dr Bartosz Bartosiewicz

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
bartosz.bartosiewicz@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
wtorek 9:00-10:00; środa 10:00-11:30

Wykształcenie

 • doktor nauk geograficznych, 2008, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury komunalnej w gminach miejsko-wiejskich regionu łódzkiego, promotor: prof. dr. hab. T. Marszał.
 • magister geografii - 2004 (specjalizacja: zagospodarowanie środowiska i samorząd terytorialny), Wydział Nauk Geograficzny Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania badawcze

 • policentryczność regionów miejskich;
 • ewolucja formy miejskiej;
 • powiązania przestrzenno-funkcjonalne w regionach miejskich;
 • rozkład przestrzenny dojazdów do pracy w Polsce;
 • funkcjonowanie i zarządzanie transportem w mieście; 
 • problemy rozwoju małych miast w Polsce;
 • geografia transportu;
 • mobilność ludności w mieście.

PEŁNIONE FUNKCJE NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

 • sekretarz ogólnopolskiej konferencji naukowej “Małe Miasta” (od 2007)
 • przedstawiciel w grupie asystentów i adiunktów do Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (2012-16)
 • opiekun Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UŁ CIVITAS (2009-2017)
 • przedstawiciel doktorantów do Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (2004-2008)

WAŻNIEJSZE FUNKCJE PEŁNIONE W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH CZASOPISM, ITP.

 • Wiceprezes Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polski (od 2018)
 • członek Rady Redakcyjnej czasopisma Folia Geographica Socio-Oeconomica (od 2015)
 • członek Rady Redakcyjnej czasopisma Economic and Social Geography (Ukraina) (od 2016)
 • Sekretarz czasopisma naukowego Space-Society-Economy (od 2017)
 • członek Zarządu oraz sekretarz oddziału łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich 2015-2018

Nagrody i wyróżnienia

 • nagroda zespołowa I stopnia przyznana przez Rektora UŁ za cykl publikacji (2012);
 • nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepszą pracę doktorską tematycznie związaną z województwem łódzkim (2009);
 • nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną z województwem łódzkim (2005);
 • medal okolicznościowy 'Za chlubne studia' oraz list gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2002/2003;
 • nagroda burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Szadek w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poświęconą Ziemi Szadkowskiej (2002);
 • nagroda w konkursie o Polsce 'Znaszli swój kraj' (1999);
 • nagroda w konkursie wiedzy o Łodzi zorganizowanym z okazji obchodów 575 rocznicy praw miejskich miasta Łodzi (1998).

Prowadzone przedmioty

 •  Systemy infrastruktury technicznej - planowanie i funkcjonowanie
 • Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Geografia ekonomiczna
 • Polityka przestrzenna
 • Geografia ekonomiczna
 • Ćwiczenia Regionalne III
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie oraz inżynierskie

kształcenie kadr

 • promotor pomocnmiczy w przewodzie doktorskim mgr Szymona Wójcika z Katedry Ekonometrii (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ). Tytuł rozprawy: Determinanty zachowań transportowych mieszkańców Łodzi (promotor: dr hab. prof. UŁ Paweł Baranowski)
 • promotor 23 prac magisterskich (w tym 3 nagrodzone w konkursach: M. Pazurek (2016) – konkurs WNG UŁ, S. Wiśniewski (2010) – konkurs Marszałka Województwa Łódzkiego; M. Kwiatkowski (2012) – konkurs WFOŚiGW w Łodzi)
 • promotor 74 prac licencjackich
 • promotor 7 prac inżynierskich

Zainteresowania pozanaukowe

 historia XX w, literatura współczesna, publicystyka, podróże

Ekspertyzy, opracowania

 • 2018 - współautor (wraz z mgr Sz. Wójcikiem oraz mgr P. Nowickim) opracowania pt. Określenie własnego potencjału dla skutecznej realizacji planu zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (opracowanie wykonane na zlecenie Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metrpolitalnego).
 • 2018 - autor opracowania pt. Zmiana dostępności do transportu zbiorowego w Łodzi w związku z wprowadzonymi zmianami w jej organizacji w 2017 r. (opracowanie wykonane na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi).
 • 2016 - współautor (wraz z dr Sz. Wiśniewskim) opacowania pt.: Wnioski i rekomendacje dla modelu transportowego w świetle wyników badań dostępności do transportu zbiorowego w Łodzi (opracowanie wykonane na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi).
 • 2015 - współautor (wraz z: prof. dr hab. T. Marszałem, dr S. Wiśniewskim, dr I. Pielesiak ) opacowania pt.: Koncepcje delimitacji obszarów metropolitalnych w świetle dokumentów planistycznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego (opracowanie wykonane na zlecenie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego).
 • 2015 - autor ekspertyzy pt.: Istotne skutki zmian demograficznych społeczności łódzkiej w krytycznych latach prognozy 2020, 2030, 2050 (opracowanie wykonane na zlecenie Urzędu Miasta w Łodz
 • 2013-2015 – współautor opracowania Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (zleceniodawca Urząd Miasta Łodzi
 • 2012 - współautor (wraz z: prof. dr hab. T. Marszałem, dr M. Lamprechtem, dr I. Pielesiak) ekspertyzy pt.: Uwarunkowania współpracy duopolitalnej Łodzi i Warszawy w świetle potencjałów rozwojowych oraz powiązań funkcjonalnych (opracowanie wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi).
 • 2011 - współautor (wraz z prof. dr hab. T. Marszałem) ekspertyzy pt.: Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego (opracowanie wykonane na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na potrzeby będącej w opracowaniu nowej Strategii Województwa Łódzkiego).
 • 2011 - współautor (wraz z prof. dr hab. T. Marszałem) ekspertyzy pt.: Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego (opracowanie wykonane na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na potrzeby będącej w opracowaniu nowej Strategii Województwa Łódzkiego).
 • 2009 - współautor projektu pt.: Inwentaryzacja urbanistyczna, mapy do celów lokalizacyjnych oraz koncepcje programowo-przestrzenne zagospodarowania terenów zespołów zabytkowych domów familijnych w Łodzi (projekt wykonany na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi).
 • 2009 - współautor i redaktor Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta Aleksandrów Łódzki (opracowanie wykonane w ramach ćwiczeń specjalnościowych dla studentów kierunku Gospodarki Przestrzennej) na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Aleksandrowa Łódzkiego).

Projekty badawcze

 • 2018-2019 - projekt Miniatura 2 NCN pt. Ewolucja formy miejskiej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - wyniki badania pilotażowego;
 • 2018-2019 - wykonawca w projekcie pt. Big data and housing dynamics (kierownik projektu międzynarodowego prof. Renaud Le Goix, kierownik polskiej cz. projektu - dr hab. Sz. Marcińczak). Projekt badawczy finansowany przez European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (UE);
 • 2017-2019 - Wykonawca w projekcie  pt. Dojazdy do pracy w Polsce: wzory i zachowania przestrzenne (kierownik: dr hab. S.z Marcińczak. Projekt badawczy własny finansowany ze środków NCN OPUS10 (wniosek nr N N306 262139);
 • 2018 - wykonawca w projekcie Intedyscyplinarnego Centrum Badań Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego pt. Zintegrowania koncepcja wprowadzania zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (na zlecenie Stowarzysznia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego) - kierownik projektu: prof. dr. hab. T. Markowski;
 • 2014 - wykonawca w projekcie: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego projektu nr POKL.05.02.02-00-001/12 pt. Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2;
 • 2010-2012 - główny wykonawca w projekcie  pt. Spójność Terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (kierownik: prof. dr hab. T. Marszał). Projekt badawczy własny finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wniosek nr N N306 262139);
 • 2014 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.:  Obszary funkcjonalne małych miast w Polsce - przyczyenk do indentyfikacji i delimitacji. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • 2013 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Małe miasta w Polsce - 25 lat transformacji. Kontekst funkcji i zagospodarownia. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • 2012 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Relacje małe miasto-metropolia w świetle powiązań przestrzennych – II etap. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • 2011 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Relacje małe miasto-metropolia w świetle powiązań przestrzennych. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Staże zagraniczne

 • staż naukowo-badawczy (finansowany z funduszu BUWiWM) na Uniwersytecie im. I. Franko we Lwowie (Ukraina) (X-XI 2013)

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH:

 • Pielesiak I., Bartosiewicz B., Ulańska J.,  Territorial cohesion of a metropolitan area in the light of implementation of spatial policy (the case of Lodz Metropolitan Area), Title Of Conference: "Planning to Achieve/Planning to Avoid", 26 Kongres AESOP, 10-14 lipca 2012 r., Ankara, Middle East Technical University;
 • Bartosiewicz B., Territorial cohesion of a metropolitan area – measurement method (the case  of Lodz Metropolitan Area), Title of conference: Spatial transformation processes in Central Europe in XXI century,  Taras Shevchenko National University of Kyiv – 15-17 March 2013, Ukraine
 • Bartosiewicz B. Small towns in Poland 25 years after the transformation: the functional context and spatial development, Title of conference: 5th International Urban Geographies Of Post-Communist States Conference. Urban Research, Urban Theory And Planning Practice In Central And Eastern Europe And The Former Soviet Union  - Tbilisi 11-13.09.2013, Tbilisi State Univeristy, Georgia
 • Bartosiewicz B., Demographic And Social Changes Of Small Towns In Poland After The Transition, Title Of Conference: Migration Processes In Ukraine: Modern Challenges And Regional Specificity, Institute Of Regional Research Of The National Academy Of Sciences Of Ukraine, Lviv 2-3.10.2013
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Współczesne procesy metropolizacji w Polsce, tytuł konferencji: Просторовий розвиток регіону: проблеми стратегічного планування та метрополізації, 15-16 listopada 2014 r., Lwów, Ukraina (organizator: Instytut Badań Regionalnych, Ukraińska Akademia Nauk, Uniwersytet Łódzki)
 • Bartosiewicz B., Program Mia100 Kamienic jako kierunek polityki mieszkaniowej Łodzi, tytuł konferencji Polityka mieszkaniowa dużych miast. Europejskie doświadczenia i ukraińska praktyka”, 16.10.2015, Lwów (Ukraina);
 • Bartosiewicz B., Напрями і проблеми розвитку малих міст в Польщі (Kierunki i problemy rozwoju małych miast w Polsce) - вибрані питання, tytuł konferencji: Конкурентоспроможність територій. Локальні та глобальні виклики, 19-20 października 2017 r., Lwów, Ukraina (organizator: Instytut Badań Regionalnych, Ukraińska Akademia Nauk, Uniwersytet Łódzki);
 • Marcińczak S., Bartosiewicz B., Commuting patterns and urban form: Evidence from Poland, title of conference: Amercian Association of Geographers Annual Meeting, 10-14.04.2018, Nowy Orlean, USA;
 • Bartosiewicz B., Marcińczak S., Measuring polycentricity of yrban regions in Poland, title of conference: RSA Annual Conference 2018: A world of flows: labour mobility ....., 3-6.06.2018, Lugano, Szwajcaria;
 • Marcińczak S., Bartosiewicz B.,Commuting patterns and urban form: Evidence from Poland, title of conference: RSA Annual Conference 2018: A world of flows: labour mobility ....., 3-6.06.2018, Lugano, Szwajcaria;
 • Marcińczak S., Bartosiewicz B., Investigating polycentric urban regions in Poland: different measures – different results, title of workshop: Conceptualising, Identifying anf analysing Polycentric Urban Regions, 28-29.01.2019, TU Delft, Holandia;

INNe Wyjazdy zagraniczne

 • Erasmus+, Uniwersytet w Lubjanie (Słowenia), 2017
 • Erasmus+, Uniwersytet w Mersin (Turcja), 2017

Publikacje - książki i monografie, redakcja tomów czasopism

 • Bartosiewicz B., Zróżnicowanie i determinanty rozwoju infrastruktury komunalnej w regionie łódzkim - studium przypadków, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2010, 163 s.
 • Bartosiewicz B., Kowara S., Milewska-Osiecka K., Nalewajko J., Ogrodowczyk A., Turczyn M., Ulańska J., Leksykon sołectw gminy Zduńska Wola, Łódź- Zduńska Wola, 2011, s. 143.
 • Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 153 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 200 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 180 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 132 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), [w:] Studia KPZK PAN t. 147. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego; Warszawa, 2012, s. 1-186. 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507.
 • Bartosiewicz B., Habrel M. (red.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of economic space; Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 1-131. ISBN: 978-83-7969-261-3.
 • B. Bartosiewicz (red.), Członkostwo Polski w Unii Europejskiej  a rozwój małych miast – ujęcie przestrzenne, Problemy Rozwoju Miast, 2014, nr 3, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Kraków
 • B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), 10 lat w Unii Europejskiej a rozwój małych miast, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2014, vol.18, Wyd. UŁ, Łódź
 • B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Małe miasta. Wybrane problemy zagospodarowania, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2015, vol.19, Wyd. UŁ, Łódź  
 • B. Bartosiewicz (red.), 2016, Space-Society,-Economy pt. Potencjał rozwoju małych i średnich miast w Polsce, tom 16, Wyd. UŁ, Łódź
 • B. Bartosiewicz (red.), 2016, Space-Society,-Economy pt. Tendencje w rozwoju gospodarczym i przestrzennym małych miast w Polsce, tom 17, Wyd. UŁ, Łódź
 • B. Bartosiewicz (red.), 2017, Space-Society,-Economy pt. Małe miasta – wybrane zagadnienia społeczno-przestrzenne, tom 22, Wyd. UŁ, Łódź
 • B. Bartosiewicz (red.), 2018, Space-Society,-Economy pt. Małe miasta. Wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne, tom 24, Wyd. UŁ, Łódź
 • B. Bartosiewicz, A. Rochmińska(red.), 2018, Space-Society,-Economy pt. Studia nad kształtowaniem krajobrazu miejskiego, tom 25, Wyd. UŁ, Łódź

Publikacje - artykuły, rozdziały w książkach, plansze w atlasach, notatki

 • Bartosiewicz B., Turczyn M., Infrastruktura komunalna małych miast w obszarze metropolitarnym Łodzi (przykład Tuszyna i Strykowa) [w:] Makieła Z., Marszał T. (red.), Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitarnych, Biuletyn KPZK PAN z. 222, Warszawa 2005, s. 126 –144;
 • Bartosiewicz B., Infrastruktura komunalna na terenie gminie Szadek - stan obecny i kierunki rozwoju, [w:] Biuletyn Szadkowski t.5, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2005, s. 219–239;
 • Bartosiewicz B., Czasami żartuje, że moje miasto nazywa się Sade'k, od imienia mojej jednej z ulubionych piosenek tej od ˝Smooth operator˝ - z Markiem Niedźwieckim w rozmowie o Szadku, Biuletyn Szadkowski t.6, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź - Szadek 2006, s. 163–166;
 • Bartosiewicz B., Infrastruktura komunalna małych miast w województwie łódzkim (ujęcie statystyczne), [w:] Heffner K.,  Marszał T. (red.), Małe miasta - studium przypadków, UŁ, Łódź 2006, s. 157–172;
 • Bartosiewicz B., Źródła finansowania komunalnych inwestycji infrastrukturalnych - przykład gmin miejsko-wiejskich województwa łódzkiego, [w:] Rydz E. (red.), Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Słupsk, 2007, s. 185–199;
 • Bartosiewicz B., Paczkowski K., Planowana obwodnica Szadku na tle układu drogowego miasta, [w:] Marszał T. (red.), Biuletyn Szadkowski, Łódź-Szadek, 2007, s. 155–170;
 • Bartosiewicz B., Antoni Leopold - rozmowa z ostatnim przedwojennym właścicielem Rzepiszewa, [w:] Marszał T. (red.), Biuletyn Szadkowski, Łódź-Szadek, 2007, s. 201-204;
 • Bartosiewicz B., Turczyn M., Struktura rodzajowa i wielkościowa komunalnych inwestycji infrastrukturalnych oraz nowych inwestycji budowlanych i ich wpływ na kierunki rozwoju przestrzennego najmniejszych miast województwa łódzkiego [w:] Heffner K (red.), Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, Katowice, 2008.
 • Bartosiewicz B., Źródła finansowania komunalnych inwestycji infrastrukturalnych - przykład gminy Szadek, Biuletyn Szadkowski, Łódź-Szadek, 2008, s. 179–188
 • Bartosiewicz B., Ks. Adolf Reizer - rozmowa z byłym proboszczem parafii Szadkowskiej, Biuletyn Szadkowski, Łódź-Szadek, 2008, s. 189-192
 • Bartosiewicz B., Turczyn M., Rozwój i stan infrastruktury komunalnej Skierniewic [w]: Lamprecht M., Marszał T. (red.), Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju, UŁ, Łódź, 2009, s. 125-140
 • Bartosiewicz B., Działalność gospodarcza w przestrzeni miasta [w]: Lamprecht M., Marszał T. (red.), Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju, UŁ, Łódź, 2009, s. 141-160
 • Bartosiewicz B, Marszał T., Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w kontekście wielofunkcyjnego modelu rozwoju wsi – przykład regionu łódzkiego, [w]: Jażewicz I. (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, AP, Słupsk, 2009, s. 202-216
 • Bartosiewicz B., prof. dr hab. W. Puś – rozmowa z byłym rektorem UŁ, [w]: Biuletyn Szadkowski tom 9, Łódź - Szadek, 2009, s. 207-212
 • Bartosiewicz B. Pielesiak I., Funkcja komunikacyjna małych miast w regionie łódzkim, [w:] Marszał T. (red.) Funkcja usługowa małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 31–51.
 • Wojnarowska A., Bartosiewicz B, Kowara S., Spatial and functional conditions of future development of the historical workers’ housing estates – within the frame of regeneration process of Lodz post-industrial heritage, [w:] T. Markowski, M. Turała (red.), Theoretical and practical aspects of urban and regional development, Studia Regionalia KPZK PAN, vol.24, Warsaw, 2009, p. 181-194.
 • Bartosiewicz B., Maria Sarnik-Konieczna - Szadkowianka - architekt - konserwator zabytków, Biuletyn Szadkowski t. t.10, Łódź-Szadek, 2010, 263-274.
 • Bartosiewicz B., Wpływ małego miasta na stan infrastruktury komunalnej na obszarach wiejskich – przykład gmin miejsko-wiejskich regionu łódzkiego [w:]  Heffner K., Polko A. (red.), Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2010, s. 75-90.
 • Bartosiewicz B., Kowara S., Uwarunkowania procesu rewitalizacji zespołu zabytkowych domów familijnych w Łodzi, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Studia Miejskie, t.1, Opole, 2010, s. 359-372.
 • Bartosiewicz B., Nalewajko J., Service function in large cities in Poland [w:] M. Habrel, T. Marszał (red.) Economic and social functions of Polish and Ukrainian big cities at the beginning of the 21st century, UŁ, Łódź, 2010, s. 113-129.
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I., Relacje małe miasto-metropolia w świetle powiązań przestrzennych, [w:] Nowak M., Skotarczak T. (red.) Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, CeDeWu, Warszawa, 2010, s. 91-114.
 • Bartosiewicz B. Pielesiak I., Spójność obszaru metropolitalnego – koncepcja badawcza [w:] S. Liszewski (red.) 58. zjazd PTG. Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, Nowa Era, Łódź, 2010, s. 69-77.
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I., Technical infrastructure and transportation system in big cities [w:] M. Habrel, T. Marszał (red.) Spatial development of Polish and Ukrainian big Cities at the beginning of 21st century, UŁ, Łódź, 2010, s. 83-103.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych - przykład miasta i gminy Strykowa, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, s. 93-118.
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I., How to measure territorial cohesion of a metropolitan area - proposal of a research concept, [in:] Marszał T., (ed), Urban regions as engines of devolopment, Studia Regionalia vol.31, Warszawa 2011, s. 65-75.
 • Bartosiewicz B., Kowalski M., Ror-Maziarz P., Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego (przykład Brzezin) [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, Studia KPZK PAN T. CXXXVI, Warszawa, 2011, s. 95-104.
 • Bartosiewicz B., Powiązania małych miast z metropolią w świetle dojazdów do placówek usługowych – przykład Łódzkiego Obszaru metropolitalnego; [w:] Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ewolucja funkcji małych miast w Polsce (red. Heffner K., Halama A.); Katowice, 2012, s. 50-62. ISBN 978-83-7246-774-4 ISSN 2083-8611.
 • Bartosiewicz B., Powiązania społeczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym; [w:] Studia KPZK PAN t. 147. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); Warszawa, 2012, s. 83-101. 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507.
 • Bartosiewicz B., Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – pomiar zjawiska; [w:] Studia KPZK PAN t. 147. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); Warszawa, 2012, s. 155-167. 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507.
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I., Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym; [w:] Studia KPZK PAN t. 147. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); Warszawa, 2012, s. 105-137. 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507.
 • Bartosiewicz B., Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru metropolitalnego w świetle międzygminnych przepływów pracowniczych; [w:] Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014–2020. Tom II Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w regionach, instytucjach i przedsiębiorstwach (222s.) (red. Jóźwik B., Sagan M., Stępniewski T.); Lublin, 2012, s. 161-173. ISBN 978-83-7702-476-8.
 • Bartosiewicz B., Kowalski M., Polityka przestrzenna w małych miastach; [w:] Zarządzanie przestrzenią miasta (red. Nowak M. J., Skotarczak T.); Warszawa, 2012, s. 195-215. ISBN 978-83-7556-094-7.
 • Bartosiewicz B., Chemerys S., An overview of the demographic situation in ukrainian small towns; Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica No. 15. Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 319-329. ISNN: 1508-1117 (wersja papierowa), ISNN: 2353-4826 (wersja online).
 • Bartosiewicz B., Technical infrastructure and housing in Łódź ; [w:] Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of economic space (red. Bartosiewicz B., Habrel M.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 27-50. ISBN: 978-83-7969-261-3.
 • Bartosiewicz B., Habrel M., Preface ; [w:] Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of economic space (red. Bartosiewicz B., Habrel M.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 7-8. ISBN: 978-83-7969-261-3.
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I., Metropolisation processes in contemporary space of Poland ; [w:] Spatial development of contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 9-35. ISBN: 978-83-7969-130-2.
 • Bartosiewicz B., Shcheglyuk S., [w:] Geopolitics and Ecogeodynamics regions Vol. 10, Issue 2, tytuł przetł. na ang: Chosen features of metropolization in Poland and Ukraine (an example of Lodz and Lviv; Crimean Scientific Center of the National Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine; Taurida National V.I. Vernadsky University, Simferopol, 2014, s. 316-321. ISSN: 2309-7663.
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I., Dzienna mobilność mieszkańców małych miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 367. Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej (red. Potocki J., Ładysz J.); Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2014, s. 21-28. ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-474-5.
 • Bartosiewicz B., Przemiany przestrzenno-funkcjonalne małych miast w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 37, T. 3. Gospodarka regionalna i międzynarodowa (red. Kryk B., Kłos L.); Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2014, s. 179-188. ISSN 2080-4881.
 • Bartosiewicz B., Kamiński T., Wykorzystanie funduszy unijnych w małych miastach w Polsce w latach 2007-2013 - ujęcie przestrzenne; Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica Nr 18. 10 lat Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 3-21. ISSN 1508-1117, e-ISSN 2353-4826.
 • Bartosiewicz B., Influance range of towns in the light of economic linkages - an example of small and medium-sized towns in the Lodz voivodeship ; [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica T. VIII (2015), No. 178. Small towns' devolopment problems (red. Kwiatek-Sołtys A.); Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015, s. 54-66. ISSN 2084-5456, e-ISSN 2449-9056.
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I., Przestrzenne oddziaływanie łódzkich instytucji kultury ; [w:] Studia Regionalne i Lokalne 4 (62) 2015 (red. ); Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2015, s. 80-97. ISSN: 1509-4995.
 • Bartosiewicz B., Melnyk M., Schehlyuk S., System informacji statystycznej małych miast na Ukrainie - ocena i koncepcja zmian; Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica Nr 19. Małe miasta. Wybrane problemy zagospodarowania (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, s. 167-177. ISSN 1508-1117, e-ISSN 2353-4826.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., The Use of Modern Information Technology in Research on Transport Accessibility; Transport Problems T. 10, Z. 3 (red. Sładkowski A.); Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015, s. 87-98. ISSN 1896-0596, e-ISSN 2300-861X.
 • Bartosiewicz B.,  Delimitacja obszarów funkcjonalnych małych i średnich miast w regionie łódzkim. Studia Miejskie, 2015, 18: 25-37.
 • Bartosiewicz B.,  Polityka rozwoju lokalnego w kurczących się małych miastach; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 418. Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2016, s. 22-31. ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-474-5.
 • Bartosiewicz B., Obszary funkcjonalne małych i średnich miast w Polsce – koncepcja badawcza, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, tom 279, 234-244;
 • Bartrosiewicz B., Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadlokalnym na potrzeby planistyczne - przykład województwa łódzkiego. Zarządzanie Publiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, 3 (37): 38-51.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., Kolej aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transport zbiorowego w Łodzi, Space-Society-Economy, 18, 49-65
 • Podyma A., Sikorska A., Warczyńska M., Bartosiewicz B., Wymiar społeczny programu Mia100 Kamienic w Łodzi, Space-Society-Economy, 15, 115-129
 • Bartosiewicz B., Doswid Respubliky Polszcza; Metropolijni funkcii welykych mist Ukrainy: potenciał rozwytku ta perspektywy realizacii no. 12. Problemi regionalnogo rozwitku (red. Melnyk M I.);  НАН України. Державна установа, Інститут  регіональних  досліджень  ім.  М.І.  Долішнього  НАН  України, Lwów, 2016, s. -. ISBN:  978-966-02-7837-0.
 • Peredzyńska K, Strączyńska J., Bartosiewicz B., Pojęcie zrównoważonego rozwoju według studentów Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; [w:] Paradowska M., Fryś D. (red.), Współczesne wyzwania zrównoważonej produkcji i konsumpcji; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2016, s. 126-139. ISBN: 978-83-60939-02-4.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., Ocena Modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+ w świetle analiz rozmieszczenia punktowych elementów sieci lokalnego transportu zbiorowego, Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gdańsk, 19/1, 2016.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., Ocena dostępności do lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gdańsk, 19/2, 2016.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., Rozkład przestrzenny powiązań gospodarczych miast regionu łódzkiego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 327, 2017, s. 78-96.
 • Marcińczak S., Bartosiewicz B., Commuting patterns and urban form: Evidence from Poland, Journal of Transport Geography, 70, 31-39, 2018
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I., Spatial patterns of travel behaviour in Poland, Travel Behaviuor and Society, 15, 113-122, 2019