dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 309
Telefon:
42-635-45-80
E-mail:
agnieszka.rochminska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 13:00-15:00

Wykształcenie

 • magister geografii - 1993 (w zakresie geografii regionalnej społeczno-ekonomicznej), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk o ziemi w zakresie geografii - 2000, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Polityczno-administracyjna regionalizacja Polski - analiza procesów przestrzennych; promotor: prof. dr hab. K. Heffner;
 • doktor habilitowany w zakresie geografii – 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy: Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów.

Staże, kursy, szkolenia

 • 'Warsztaty metodyczne w zakresie wprowadzenia do pracy w bibliotece szkolnej' - WOM w Skierniewicach (1993)
 • 'The Future of the European Union' - seminarium w Grass (Francja) (1998) (kurs)
 • 'European identity and the system of education' - seminarium w Antwerpii (Belgia) (2001) (kurs)
 • 'Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego w zakresie: urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej' - Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Warszawa (2005) (studia podypolomowe)
 • 'Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych' - biuro turystyczne 'Grand Tour', Łódź (2002) (kurs)
 • 'Ocena oddziaływania na środowisko w projektach unijnych', Łódź (2009) (szkolenie)
 • 'Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013' (projekt RPLD 03.02.00-1/08 w ramach III Osi priorytetowej) - Gałków Mały (2011) (szkolenie)
 • 'Warsztaty GIS', Uniwersytet Łódzki - Spała (2013) (szkolenie)
 • 'Podstawy prawne funkcjonowania rynku nieruchomości komercyjnych' - Centrum Kreowania Liderów, Warszawa (2013) (szkolenie)
 • 'Ochrona Własności Intelektualnej', Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Warszawa (2014) (studia podypolomowe)

Zainteresowania badawcze

 • geografia usług (w tym głównie handlu),
 • gospodarka przestrzenna,
 • samorząd terytorialny i gospodarka komunalna,
 • geografia społeczna.

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Łódzkim

 • sekretarz redakcji czasopisma 'Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica' (2000- 2013),
 • członek Rady Redakcyjnej czasopisma 'Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica' (od 2013).
 • redaktor tematyczny czasopisma 'Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica' (od 2013).
 • redaktor naczelny czasopisma 'Space-Society-Economy (Przestrzeń-Społeczeństwo-Gospodarka' (od 2015)

Nagrody i wyróżnienia

 • nagroda Dziekana WNG UŁ (2011) - 2 miejsce w plebiscycie absolwentów studiów II stopnia na kierunku Geografia na najlepszego nauczyciela akademickiego
 • nagroda Dziekana WNG UŁ (2012) - 1 miejsce w plebiscycie absolwentów studiów II stopnia na kierunku Geografia na najlepszego nauczyciela akademickiego
 • I nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) w Łodzi 2003 r. - K. Staszelis - 'Rewitalizacja zabytków architektury przemysłowej Łodzi jako element planowego zagospodarowania przestrzeni miasta ze szczególnym uwzględnieniem obiektów przemysłu włókienniczego wpisanych do rejestru zabytków' - nagroda za promotorstwo pracy magisterskiej
 • I nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) w Łodzi w 2006 r. - K. Dmochowska - 'Obszary konfliktowe w przestrzeni miejskiej na przykładzie Jeleniej Góry' - nagroda za promotorstwo pracy magisterskiej
 • I nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) w Łodzi w 2010 r. - Ł. Lechowski - 'Zagospodarowanie obszarów dziedzictwa kulturowego przemysłu elektromaszynowego w strefie wewnętrznej Łodzi' - nagroda za promotorstwo pracy magisterskiej

Zainteresowania pozanaukowe

Uczestnictwo w konferencjach

Publikacje - książki i monografie

 • Rochmińska A., (red.), 2008, Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, 'Space - Society - Economy' no 8, Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź, 207 s.
 • Rochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 309 s.

Publikacje - artykuły, rozdziały w książkach, plansze w atlasach, notatki

 • Rochmińska A., 1999, Zasięg przestrzenny potencjału województwa łódzkiego na terenie pogranicza obecnych województw piotrkowskiego i radomskiego, 'Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica' No 1, s. 117-129; [współautor: M. Barwiński];
 • Rochmińska A., 2000, Wieloznaczność terminów 'regionalizacja' i 'regionalizm', 'Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica' No 3, s. 11-29;
 • Rochmińska A., 2000, Funkcjonowanie szlaku komunikacyjnego: Łódź - Pabianice - Dobroń, [w:] Identyfikacja systemu komunikacji publicznej w Aglomeracji Łódzkiej, Wyd. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni, Łódź, s. 61-93; (ekspertyza komunikacyjna dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi; [współautor: J. Dzieciuchowicz];
 • Rochmińska A., 2001, The lasting and historical inter-regional borderlands in Poland, 'Region and Regionalism', No 5, Łódź-Opole;
 • Rochmińska A., 2001, Region, regionalizm, regionalizacja a podział administracyjny - zróżnicowanie definicyjne, [w:] Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, UŁ;
 • Rochmińska A., 2001, Regionalizacja polityczno-administracyjna Polski. Geneza i współczesność uwarunkowania układu, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław; [współautor: K. Heffner]; s. 129-143.
 • Rochmińska A., 2002, Atlas Miasta Łodzi, Opis do planszy II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, ŁTN, UMŁ, [współautorzy: E. Klima, D. Walkiewicz];
 • Rochmińska A., 2002, Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Położenie Łodzi i jej regionu w strukturach politycznych Europy, ŁTN, UMŁ, [współautor: E. Klima];
 • Rochmińska A., 2002, Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Położenie Łodzi w zmieniających się podziałach administracyjno-politycznych - położenie Łodzi w Polsce przedrozbiorowej, ŁTN, UMŁ;
 • Rochmińska A., 2002, Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Położenie Łodzi w zmieniających się podziałach administracyjno-politycznych - położenie Łodzi w okresie rozbiorów, ŁTN, UMŁ;
 • Rochmińska A., 2002, Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Położenie Łodzi w zmieniających się podziałach administracyjno-politycznych - położenie Łodzi w latach 1918-1939, ŁTN, UMŁ;
 • Rochmińska A., 2002, Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Położenie Łodzi w zmieniających się podziałach administracyjno-politycznych - położenie Łodzi po 1975r., ŁTN, UMŁ;
 • Rochmińska A., 2002, Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Zmienność położenia administracyjno-politycznego Łodzi w regionie, ŁTN, UMŁ;
 • Rochmińska A., 2002, Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Łódź w sieci transportowej i osadniczej Europy, ŁTN, UMŁ;
 • Rochmińska A., 2002, Atlas Miasta Łodzi, Opis do planszy XLIX: Oddziaływanie Łodzi na przestrzeń społeczno-gospodarczą kraju i regionu, ŁTN, UMŁ, [współautorzy: E. Klima, A. Suliborski, D. Walkiewicz];
 • Rochmińska A., 2002, Atlas Miasta Łodzi, plansza XLIX: Oddziaływanie Łodzi na przestrzeń społeczno-gospodarczą kraju i regionu, mapa: Oddziaływanie usługowe Łodzi, ŁTN, UMŁ, [współautor: D. Walkiewicz];
 • Rochmińska A., 2002, Kalisz region marketing conception of development - synthesis, Praca zbiorowa, Stowarzyszenie Inicjatywa i Integracja, Kalisz, 68 s.;
 • Rochmińska A., 2003, The lasting and historical interregional borderlands in Poland, 'European Spatial Research and Policy', Vol. 10, No 1, University of Łódź, s. 73-84; [współautor: K. Heffner];
 • Rochmińska A., 2004, Strategie rozwoju turystyki, 'Turystyka i Hotelarstwo', nr 6, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, s. 9-43; [współautor: Stasiak A.]
 • Rochmińska A., 2005, Rozwój sklepów wielkopowierzchniowych i usług gastronomicznych w Łodzi, [w:] T. Marszał (red.) Gospodarka w przestrzeni polskich miast, Biuletyn KPZK PAN, z. 216, Warszawa, s. 227-240.; [współautorzy: J. Bratkowski, E. Klima];
 • Rochmińska A., 2005, Rozwój sieci handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.) Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wyd. UŁ, Łódź, s. 65-92;
 • Rochmińska A., 2005, Rynek usług ubezpieczeniowych, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.) Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wyd. UŁ, Łódź, s. 184-213; [współautor: A. Janiszewska];
 • Rochmińska A., 2005, Multimedialny Atlas Miasta Łodzi, Opis do planszy II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, ŁTN, UMŁ, [współautorzy: E. Klima, D. Walkiewicz];
 • Rochmińska A., 2005, Multimedialny Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Położenie Łodzi i jej regionu w strukturach politycznych Europy, ŁTN, UMŁ, [współautor: E. Klima];
 • Rochmińska A., 2005, Multimedialny Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Położenie Łodzi w zmieniających się podziałach administracyjno-politycznych - położenie Łodzi w Polsce przedrozbiorowej, ŁTN, UMŁ;
 • Rochmińska A., 2005, Multimedialny Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Położenie Łodzi w zmieniających się podziałach administracyjno-politycznych - położenie Łodzi w okresie rozbiorów, ŁTN, UMŁ;
 • Rochmińska A., 2005, Multimedialny Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Położenie Łodzi w zmieniających się podziałach administracyjno-politycznych - położenie Łodzi w latach 1918-1939, ŁTN, UMŁ;
 • Rochmińska A., 2005, Multimedialny Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Położenie Łodzi w zmieniających się podziałach administracyjno-politycznych - położenie Łodzi po 1975r., ŁTN, UMŁ;
 • Rochmińska A., 2005, Multimedialny Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Zmienność położenia administracyjno-politycznego Łodzi w regionie, ŁTN, UMŁ;
 • Rochmińska A., 2005, Multimedialny Atlas Miasta Łodzi, plansza II: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych, osadniczych, mapa: Łódź w sieci transportowej i osadniczej Europy, ŁTN, UMŁ;
 • Rochmińska A., 2005, Multimedialny Atlas Miasta Łodzi, Opis do planszy XLIX: Oddziaływanie Łodzi na przestrzeń społeczno-gospodarczą kraju i regionu, ŁTN, UMŁ, [współautorzy: E. Klima, A. Suliborski, D. Walkiewicz];
 • Rochmińska A., 2005, Multimedialny Atlas Miasta Łodzi, plansza XLIX: Oddziaływanie Łodzi na przestrzeń społeczno-gospodarczą kraju i regionu, mapa: Oddziaływanie usługowe Łodzi, ŁTN, UMŁ, [współautor: D. Walkiewicz];
 • Rochmińska A., 2006, Łódzka służba zdrowia na tle przemian systemowych, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 108-141.
 • Rochmińska A., 2006, Rozwój i funkcjonowanie szpitalnictwa, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.) Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, s. 142-168; [współautor: J. Barański];
 • Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2007, Instrumenty współczesnej polityki rozwoju regionalnego - RPO województwa mazowieckiego, [w:], J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, Tom 1, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław, s. 344-351.
 • Rochmińska A., 2007, Rozwój regionalny województwa łódzkiego w kontekście ochrony środowiska, [w:] P. Brezdeń, S. Grykień (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, No IX, Wrocław, s. 101-115; [współautorzy: A. Janiszewska, E. Klima];
 • Rochmińska A., 2008, Przestrzenny wymiar rozwoju regionalnego w UE - ESPON, [w:] J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), Regionalizacja globalizacji, Tom 1, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław, s. 293-302; [współautorzy: A. Janiszewska, E. Klima];
 • Rochmińska A., 2008, Zachowania konsumenckie w handlu internetowym na przykładzie mieszkańców jednostki osiedlowej Łodzi (Olechów), [w:] A. Rochmińska (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, Space-Society-Economy No 8, Wyd. Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź, s. 155-164.
 • Rochmińska A. (red.), 2008, Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, Space-Society-Economy No 8, Wyd. Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź, 207 s.
 • Rochmińska A., 2008, Potencjalne skutki środowiskowe realizacji regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2007-2013 - na przykładzie priorytetu Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Acta Univesritatis Lodziensis. Folia Oeconomica, no 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 15-28; [współautorzy: A. Janiszewska, E. Klima].
 • Rochmińska A., 2009, Rozwój i funkcjonowanie bankowości w Łodzi na tle przemian krajowych, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 80-109.
 • Rochmińska A., 2009, Rozwój i funkcjonowanie handlu hurtowego w Łodzi, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 61-79; [współautor: A. Janiszewska].
 • Rochmińska A., 2009, Prawne uwarunkowania planowania przestrzennego wynikające z przepisów szczegółowych, [w:] E. Klima (red.), Social Factors in Spatial Economy and Spatial Planning, Space-Society-Economy, no 9, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, s. 23-34.
 • Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A., Projekty infrastrukturalne na obszarach Natura 2000 – przykład gminy Świętajno; Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 10 (red. Dzieciuchowicz J.); Łódź, 2009, s. 141-157; ISSN: 1508-1117.  [współautorzy: A. Janiszewska, E. Klima].
 • Rochmińska A., 2009, Sieci handlowe z kapitałem zagranicznym jako nowy element w strukturze miasta, [w:] I. Jażdżewska (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 161-172.
 • Rochmińska A., Rozwój przestrzenny i przemiany funkcjonalne Łodzi; [w:] Barwiński M. (red.), 58. Zjazd PTG. Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym t. 2; Łódź, 2010, s. 371-384; ISBN: 978-83-62089-12-3. [współautorzy: Janiszewska A., Klima E.].

 • Rochmińska A., Sąsiedztwo w "blokowisku" w Łodzi; [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast. XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście; Łódź, 2010, s. 299-308. ISBN: 978-837525-534-8. [współautorzy: Janiszewska A., Klima E.].

 • Rochmińska A., Wieżowiec jako habitat; Liszewski S. (red.), 58. Zjazd PTG. Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym t.1; Łódź, 2010, s. 195-201; ISBN: 978-8-36-208911-6. [współautorzy: Janiszewska A., Klima E.].

 • Rochmińska A., Sieci handlowe z kapitałem zagranicznym jako nowy element w strukturze miasta; Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji t. 1. XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście; Łódź, 2010, s. 161-172.

 • Rochmińska A., Centra handlowe w Łodzi - zawłaszczona przestrzeń publiczna?; [w:] Jażdżewska I. (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta t. 1. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście; Łódź, 2011, s. 157-166. ISBN 978-83-7525-651-2. [współautorzy: Janiszewska A., Klima E.,].

 • Rochmińska A., Jakość życia na łódzkich osiedlach; Space-Society-Economy. Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy nr 10 (red. Dzieciuchowicz J.); Łódź, 2011, s. 145-179. ISSN: 1733-3180. [współautor: Klima E.].

 • Rochmińska A., Sheet II. Łódź’s location within Polish political-administrative, transportation and settlement systems; [w:] The Łódź Atlas (red. Liszewski S.); Łódź, 2011. ISBN 978-83-901168-8-4. [współautorzy: Klima E., Walkiewicz D.].

 • Rochmińska A., Sheet XLIX. The impact of Łódź on the regional and national socio-economic space; [w:] The Łódź Atlas (red. Liszewski S.); Łódź, 2011. ISBN 978-83-901168-8-4. [współautorzy: Klima E., Kulawiak A., Suliborski A., Walkiewicz D.].

 • Rochmińska A., Centra handlowe - miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian; [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 11 (red. Dzieciuchowicz J.); Łódź, 2011, s. 207-217. ISSN 1508-1117.

 • Rochmińska A., Regionalne strategie rozwoju turystyki w Polsce; Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009 (red. Włodarczyk B.); Łódź, 2011, s. 39-52. ISBN: 978-83-7525-586-7. [współautor: Stasiak A.].

 • Rochmińska A., Strategie rozwoju turystyki w Polsce; [w:] Raport-Strategie rozwoju turystyki. Wiadomości turystyczne (red. Mularczyk A.); Warszawa, 2011, s. 1-22. ISSN: 1641-2451. [współautor: Stasiak A.].

 • Rochmińska A., Kobiety i mężczyźni o warunkach życia w blokach; [w:] Space-Society-Economy. Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area No 11 (red. Dzieciuchowicz J., Groeger L.); Łódź, 2012, s. 133-143. ISSN 1733-3180. [współautorzy: Janiszewska A., Klima E.].

 • Rochmińska A., Zachowania nabywcze i przestrzenne klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi; [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 12. Zróżnicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy (red. Dzieciuchowicz J.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012, s. 203-219. ISSN 1508-1117. [współautor: Chrzanowska A.].

 • Rochmińska A., Tourist potential; [w:] Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S. (red.), Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012, s. 226-242. ISBN 978-83-937758-1-1. [współautor: Janiszewska A.].

 • Rochmińska A., The third sector potential; [w:] Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S. (red.), Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012, s. 181-201. ISBN 978-83-937758-1-1.

 • Rochmińska A., Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, 302 s. ISBN 978-83-7525-865-3.

 • Rochmińska A., Centra handlowe jako przestrzenie hybrydowe. Shopping malls as a hybrid space; Space-Society-Economy No. 13. Przemiany w sferze zachowań demograficznych w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych (red. Klima E.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 281-297. ISSN: 1733-3180.

 • Rochmińska A., Centra handlowe - czy miejsca dla wszystkich? Przykład - C.H. Manufaktura w Łodzi; [w:] Wołk A., Potasińska A. (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie; Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2015, s. 209-220. ISBN: 978-83-65224-14-9, e-ISBN: 978-83-65224-15-6.

Raporty, prognozy, ekspertyzy

 • Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2006, Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź, 139 s.
 • Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2006, Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, wersja 1.6.,Warszawa, 181 s. (ocena projektu RPO).
 • Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2007 (2008), Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Wersja 2.2a., Warszawa, 252 s. (ocena pięciu zadań indykatywnych).
 • Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2009, Raport o oddziaływaniu na środowisko: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich, Realizacja w gminie Świętajno, Świętajno, 110 s.
 • Rochmińska A., Stasiak A., 2011, Strategie rozwoju turystyki w Polsce. Województwa i miasta do 200 tys. mieszkańców [w:] A. Mularczyk (red.), Raport. 'Wiadomości Turystyczne', Wyd. Eurosystem, Warszawa, s. 22.