPZK PAN t. 141. Miasto innowacyjne. Wiedza. Przedsiębiorczość. Marketing (red. Makieła Z., Szromnik A.); Warszawa, 2012, s. 7-18. ISBN 978-83-89693-29-1 ISSN 0079-3507.
 • Marszał T., Some remarks on co-operation of cities and cohesion of multipolar metropolitan areas in Poland; Studia Regionalia KPZK PAN vol. 38. Spatial inequality and cohesion  (red. Marszał T., Pielesiak I.); Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2013, s. 22-31. ISBN 978-83-63563-25-7; ISSN 0860-3375.
 • Kobojek E., Marszał T., Introduction ; [w:] Natural environment of Poland and its protection in Łódź University geographical research (red. Kobojek, E., Marszał, T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 7-8. ISBN: 978-83-7969-134-0.
 • Kobojek E., Marszał T., Introduction ; [w:] Origin of relief of central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University geographical research (red. Kobojek, E., Marszał, T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 7-8. ISBN: 978-83-7969-133-3.
 • Kobojek E., Marszał T., Local development and the role of small towns in space organization in contemporary Poland ; [w:] Spatial development of contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 37-60. ISBN: 978-83-7969-130-2.
 • Marszał T., Introduction ; [w:] Society and apace in contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 7-8. ISBN: 978-83-7969-131-9.
 • Marszał T., Introduction ; [w:] Spatial development of contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 7-8. ISBN: 978-83-7969-130-2.
 • Marszał T., Rola terenów wiejskich w rozwoju sukiennictwa Szadkowskiego w XV–XVII wieku; Biuletyn Szadkowski t. 14 (2014); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 25-37. ISSN: 1643-0700.
 • Marszał T., Szadek jako ośrodek sukienniczy w XV–XVII wieku; Biuletyn Szadkowski t. 14 (2014); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 39-57. ISSN: 1643-0700.
 • Marszał T., Miasto - region - gospodarka w badaniach prof. Ludwika Straszewicza, "Miasto-region-gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin profesora Ludwika Straszewicza" (red. T. Marszał), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 11-30. ISBN: 978-83-8088-004-7 (oprawa twarda), 978-83-8088-122-8 (oprawa broszurowa), e-ISBN: 978-83-8088-005-4.
 • Pobierz PDFMarszał T., Łódź Metropolitan Area: Delimitation, planning and development, "Geographia Polonica", vol. 90, iss. 3, Wyd. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2017, s. 281-300, ISSN: 0016-7282, e-ISSN: 2300-7362 [DOI: 10.7163/GPol.0096]
 • Marszał T., Some Remarks on the Influence of Market on Manufacturing Activity Location, "Regional Symbiosis", vol. 25 (red. R.V.Verma), Wyd. Institute for Regional Development Studies Azad Nagar, Kanpur, India 2017, s. 41-44, ISSN: 0972-2041.
 • Marszał T., Pomnik Józefa Piłsudskiego w Szadku - niezrealizowany projekt, "Społeczeństwo i dzieje ziem powiatu zduńskowolskiego w walce o niepodległość", (red. J. Stulczewski), Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 2018, s. 217-222. ISBN: 978-83-948693-4-2.
 • Pobierz PDFMarszał T., Ogrodowczyk A., Research Directions and Achievements of Polish Geography of Construction, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 32, no. 4, Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu, Kraków 2018, s. 135-148, ISSN: 2080-1653, e-ISSN: 2449-903x [DOI: 10.24917/20801653.324.8]
 • Marszał T., Urban planning in the context of sustainable development, "Materials of International Scientific Conference Urban architectural space: yesterday, today, tomorrow - dedicated to the 90yh anniversary of professor Andriy Rudnytskyi", Wyd. Lviv Polytechnic National University, Lviv 2018, s. 90-93. ISBN: 978-617-7726-23-3.
 • Marszał T., Pielesiak I., Współpraca Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego z ośrodkami francuskimi, "Geografia wspólne idee, wspólne wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej", (red. M. Więckowski, M. Jędrusik, L. Coudroy de Lille, A. Le Blanc), Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2018, s. 61-75. ISBN: 978-83-63245-70-2.
 • Marszał T., Rozwój zrównoważony a planowanie miast w świetle doświadczeń ostatniego ćwierćwiecza,[w:] J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast"" Wyd. Uniwersytetu Łodzkiego, Łódź 2019, s. 49-63. ISBN: 978-8-3814-2504-9.
 • Pobierz PDFMarszał T., Szadkowskie ogłoszenie reklamowe z 1837 roku - asumpt do kilku uwag na temat osadnictwa niemieckiego i rozwoju rzemiosła tekstylnego w Szadku na początku XIX w., "Biuletyn Szadkowski" 2019, t. 19, s. 51-75. p-ISSN: 1643-0700, e-ISSN: 2449-8351 [DOI: 10.18778/1643-0700.19.02]
 • Pobierz PDFMarszał T., Historia Szadku w „Studium historyczno-urbanistycznym” J. Goldberga, "Biuletyn Szadkowski" 2020, t. 20, s. 37-54. p-ISSN: 1643-0700, e-ISSN: 2449-8351 [DOI: 10.18778/1643-0700.20.03]
 • Pobierz PDFMarszał T., Zarys struktury osadniczej regionu szadkowskiego w 1827 r., "Biuletyn Szadkowski" 2020, t. 20, s. 107-118, p-ISSN: 1643-0700, e-ISSN: 2449-8351 [DOI: 10.18778/1643-0700.20.07]
 • Pobierz PDFДьомін М., Marszał T., Habrel M., Метрополії Лодзі та Львова: особливості формування і розвитку, "Cучасні Проблеми Архітектури Тамістобудування" 2020, t. 56, s. 174-203, p-ISSN: 2077-3455 [DOI: 10.32347/2077-3455.2020.56.174-203]
 • Pobierz PDFДьомін М., Marszał T., Habrel M., Вимоги й критерії формування міських агломераційних утворень. Досвід Польщі та практика України, "Сучасні проблеми архітектури та містобудування" 2020, t. 55, s. xx-xx, p-ISSN: 2077-3455 [DOI: 10.32347/2077-3455.2019.55.205-226]