mgr Izabela Durecka

Stanowisko:
doktorantka
Dane kontaktowe:
pok. 425K, tel. (42) 635-45-70
e-mail:
dureckaizabela@gmail.com
Konsultacje:
do uzgodnienia przez e-mail

Wykształcenie

 • magister gospodarki przestrzennej - 2012, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
 • asystent projektanta w pracowni planowania przestrzennego "WMW-projekt" s.c. Danuta Mirowska-Walas, Dariusz Walas.

Zainteresowania badawcze

 • zagospodarowanie środowiska i planowanie przestrzenne, problematyka przestrzeni publicznych, tereny zieleni miejskiej.

Nagrody i wyróżnienia

 • listy gratulacyjne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim: 2010/2011 oraz 2011/2012;
 • laureatka konkursu o przyznanie Grantu Prezydenta Miasta Łodzi na realizację pracy magisterskiej o Łodzi w roku akademickim 2011/2012;
 • nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Nauk Geograficznych (2012).

Udział w projektach, opracowaniach

 • udział w organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi warsztatach, mających na celu opracowanie propozycji koncepcji programowo – przestrzennych dla obszaru objętego „Zintegrowanym programem rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna”, Łódź 2011;
 • współautorka opracowania „Struktura przestrzenna i zagospodarowanie Uniejowa. Wybrane zagadnienia”, Łódź – Uniejów 2011; opracowanie przygotowane w ramach współpracy Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Urzędu Miasta w Uniejowie,
 • autorka Opracowania ekofizjograficznego dla gminy Wieruszów, sporządzonego pod koordynacją dr inż. arch. Danuty Mirowskiej-Walas, Łódź 2012,
 • współautorka Opracowania ekofizjograficznego dla gminy Wieluń, sporządzonego pod koordynacją dr inż. arch. Danuty Mirowskiej-Walas, Łódź 2013, 
 • współpraca przy Opracowaniu ekofizjograficznym dla gminy Gorzkowice, sporządzonym pod koordynacją dr inż. arch. Danuty Mirowskiej-Walas, Łódź 2013, 
 •  współautorka Opracowania ekofizjograficznego dla gminy Stryków, sporządzonego pod koordynacją dr inż. arch. Danuty Mirowskiej-Walas, Łódź 2012, 
 • współpraca przy Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków, Łódź 2013,
 •  autorka Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków,  sporządzonej pod koordynacją dr inż. arch. Danuty Mirowskiej-Walas, Łódź 2013,
 • współautorka Analizy i oceny mozliwości realizacji inwestycji wg zamierzeń Inwestora ze względu na występujące uwarunkowania planistyczne, Łódź 2012,
 • wspołpraca przy Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec - część I Analiza danych wejściowych wraz z koncepcją miejscowgeo planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec, Łódź 2014,
 • współpraca przy opracowaniu graficznym do Opracowania ekofizjograficznego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Łódź 2014. 

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Łódzkim

 • działalność w Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego (w roku akademickim 2011/2012);
 • zastępca przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialno - Socjalnej (w roku akademickim 2011/2012);
 • przedstawicielka Samorządu Studenckiego w Radzie Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (w roku akademickim 2011/2012)

Publikacje

 • Domańska I., Binczyk P., Przestrzeń tętniąca życiem - rola festiwali w ożywianiu przestrzeni publicznej małego miasta na przykładzie Uniejowa; Biuletyn Uniejowski t. 2 (red. Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 139-148. ISSN 2299-8403.
 • Binczyk P., Domańska I., Proces gentryfikacji osadnictwa na podstawie analizy instrumentów planowania przestrzennego. Przykład otuliny Lasu Łagiewnickiego w Łodzi; XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 2 (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 109-118. ISBN 978-83-7969-053-4.
 • Durecka I., Tereny zieleni w mieście dziś i jutro, ze szczególnym uwzględnieniem parków miejskich ; [w:] Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego T. 2. Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej (red. Ciok S., Janc K.); Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2014, s. 135-147. ISBN: 978-83-62673-44-5.
 • Domańska I., Społeczna odpowiedzialność  a tworzenie opracowań planistycznych - na przykładzie mpzp cennego przyrodniczo i kulturowo terenu Łodzi - Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną, [w:] Markowski T., Stawasz D. (red.), Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, Biuletyn KPZK PAN, z. 253, Warszawa 2014, s. 29-44
 • Durecka I., Durecki T., Wpływ inwestycji z dofinansowaniem unijnym na rozwój przestrzenny w wybranych miastach aglomeracji łódzkiej; Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica Nr 19. Małe miasta. Wybrane problemy zagospodarowania (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, s. 149-165. ISSN 1508-1117, e-ISSN 2353-4826.