Kadra

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej jest samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Jednostka ta została utworzona w 1991 r. i liczyła wówczas pięciu pracowników naukowych. Od tego czasu znacznemu rozszerzeniu uległ zarówno profil działalności naukowej, jak i zakres realizowanej dydaktyki.

Instytut realizuje prace badawcze z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, a także prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku 'gospodarka przestrzenna', prowadzone wspólnie przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania UŁ.

W strukturze Instytutu, której kierownikiem od momentu powstania jest prof. dr hab. Tadeusz Marszał, pozostają cztery zakłady:

 • Zakład Zagospodarowania Środowiska (kierownik prof. dr hab. Tadeusz Marszał),
 • Zakład Polityki Przestrzennej (kierownik dr hab. Mykoła Habrel, prof. nadzw.),
 • Zakład Fizjografii i Planowania Przestrzennego (kierownik dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. nadzw.).
 • Zakład Geografii Gospodarczej i Polityki Społecznej (kierownik dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof. nadzw.).

W Instytucie zatrudnionych jest 25 pracowników akademickich, w tym 22 pracowników naukowo-dydaktycznych (jedna osoba z tytułem profesora, pięciu doktorów habilitowanych oraz dwunastu osób ze stopniem doktora).

Obecni pracownicy IZŚiPP:

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA

ZAKŁAD POLITYKI PRZESTRZENNEJ

ZAKŁAD FIZJOGRAFII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

ZAKŁAD GEOGRAFII GOSPODARCZEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SEKRETARIAT INSTYTUTU

Doktoranci:
Dominik Nogala (promotor: prof. T. Marszał), Paweł Nowicki (promotor: prof. T. Marszał), Przemysław Olborski (promotor: dr hab. L. Groeger) Kalina Pędziwiatr (promotor: dr hab. A. Rochmińska), Magdalena Siwirska (promotor: prof. T. Marszał).

Ponadto od momentu powołania Instytutu (Katedry, Zakładu) w 1991 r. jej pracownikami byli (w nawiasach podany okres zatrudnienia w Katedrze):

 • Martinus Badenhorst, prof. dr, prof. UŁ (2001–2003)
 • Jarosław Ferenc, mgr - asystent (1992-2001) ; dr (2002–2003)
 • Jolanta Gierach-Piekarska, mgr - asystent (1991–1998)
 • Dorota Grzegorczyk, mgr - asystent (1991–1992)
 • Jan Juraś, mgr - asystent (1996–2000)
 • Sylwia Kowara, mgr - asystent (2010-2013)
 • Stanisław Kozłowski, dr - adiunkt (2004-2013)
 • Zbigniew Makieła, dr hab. - adiunkt (2001–2002)
 • Jacek May, mgr - asystent (1998–2003)
 • Danuta Mirowska-Walas, dr - adiunkt (1995–2004)
 • Katarzyna Milewska-Osiecka, dr - adiunkt (2000-2016)
 • Honorata Młynarczyk-Jasińska, mgr - asystent (2003–2007)
 • Jacek Nalewajko, dr - st. wykładowca (1991-2011)
 • Andrzej Nowak, mgr - asystent (2001–2010)
 • Marika Pirveli, mgr - asystent (1993–1999), dr (2000)
 • Bohdan Posatskyy, prof. dr hab. - prof. UŁ (1995–2003)
 • Anna Rogaczewska, mgr - asystent (1991–1996)
 • Magdalena Siwirska, mgr - asystent (2015-2016)
 • Jerzy Stejskał, mgr - asystent (1991–1992)
 • Marcin Turczyn, mgr - asystent (2000-2009).