dr Agnieszka Ogrodowczyk

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
42-635-45-73
E-mail:
agnieszka.ogrodowczyk@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
urlop

Wykształcenie

 • magister geografii - 2003 (specjalizacja: geografia urbanistyczna), Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk geograficznych, 2011, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Nowe budownictwo mieszkaniowe w przestrzeni małych miast Polski Środkowej - lokalizacja i uwarunkowania rozwoju.

Zainteresowania badawcze

 • geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna - zagospodarowanie przestrzenne, struktura przestrzenna budownictwa, małe miasta.

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Łódzkim

 • koordynator ECTS programu Erasmus dla kierunku Gospodarka Przestrzenna (od 2008 r.),
 • opiekun praktyk zawodowych dla kierunku gospodarka przestrzenna (od 2009 r.)

Uczestnictwo w konferencjach

Publikacje

 • Marcińczak S., Ogrodowczyk A., Globalizacja a rozwój epidemii SARS, [w:] I. Łęcka  (red.), Społeczne skutki globalizacji. Globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, Wydawnictwo UW, Warszawa 2004, s. ......;
 • Ogrodowczyk A., Dwór w Rzepiszewie współcześnie, Biuletyn Szadkowski t.4, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2004, s. 59–66;
 • Ogrodowczyk A., Urbanizacja przestrzenna terenów włączonych do Łodzi w 1988 r. (przykład Andrzejowa i Mileszek), [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Środowiskowe uwarunkowania rozwoju lokalnego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004, s. 101–118;
 • Milewska K., Ogrodowczyk A., Budownictwo mieszkaniowe w małych miastach województwa łódzkiego [w:] Marszał T., Stawasz D. (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, Biuletyn KPZK PAN, z. 227, Warszawa 2006, s. 181–199;
 • Milewska K., Ogrodowczyk A., Struktura budownictwa wielorodzinnego na obszarze Łodzi [w:] T. Marszał , D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjonalna w miastach polskich, Biuletyn KPZK PAN z. 227, Warszawa 2006, s. 90–113;
 • Ogrodowczyk A.,  Budownictwo mieszkaniowe jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej Tuszyna [w:] K. Heffner , T. Marszał (red.), Małe miasta - studium przypadków, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 129–142;
 • Ogrodowczyk A., Budownictwo mieszkaniowe w strefie podmiejskiej Łodzi - przykład gminy Nowosolna [w:] T. Marszał (red.), Łódź. Wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 213–227;
 • Ogrodowczyk A., Dworzec Łódź Fabryczna jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej Łodzi [w:] T. Marszał (red.), Łódź. Wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 101–112;
 • Ogrodowczyk A., Procesy urbanizacji na terenach włączonych do Łodzi w 1988 roku - przykład Andrzejowa i Mileszek [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 133–141
 • Marszał T., Ogrodowczyk A., Metropolitalne funkcje ekonomiczne miast polski [w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, 2007, s. 151-160
 • Milewska K., Ogrodowczyk A., 2008, Gospodarka mieszkaniowa w małych miastach województwa łódzkiego – wybrane przykłady [w:] Heffner K., (red.), Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, Katowice, s. 277-300
 • Ogrodowczyk A., Budownictwo mieszkaniowe [w:] Lamprecht M., Marszał T., Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 107-124
 • Ogrodowczyk A., Turczyn M., Rozwój i struktura społeczno-demograficzna ludności Strykowa. Warunki bytu mieszkańców miasta [w:] Lamprecht M., Marszał T., Monografia Miasta i Gminy Stryków, Łódź 2009
 • Ogrodowczyk A., Dobieszków [w:] Lamprecht M., Marszał T., Monografia Miasta i Gminy Stryków, Łódź 2009
 • Ogrodowczyk A., Dobra Nowiny [w:] Lamprecht M., Marszał T., Monografia Miasta i Gminy Stryków, Łódź 2009
 • Ogrodowczyk A., Dobra [w:] Lamprecht M., Marszał T., Monografia Miasta i Gminy Stryków, Łódź 2009
 • Ogrodowczyk A., Sosnowiec Pieńki [w:] Lamprecht M., Marszał T., (2009, Monografia Miasta i Gminy Stryków, Łódź 2009
 • Ogrodowczyk A., Sosnowiec [w:] Lamprecht M., Marszał T., Monografia Miasta i Gminy Stryków, Łódź 2009
 • Lamprecht M., Ogrodowczyk A., Big cities in the settlement system of Poland, [w:] Habrel M., Marszał T. (red.), Urban management and territorial organisation - the case of polish and ukrainian big cities at the beginning of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2010, s. 7-37.
 • Milewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A., Housing stock and dwelling condtions in the big cities if Poland, [w:] Habrel M., Marszał T. (red.) Economic and social functions of Polish an Ukrainian big cities at the beginning of the 21st century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2010, s. 51-72.
 • Bartosiewicz B., Kowara S., Milewska-Osiecka K., Nalewajko J., Ogrodowczyk A., Turczyn M., Ulańska J., Leksykon sołectw gminy Zduńska Wola, Łódź- Zduńska Wola, 2011, s. 143.
 • Milewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A., Devolopment of housing construction in the suburban zone as a result of the stimulating impact of a big city - Lodz Agglomeration case study, [in:] Marszał T., (ed), Urban regions as engines of devolopment, Studia Regionalia vol.31, Warszawa 2011, s. 77-101.
 • Ogrodowczyk A., Polityka przestrzenna a rozwój budownictwa mieszkaniowego po 1990 roku na przykładzie małych miast w województwie łódzkim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 11, Wydawnictwo. UŁ, Łódź, 2011.
 • Ogrodowczyk A., Polityka przestrzenna a rozwój budownictwa mieszkaniowego po 1990 roku na przykładzie małych miast w województwie łódzkim; „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 11 (red. Dzieciuchowicz J.); Łódź, 2011, s. 167-186. ISSN 1508-1117.
 • Ogrodowczyk A., Struktura społeczno-gospodarcza w Łódzkim Obszarze metropolitalnym oraz jej zmiany w ostatnim dwudziestoleciu; „Studia KPZK PAN” Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego t. 147 (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); Warszawa, 2012, s. 45-82. 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507.
 • Milewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A., Housing in urban space in Łódź; [w:] Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial development and functional structure of urban space (red. Habrel M., Wojnarowska A.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 33-66. ISBN 978-83-7525-956-8.
 • Ogrodowczyk A., Socio-economic structure of Lodz Metropolitan Area and its changes in the last 20 years - context of territorial cohesion; Studia Regionalia KPZK PAN vol. 38. Spatial inequality and cohesion (red. Marszał T., Pielesiak I.); Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2013, s. 61-76. ISBN 978-83-63563-25-7; ISSN 0860-3375.
 • Milewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A., Budownictwo i warunki mieszkaniowe na terenie miasta Uniejów; Biuletyn Uniejowski t. 3 (2014); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 35-51. ISSN: 2299-8403.
 • Ogrodowczyk A., Jaroszewska E., Marcińczak S., Rumpel P., Siwek T., Slach O., Stryjakiewicz T., Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast ; [w:] Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej (red. Stryjakiewicz T.); Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2014, s. 9-14. ISBN: 978-83-7986-024-1.
 • Ogrodowczyk A., Marcińczak S., Łódź - od polskiego Manchesteru do polskiego Detroit? ; [w:] Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej (red. Stryjakiewicz T.); Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2014, s. 79-88. ISBN: 978-83-7986-024-1.
 • Ogrodowczyk A., Polityka mieszkaniowa a współczesne przekształcenia obszarów śródmiejskich - przykład Łodzi; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 367. Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej (red. Potocki J., Ładysz J.); Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2014, s. 232-239. ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-474-5.
 • Ogrodowczyk A., Wolaniuk A., Przemieszczenia ludności Łodzi wymuszone gentryfikacją; XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej  (red. Wolaniuk A.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 273-288. ISBN 978-83-7969-554-6.
 • Holm A., Marcińczak S., Ogrodowczyk A., New-build gentrification in the post-socialist city: Łódź and Leipzig two decades after socialism; Geografie - Sborník ČGS R. 120, No. 2; Česká geografická společnost, Praha, 2015, s. 164-187. ISSN 1212-0014.
 • Ogrodowczyk A., Spatial Aspects of Housing Policy Transformation in Poland after 1989 - Example from Łódź; Journal of Economics and Management Vol. 19, No. 1 (red. Czakon W.); University of Economics in Katowice, Katowice, 2015, s. 137-154. ISSN 1732-1948.
 • Milewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A., Warunki mieszkaniowe w małych miastach Polski ze szczególnym uwzględnieniem Uniejowa ; [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica Nr 19. Małe miasta. Wybrane problemy zagospodarowania (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, s. 129-148. ISSN 1508-1117, e-ISSN 2353-4826.