Nasze czasopisma

'European Spatial Research and Policy' jest wydawanym od 1993 r., we współpracy z kilku europejskimi uczelniami, międzynarodowym czasopismem naukowym podejmującym zagadnienia organizacji przestrzeni społeczno-ekonomicznej i rozwoju przestrzennego we współczesnej Europie. Czasopismo publikuje teksty poświęcone zarówno teoretycznym, jak i praktycznym aspektom analizy przestrzennej i jest adresowane do środowiska naukowego, a także praktyków i polityków. Profil naukowy i zakres tematyczny czasopisma wyznaczają nie tyle merytoryczne granice poszczególnych dyscyplin wiedzy, ale raczej pojęcia środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz przestrzenny wymiar prowadzonych badań. Publikowane opracowania podejmują m.in. zagadnienia polityki regionalnej, planowania przestrzennego, procesów integracyjnych w Europie, analizy lokalizacji działalności gospodarczej, rynków siły roboczej, inwestycji zagranicznych, ochrony środowiska i wielu innych kluczowych zagadnień mających wpływ na współczesny i przyszły kształt europejskiej przestrzeni. Teksty, przygotowane do publikacji przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych prowadzących badania przestrzenne, odzwierciedlają interdyscyplinarny charakter czasopisma.

'European Spatial Research and Policy' ukazuje się dwa razy w roku i zawiera obok recenzowanych artykułów także artykuły przeglądowe i sprawozdania oraz recenzje książek. W dotychczas opublikowanych 39 numerach czasopisma ukazało się ponad dwieście artykułów autorstwa geografów, ekonomistów, urbanistów, socjologów i przedstawicieli dyscyplin pokrewnych z kilkudziesięciu krajów świata (http://esrap.geo.uni.lodz.pl/).

Space-Society-Economy (Przestrzeń-Społeczeństwo-Gospodarka) to czasopismo naukowe, w którym publikowane są artykuły zarówno polskich jak i zagranicznych autorów. Upowszechnia ono wyniki badań z różnych dziedzin nauki a także opracowania przygotowane przez przedstawicieli praktyki, które były prezentowane przede wszystkim na krajowych i międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Katedrę Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami (do 1 X 2013 r. - Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego). W czasopiśmie tym zamieszczane są opracowania podejmujące problematykę badań ludnościowych oraz szerzej z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, geografii ekonomicznej i społecznej. Obejmują one spektrum badań relacji między przestrzenią, społeczeństwem i gospodarką o zasięgu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Space-Society-Economy ukazuje się od 1991 r., początkowo pod nazwą „Studia i Materiały” Abstracts of Papers for the Conference. Czasopismo zawiera artykuły, które poruszają aktualną tematykę badawczą, m. in. przemiany transformacyjne i ich wpływ na sektory gospodarki i społeczeństwo. W czasopiśmie artykuły publikowane są głównie w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest adresowane przede wszystkim do pracowników naukowych i studentów kierunku geograficznego i gospodarki przestrzennej, a dodatkowo także m.in. do: pracowników administracji państwowej, samorządowej, statystyki regionalnej i planowania przestrzennego (http://sse.geo.uni.lodz.pl).

'Biuletyn Szadkowski' jest wydawanym od 2001 r., interdyscyplinarnym rocznikiem, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem szadkowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Szadku. Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego, praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej, a także do społeczności lokalnej. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo – efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dziedziny wiedzy – stanowi ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie szadkowskim (http://biuletynszadkowski.geo.uni.lodz.pl).

'Biuletyn Uniejowski' jest wydawanym od 2012 r. interdyscyplinarnym rocznikiem, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem uniejowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Uniejowa. Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego, praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej, a także do społeczności lokalnej. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo – efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dziedziny wiedzy – stanowi ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie uniejowskim (http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl).