mgr Dorota Sowa

Stanowisko:
doktorantka
Dane kontaktowe:
pok. 425K, tel. (42) 635-45-70
e-mail:
dorsow1@gmail.com
Konsultacje:
do uzgodnienia przez e-mail

Wykształcenie

 • magister geografii (specjalizacja gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne) - 2007, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Studia podyplomowe „Planowanie przestrzenne” - 2011, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka;
 • w trakcie realizacji rozprawa doktorska, promotor dr hab. E. Kobojek.

Zainteresowania badawcze

 • gospodarka przestrzenna;
 • polityka przestrzenna i planowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym;
 • ekofizjografia i fizjografia urbanistyczna;
 • kształtowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich i małych miast;
 • przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego;
 • zagospodarowanie przestrzenne obszarów objętych obszarową formą ochrony przyrody;
 • zagospodarowanie przestrzenne dolin rzecznych i kompleksów leśnych;
 • analiza i ocena oddziaływań na środowisko ustaleń dokumentów planistycznych;
 • ochrona środowiska i przyrody; system powiązań przyrodniczych w Polsce (węzy i korytarze ekologiczne).

Ważniejsze funkcje pełnione w organizacjach naukowych (krajowych i zagranicznych) i redakcjach czasopism, itp.

 • Członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Burmistrzu Miasta Brzeziny (od 2012).

Nagrody i wyróżnienia

 • list gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2005/2006;
 • medal „Za chlubne studia”' - 2007.

Dorobek planistyczny i projektowy - Plany miejscowe i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (współautor)

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Lućmierz - Południe (gmina Zgierz) (2012);
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno (2011-2012);
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnożyły (2012-2013).

Dorobek planistyczny i projektowy – ważniejsze dokumenty współtowarzyszące, wymagane w procesie planistycznym (autor)

 • Inwentaryzacja i waloryzacja szaty roślinnej w centrum miasta Zgierz – rejon ulic: Długa, Narutowicza, 1-go Maja (2008);
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centrum miejscowości Wiązowna) (gm. Wiązowna) (2008);
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Wągry i Nowe Wągry) (gm. Rogów) (2008);
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dąbrówka Wielka ̵ Północ i Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dąbrówka Wielka - Zachód) (gm. Zgierz) (2008);
 • Opracowanie ekofizjograficzne – Miasto Głowno (2009);
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Smardzewice) (gm. Tomaszów Mazowiecki) (2010);
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wróblew) (2010-2011);
 • Opracowanie ekofizjograficzne – Gmina Głowno (2011);
 • Opracowanie ekofizjograficzne – Gmina Rzgów (2012);
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Modlica) (gm. Tuszyn) (2012);
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wodzin Prywatny) (gm. Tuszyn) (2012);
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczukwin, Górki Duże i Górki Małe) (gm. Tuszyn) (2012);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Konstantyna (gm. Rzgów) (2008);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Piotrków Trybunalski – rejon Jeziora Bugaj (2008-2009);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Wągry i Nowe Wągry (gm. Rogów) (2008-2010);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bronisin Dworski (gm. Rzgów) (2009-2010);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Zgierz – rejon ulic: Dąbrowskiego, Popiełuszki, Narutowicza, 3-go Maja) (2009-2010);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki (2009-2010);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynów Łódzki –rejon ulicy Łużyckiej (2009-2010);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz (gm. Góra Kalwaria) (2009-2010);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice (gm. Góra Kalwaria) (2009-2010);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynów Łódzki –rejon ulicy Spółdzielczej i S-14 (2009-2011);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wróblew (2010);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głowno (2010-2011);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Popówek (gm. Gołuchów) (2011);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynów Łódzki – rejon rzeki Jasieniec i ulicy Srebrna-Dąbrowa (2011-2012);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol (2012);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki (2012);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno (2012);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów (2012-2013);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki (2012-2013);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnożyły (2013);
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wodzin Prywatny (gm. Tuszyn) (2013).

Uczestnictwo w konferencjach

Publikacje

 • Tomczak A., Sowa D., Ochrona przyrody jako wyznacznik kształtowania przestrzeni [w:] Górski M. (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Wyd. PZITS, Łódź-Poznań 2011, s. 419–434;
 • Sowa D., Tomczak A., Praktyka kształtowania zabudowy mieszkaniowej na poziomie planowania miejscowego [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012, s. 71–88.
 • Sowa D., Polityka przestrzenna i kierunek zmian wybranych małych miast; Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica Nr 19. Małe miasta. Wybrane problemy zagospodarowania (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, s. 35-52. ISSN 1508-1117, e-ISSN 2353-4826.