Gospodarka przestrzenna - studia magisterskie

Opis kierunku

Międzywydziałowy kierunek 'gospodarka przestrzenna' prowadzony jest przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania. Studia zapewniają wysoko specjalistyczną wiedzę z planowania zrównoważonego miast i regionów, kształtowania środowiska zgodnie z potrzebami ludzi, możliwościami technicznymi, zasadami ładu przestrzennego i ochrony środowiska. Program kształcenia kładzie nacisk na problemy przestrzenne w obszarach zurbanizowanych i wskazuje możliwości ich rozwiązania. Podkreślane jest znaczenie przestrzeni publicznych w funkcjonowaniu miast oraz roli dziedzictwa kulturowego w poszukiwaniu ich tożsamości i indywidualności. Analizowane są uwarunkowania, procesy i efekty zagospodarowania przestrzeni w ścisłym powiązaniu z praktyką podejmowania decyzji planistycznych. Studia rozszerzają umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające uczestnictwo w procesie planowania i projektowania przestrzeni miejskiej, formułowania zasad polityki przestrzennej i środowiskowej na wszystkich szczeblach zarządzania, podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących zagadnień zarządzania miastem i regionem oraz zagospodarowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów przestrzennych, właściwie oceniając i hierarchizując różne cele społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy na następujących stanowiskach:

  • urzędnik samorządowy,
  • specjalista w pracowni urbanistycznej,
  • specjalista administracji publicznej,
  • specjalista planowania i rozwoju miasta,
  • pracownik agencji nieruchomości,
  • specjalista do spraw geodezyjno-kartograficznych,
  • pracownik naukowo-badawczy.

W połączeniu z kilkuletnią praktyką absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w wyżej wymienionych zawodach i instytucjach.