dr Edyta Masierek

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
42-635-45-73
E-mail:
edyta.masierek@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
Środa: 13.00-14.00

Wykształcenie

 • magister ekonomii - 2001, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: Inwestycje i nieruchomości; tytuł pracy magisterskiej: Kredyt hipoteczny jako jedna z form finansowania rynku nieruchomości, promotor: dr inż. Zdzisława Ledzion – Trojanowska.
 • doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu - 2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Teoria i praktyka zarządzania procesami rewitalizacji miast w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych, promotor: prof. dr. hab. Tadeusz Markowski.

Zainteresowania badawcze

 • rewitalizacja, zrównoważony rozwój miast, gospodarka przestrzenna, inwestycje i nieruchomości, zarządzanie projektami.

Zainteresowania pozanaukowe

 • sport (trener Europejskiej Federacji Squasha), podróże.

Prowadzone przedmioty

 • Zarządzanie procesami rewitalizacji,
 • Praktyka zarządzania projektami rewitalizacyjnymi,
 • Metody analizy przestrzennej,
 • Metody badań w gospodarce przestrzennej,
 • Planowanie rozwoju miast,
 • Diagnoza problemów i wyznaczanie obszarów rewitalizacji w mieście,
 • Zarządzanie projektami i procesami rewitalizacji,
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych,
 • Budownictwo,
 • Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości,
 • Seminarium licencjackie,
 • Specjalnościowe ćwiczenia terenowe.

Staże zagraniczne

 • Przedstawicielstwo Landu Berlina w Brukseli (05.2004);
 • Urząd Miasta Poczdamu, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Projekt rewitalizacji obszaru poprzemysłowego „Schiffbauergasse“ (04.2004- 05.2004);
 • Senat Berlina ds. Rozwoju Miasta: Planowania, Budownictwa, Mieszkalnictwa, Ochrony Środowiska i Komunikacji; Wydział „Socjalne Miasto“, Referat ds. Kierowania Programami i Szczególnymi Projektami UE, w tym finansowanymi z inicjatywy URBAN; Referat ds. Obszarów ze Szczególnymi Potrzebami (02.2004-04.2004);
 • Senat Berlina ds. Rozwoju Miasta: Planowania, Budownictwa, Mieszkalnictwa, Ochrony Środowiska i Komunikacji w Referacie ds. Współpracy Międzynarodowej i Protokołu (10.2003- 01.2004).

Nagrody i wyróżnienia

 • stypendystka Fundacji Roberta Boscha dla młodych kadr kierowniczych administracji publicznej z Europy Środkowej i Wschodniej, 2003/2004;
 • nagroda Dyrektora Urzędu Statystycznego za prace związane ze spisem powszechnym, 2002;
 • I nagroda w kategorii „Infrastruktura komunalna” w konkursie Dobre Praktyki PPP współorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki za Program rewitalizacji domów familijnych, 2008;
 • nagrody Prezydenta Miasta Łodzi: 2001, 2002, 2004, 2005, 2009, 2010.

Wybrane doświadczenia zawodowe

 • 2015-2019  Ekspert w projekcie Modelowa Rewitalizacja Miast;
 • od 2019  Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
 • 2001-2016 Urząd Miasta Łodzi (w tym min. pełnione funkcje: Dyrektor Biura ds. Inwestycii Urzędu Miasta Łodzi; Zastępca Dyrektora Biura ds. Inwestycji; Kierownik Oddziału Programowania i Koordynacji Inwestycji, Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji; Główny Specjalista w ramach Wieloosobowego stanowiska ds. Rewitalizacji i Wieloletnich Programów Inwestycyjnych, Wydział Strategii i Analiz)
 • 2009–2011 Zastępca Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji;
 • 2009 Kierownik Projektu Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala Widowiskowa”;
 • 2008–2009 Kierownik Projektu Społeczna Strategia Rewitalizacji realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;

Ukończone szkolenia

 • Szkolenie z wprowadzenia do e-learningu (2016);
 • Szkolenia dot. PPP, w tym ukończony 80 godzinny kurs organizowany przez Collegium Civitas pt. Akademia Zarządzania – kurs zarzadzania projektami Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (2011);
 • Szkolenie z zakresu kontroli zarządczej dla kadry zarządzającej (2011);
 • Szkolenie z zakresu planowania, organizacji i prowadzenia konsultacji społecznych (2011);
 • Szkolenia dot. Zamówień publicznych dla beneficjentów dofinansowywanych ze środków UE (2011);
 • Szkolenie pt. Pomoc publiczna w ramach PO KL (2010);
 • Szkolenia z zakresu ISO (2010);
 • „Zarządzanie projektami metodą PRINCE2” (2009);
 • „Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” (2008);
 • „Logika interwencji europejskiej – doświadczenia starej i nowej perspektywy”(2008 );
 • „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej w kontekście rozwoju Miasta Łodzi Programy Operacyjne w okresie programowania 2007 – 2013 (2007);
 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej w kontekście rozwoju Miasta Łodzi. Tworzenie Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych z funduszy unijnych (2007);
 • Seminarium Europejskie (Bruksela, 2004);
 • „Konsultant Funduszy Europejskich” (2003);
 • Szkolenie z postępowania administracyjnego;
 • Szkolenia dot. Systemu Zamówień Publicznych
 • Szkolenie dot. prowadzenia negocjacji, organizacji instytucji oraz zarządzania czasem (Oberbayern, 2004).

Działalność w organizacjach

 • członek Forum Rewitalizacji (wiceprezes w latach 2011-2015);
 • członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Projekty badawcze

 • Projekt: "Społeczna Strategia Rewitalizacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"; inicjator projektu, tworzenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie, kierownik projektu, udział w budowie narzędzia badawczego i opracowaniu Społecznej Strategii Rewitalizacji; 2008-2009.
 • Projekt nr PBZ-MNiSW-4/3/2006: "Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju" (finansowany ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany), realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzili: Instytut Rozwoju Miast-lider projektu, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Jagieloński - partnerzy projektu, przy wsparciu Forum Rewitalizacji; monografia Łodzi (2008), prezentacja pt. "Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi" podczas konferencji Społeczne aspekty rewitalizacji miast polskich – partycypacja społeczna, Lublin, (21.05.2010), publikacja: Kowalska E., Program rewitalizacji w Łodzi [w:] Muzioł-Węcławowicz A. (red.), Przykłady rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, tom 12, Kraków, 2010, s. 233-265

Ekspertyzy i opracowania

 • opracowanie Reklamy w przestrzeni głównej ulicy Pabianic (2018) na podstawie prac studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna wykonanych  podczas specjalnościowych ćwiczeń terenowych;
 • opracowanie materiałów do Programu rewitalizacji centrum miasta Zduńska Wola (2009);
 • opracowanie Programu zagospodarowania części Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego (2008);
 • opracowanie Programu Nowe Centrum Łodzi (2007);
 • opracowanie Programu rewitalizacji domów familijnych (2007).

Inne

 • współpraca z Urzędem Miasta Pabianice, w tym min.: przeprowadzenie  wraz ze studentami kierunku GP Wydziału Nauk Geograficznych i Wydziału Zarządzania badań: pt. "Reklamy w przestrzeni głównej ulicy Pabianic" oraz  opracowanie wyników badań (2018);
 • współpraca z Urzędem Miasta Włocławek, w tym min.: przeprowadzenie badań wraz ze studentami kierunku GP Wydziału Nauk Geograficznych i Wydziału Zarządzania badania pt. "Propozycje zmian w zagospodarowaniu na obszarze rewitalizacji we Włocławku" (2017);
 • współpraca z Urzędem Miasta Pabianice, w tym min.: przeprowadzenie  wraz ze studentami kierunku GP Wydziału Nauk Geograficznych i Wydziału Zarządzania badań: pt. „Jak zmienić Stary Rynek w Pabianicach” (2016) i opracowanie wyników badań (2016);

 • udział w opracowywaniu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna (2011);

 • współorganizacja warsztatów dla studentów (UŁ Wydziału Nauk Geograficznychl kierunek Gospodarka przestrzenna; PŁ Instytut Architektury i Urbanistyki, ASP), w wyniku których opracowane zostały koncepcje programowo-przestrzenne dla Księżego Młyna (2011);

 • praca nad założeniami Ustawy o rewitalizacji w Urzędzie Miasta Łodzi przy współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, w szczególności w Zespołach Zarządzanie i Planowanie (2006).

Uczestnictwo w konferencjach

 • Jaworzno, Będzin, 14-15 marzec 2005 r.; Seminarium „Rewitalizacja na starcie: Aspiracje – Bariery – Instrumenty, Fundusze strukturalne”;
 • Kolonia, Aachen, 17-18 marzec 2005 r.; Seminarium organizowane we współpracy pomiędzy Konsulatem Generalnym RP w Kolonii oraz miastem Aachen pt. „Rewitalizacja skażonych terenów powojskowym, pogórniczych i poprzemysłowych”;
 • Warszawa, 18 kwiecień 2005 r.; Konferencja „Rewitalizacja – podsumowanie absorpcji alokacji 3.3. ZPORR w województwach – przykłady dobrych i nieudanych projektów polskich i zagranicznych”;
 • Saarbrücken, 8-10 czerwca 2005 r.; Konferencja „Urban Future Conference of Urban Programme Tawns, Cities and Networks”;
 • Poznań, 9 wrzesień 2005 r.; II Międzynarodowa Konferencja nt. rewitalizacji miast;
 • La Coruňa, 3-8 listopad 2005 r.; International Awards for Liveable Communities 2005;
 • Łódź, 25-26 listopad 2005 r.; Konferencja „Tożsamość miasta – łódzkie wyzwanie”;
 • Zakopane, 12-14 styczeń 2006 r.; XXVI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin „Lokalne Programy Rewitalizacji w Praktyce”;
 • Radom, 26-27 styczeń 2006 r.; Seminarium „Program kształcenia instruktorów i szefów Lokalnych Programów Rewitalizacji”;
 • Łódź, 6-7 luty 2006 r.; Konferencja gospodarcza: ”Zintegrowana Rewitalizacja – Największy Nowy Obszar Wzrostu Gospodarczego, Kompleksowa Ekonomiczno – Społeczna Regeneracja Miast Poprzez Rozwój Ekosystemów Twórczych“;
 • Łódź, 16 luty 2006 r.; Seminarium „Zespół Księżego Młyna w Łodzi – problemy rewitalizacji zabytkowych terenów poprzemysłowych”;
 • Wilno, 27 kwiecień 2006 r.; Seminarium „Revitalisation of Polish Historic Cities” w ramach Dni Polskich w Wilnie; przygotowanie prezentacji „Proces rewitalizacji w Łodzi – wybrane zagadnienia”;
 • Barcelona, 1-2 czerwiec 2006 r.; Konferencja „Regions and Cities: Partners for Growth and Jobs” ;
 • Chemnitz, 26-27 czerwiec 2006 r.; Seminarium dotyczące odmowy miast z inicjatywy REVES; prezentacja pt. „Proces rewitalizacji w Łodzi – wybrane zagadnienia”;
 • Łódź, 29-30 czerwiec 2006 r.; Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA 2006 „Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych”; prezentacja pt. „Lokalny program rewitalizacji Łodzi”;
 • Wrocław, 6-8 wrzesień 2006 r.; II Kongres Urbanistyczny Polskiej; prezentacja pt. „Rola uczelni wyższych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi;
 • Warszawa, 21-22 wrzesień 2006 r., Warsztaty na temat wdrażania programów rewitalizacji w nowym okresie programowania 2007-2013;
 • Gdańsk, 29–30 wrzesień 2006 r.; Konferencja naukowa „Rewitalizacja miast w Polsce – pierwsze doświadczenia”; prezentacja pt. „Łódzki lokalny program rewitalizacji i jego pierwsze sukcesy”;
 • Łódź, 27-28 październik 2006 r.; II Ogólnopolskie Seminarium pt. „Zabytki przemysłowe i kolejowe jako atrakcje turystyczne – 2005”;
 • Warszawa, 28 listopad 2006 r.; Warsztat dyskusyjny „Instrumenty wdrażania i finansowego wspierania programów rewitalizacji w latach 2007 -2013”;
 • Częstochowa, 21-22 luty 2007 r.; Konferencja naukowo – techniczna „Rewitalizacja obszarów miejskich – architektura, konstrukcja, ekonomia – przegląd dorobku i perspektywy na przyszłość”; prelekcja pt. „Łódzkie doświadczenia w procesach rewitalizacji”;
 • Bamberg, 17-20 kwiecień 2007 r.; Międzynarodowa konferencja „Zukunftsaufgabe Stadtentwicklung: Stärkung europäischer Identität, kultureller Vielfalt und wirtschaftlicher Entwicklung”;
 • Stuttgart, 25-27 kwiecień 2007 r.; CABERNET 2007 – The 2nd International Conference on Managing Urban Land
 • Sosnowiec, 14-15 czerwiec 2007 r.; IV Śląskie i Ogólnopolskie Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji;
 • Gdańsk, 25-26 czerwiec 2007 r.; VII Konferencja Miast i Gmin Polski i Niemiec „Usługi komunalne w UE – doświadczenia polskich i niemieckich samorządów w świetle prawa UE”;
 • Krynica, 5 wrzesień 2007 r.; Forum gospodarcze;
 • Łódź, 26 wrzesień 2007 r.; Konferencja „Łódź - rewitalizacja i światowe trendy w architekturze”;
 • Łódź, 29 październik 2007 r.; Międzynarodowa konferencja „Projekty rewitalizacji a fundusze strukturalne UE i Partnerstwo Publiczno – Prywatne”;
 • Łódź, 14-15 kwiecień 2008 r.; prowadzenie warsztatów w ramach konferencji zorganizowanej przez Switch „Ekonomia zintegrowanej rewitalizacji - Wizja Łódź 2023 Trzecia Edycja”;
 • Poznań, 17-18 kwiecień 2008 r.; Konferencja ”Rewitalizacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych w mieście”;
 • Warszawa, 30-31 maj 2008 r.; Konferencja jubileuszowa Forum Rewitalizacji „Dziedzictwo kulturowe w aktualnych programach rewitalizacji”;
 • Łódź, 25-26 czerwiec 2008 r.; Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA;
 • Warszawa, 10 wrzesień 2008 r.; prelegent w panelu dyskusyjnym „Rewitalizacja obszarów miejskich i rola partnerstwa publiczno-prywatnego” podczas Shopping Center Forum 2008;
 • Kraków, 18-20 wrzesień 2008 r.; Konferencja „Rewitalizacja miast polskich – sytuacja wyjściowa, problemy, dylematy”;
 • Dobieszków, 9-10 luty 2009 r.; Konferencja „Łódź Przyszłości”;
 • Warszawa, 18 marzec 2009 r.; Debata Dobre Praktyki PPP; prezentacja <„Program rewitalizacji domów familijnych”;
 • Katowice, 20 marzec 2009 r.; Międzynarodowa konferencja „Miasto 2009 – zarządzanie miastem”;
 • Warszawa, 24 marzec 2009 r.; Konferencja „Rozwój miast - rewitalizacja, mieszkalnictwo, JESSICA”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
 • Warszawa, 7 kwiecień 2009 r.; Konferencja Fundusze UE & Rozwój Infrastruktury;
 • Łódź, 15-17 kwiecień 2009 r.; Konferencja „Poszukiwanie nowej tożsamości przez miasta postindustrialne”; prezentacja pt. „Polityka rewitalizacji w Mieście Łodzi – przykładowe projekty”;
 • Schwetzingen, 10-12 maj 2009 r., Seminarium PPP;
 • Łódź, 14 maj 2009 r.; Konferencja „Partnerstwo Publiczno - Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych”;
 • Warszawa, 21 maj 2009 r.; Konferencja „Rewitalizacja w czasach kryzysu”; prelekcja pt. „Łódzkie doświadczenia przy realizacji projektów w ramach lokalnego programu rewitalizacji“ ;
 • Warszawa, 25 maj 2009 r.; Seminarium „Dobre Praktyki PPP“; udział w panelu dyskusyjnym oraz prezentacja Programu rewitalizacji domów familijnych;
 • Łódź, 14 maj 2009 r.; Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych;
 • Bydgoszcz, 1-2 czerwiec 2009 r.; Konferencja „Rewitalizacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych w mieście – Polityka i społeczeństwo w procesie rewitalizacji”;
 • Łódź, 18 czerwiec 2009 r.; Konferencja „Rewitalizacja po ludzku”; organizacja, prezentacja projektu „Społeczna Strategia Rewitalizacji”;
 • Warszawa, 25 czerwiec 2009 r.; Seminarium „Dobre praktyki PPP”;
 • Warszawa, 26 czerwiec 2009 r., Konferencja „Polityka miejska – stan i potrzeby – prace nad założeniami ustawy o rewitalizacji”;
 • Kraków, 18 listopada 2009 r.; Konferencja naukowa „Procesy rewitalizacji a rozwój lokalny i regionalny”; prezentacja „Jak polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji?”;
 • Łódź, 25 listopad 2009 r.; X Posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki; prezentacja projektu „Społeczna Strategia Rewitalizacji”;
 • Warszawa, 22-23 kwiecień 2010 r.; Konferencja “Zarządzanie i koordynacja wybranych polityk miasta na obszarach zdegradowanych” ;
 • Poznań, 14 maj 2010 r.; Konferencja “Finansowanie rewitalizacji miast w Polsce” ;
 • Lublin, 21 maj 2010 r.; Konferencja “Społeczne aspekty rewitalizacji miast polskich – partycypacja społeczna“; prezentacja pt. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi”;
 • Kraków, 14-16 czerwiec 2010 r.; I Kongres Rewitalizacji;
 • Warszawa, 24 maj 2013 r.; Seminarium pt. „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej jako źródło oszczędności i tworzenia miejsc pracy” w ramach projektu „ECO-MIASTO” ;
 • Warszawa, 13 czerwiec 2013 r.; Konferencja “Prace nad Krajową Polityką Miejską – od założeń do realizacji” organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
 • Warszawa, 15 listopad 2013 r.; Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Rewitalizacja i kultura przestrzeni w rozwoju lokalnym”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; członek Rady Programowej, prezentacja “Społeczna Strategia Rewitalizacji – projekt uniwersalny”, recenzje referatów;
 • Łódź, 9-11 wrzesień 2015 r.; V Kongres Urbanistyki Polskiej XIII Kongres Miast „Powrót do Centrum”;
 • Warszawa, 9 października 2015 r.; konferencja “Ustawa o rewitalizacji, szanse i wyzwania”; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;
 • Lwów (Ukraina), 16 października 2015, Warsztaty: „Polityka mieszkaniowa dużych miast. Europejskie doświadczenia i ukraińska praktyka”, Politechnika Lwowska, referat: „Wybrane aspekty polityki mieszkaniowej w Łodzi na obszarach zdegradowanych”;
 • Łódź, 14 czerwca 2016 r., Konferencja: „Patterns of Local Development – Local Spatial Policy”, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim; referat:  „Transformations in the workers’ estate in Księży Młyn” (współautor: M. Siwirska);
 • Wałbrzych, 19-21 września 2016, IV Kongres Rewitalizacji Miast i XIV Kongres Miast Polskich, Instytut Rozwoju Miast, Związek Miast Polskich,  referat: „Obawy i nadzieje polskich miast wobec nowych wyzwań rewitalizacyjnych”;

 • Poznań, 24-26 listopada 2016 r. Konferencja Jubileuszowa z okazji 25 lat Gospodarki Przestrzennej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w Poznaniu, pt. "GOSPODARKA PRZESTRZENNA – kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji; poster pt. „Praktyczne kierunki kształcenia w ramach gospodarki przestrzennej związane z rewitalizacją miast” (współautor M.Siwirska).

 • Warszawa, 25 listopada 2016 r., Seminarium pt. „Rewitalizacja – praktyka i legislacja” organizowane przez Forum Rewitalizacji oraz  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; wystąpienie w panelu zatytułowanym „Rewitalizacja w praktyce".

 • Giessen, 11.05.2017 r., Europawoche 2017, referat: "Die Revitalisierung in der polnischen Stadtentwicklungspolitik".
 • Gdynia, 22- 23 czerwca 2017 r., Doroczna konferencja Towarzystwa Urbanistow Polskich pt. "Dynamika Miasta".
 • Łódź, 21 wrzesień 2017 r., XXVI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych "Rewitalizacja czyli jak przywrócić wartość przestrzeni"; referat: "Wpływ przeprowadzonych rewitalizacji obiektów poprzemysłowych w Łodzi na ich otoczenie w opinii mieszkańców".
 • Uniejów, 26-27 października 2017 r. , XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Małe miasta. Przestrzeń- Społeczeństwo - Gospodarka"; referat: "Programowanie rewitalizacji w małych miastach".
 • Warszawa,  13-14 listopada 2017 r., Konferencja "Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji. Perspektywy Polski oraz Francji oraz krajów Grupy Wyszechradzkiej".
 • Włocławek, 15-16 maj 2018 r., konferecja pn. "REWITALIZACJA - wspólne zmiany, wspólny sukces?"
 • Łódź, 22 maj 2018 r., Konferencja "MIASTO-IDEA: Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar "prawa do miasta" w ramach OPEN EYES ECONOMY.
 • Gdynia, 20-22 czerwiec 2018 r., VI Kongres urbanistyczny "Jutro miasta", wystąpienie w panelu pt. "Rewitalizacja czy face-lifting?".
 • Łódź, 18 wrzesień 2018 r., II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji "Budowanie bazy wiedzy, kompetencji, i doświadczeń dla procesów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w regionie", koreferat "Dobre i złe praktyki w transformacji społecznej", udział w panelu dot. aspeków społecznych rewitalizacji.
 • Lwów, 18-20 październik 2018 r., konferencja Komunikacja społeczna w przestrzeni miast (Social Comunications in Space of Cities), referat "Reklamy w przestrzeni glównej ulicy Pabianic- proba badania." (Advertisments in the main street of Pabianice - a study.)
 • Lublin, 3-4 grudnia 2018 r., V Kongres Rewitalizacji Miast, wystąpienie: Włocławskie "Śródmieście na drodze do zmian".

Publikacje - artykuły, rozdziały w książkach, plansze w atlasach, notatki

 • Masierek E., Torzewski R., 2018, Zagospodarowanie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Poddębicach z perspektywy użytkowników, [w:] Studia nad kształtowaniem krajobrazu mieszkaniowego, Bartosiewicz B., Rochmińska A. (red.), Space- Society - Economy, 25, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 37-59.
 • Masierek E., Pielesiak I., 2018, Attempts at introducing order to advertisements in Polish towns and cities, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 62, No.2, pp. 101-133, ISSN:1338-6034.
 • Masierek E., 2017, Programowanie rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń wybranych małych miast i gmin, [w:] Bartosiewicz B. (red.), Małe miasta - wybrane zagadnienia, Small towns- chosen social and spatial aspects, Space- Society - Economy, 22, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 43-68.
 • Masierek E., Siwirska M., 2017, Rewitalizacja jako praktyczny profil kształcenia w ramach kierunku "gospodarka przestrzenna", Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 37, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Masierek E., 2016, Aktualne wyzwania rewitalizacyjne polskich miast na tle ich dotychczasowych doświadczeń, Problemy Rozwoju Miast, 4, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok XIII, Zeszyt IV/2016, Kraków.
 • Masierek E., 2016, Miejska polityka mieszkaniowa jako niezbędne wsparcie dla procesów rewitalizacji obszarów śródmiejskich na przykładzie Łodzi, [w:] Masierek E. (red.), Uwarunkowania polityki mieszkaniowej w Polsce i na Ukrainie. The determinants of housing policy in Poland and Ukraine, Space – Society – Economy, 18, Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Masierek E., 2016, Prywatyzacja i podnoszenie jakości mieszkaniowego zasobu komunalnego w strefie śródmiejskiej jako elementy polityki mieszkaniowej Łodzi, [w:] Masierek E. (red.), Aktualne wyzwania rewitalizacyjne polskich miast na tle ich dotychczasowych doświadczeń Present challenges of housing policy in Polish and Ukrainian big cities, Spa­ce – Society – Economy, 15, Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Masierek E., Łódzki projekt Społeczna Strategia Rewitalizacji jako inspiracja dla innych samorządów [w:] Dziewulska A., Królikowski J.T., Starzyk A. (red.) Rewitalizacja a kultura przestrzeni. Sytuacje i wzorce, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego,Warszawa, 2014, s. 319-334, ISBN 978-83-87897-87-1.
 • Masierek E., Nieudane próby tworzenia w Polsce podstaw prawnych dotyczących rewitalizacji [w:] Samorząd Terytorialny Miesięcznik 1-2/2013, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa, 2013, s .41-59, ISSN 0867-4973.
 • Kowalska E., Program rewitalizacji w Łodzi [w:] Muzioł-Węcławowicz A. (red.), Przykłady rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, tom 12, Kraków, 2010, s. 233-265, ISBN 978-83-89440-56-3.
 • Kowalska E., Jak polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji? [w:] Noworól A. (red.), Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagielońskiego, Instytut Spraw Spraw Społecznych UJ w Krakowie, Kraków, 2010, s. 9-28, ISBN 97-83-89440-56-3.
 • Kowalska E., Tomaszewski W., Współpracownicy, Łódzkie wyzwania [w:] Dobre praktyki wielkich miast, Unia Metropolii Polskich, Warszawa, 2010, s.127-136.
 • Kowalska E., Revitalisation Policy in Łódź, publikacja pokonferencji: Poszukiwanie nowej tożsamości przez miasta postindustrialne, Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Łódź, 2009.
 • Kowalska E., Łódzki lokalny program rewitalizacji i jego pierwsze sukcesy [w:] Lorens P. (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Biblioteka Urbanisty 10, Urbanista, Warszawa, 2007, s. 237-244, ISBN 978-83-89649-15-7.
 • Kowalska E., Łódzki program rewitalizacji, [w:] Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych (Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Łódź 2006), Wydawnictwo Biblioteka i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2007, s.129-135, ISBN 978-83-88529-24-5.
 • Kowalska E., Michalski W., Rola uczelni wyższych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi [w:] Ossowicz T., Zipser T. (red.), Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka. Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Biblioteka Urbanisty 9, Warszawa, 2006, s.318-325, ISBN 83-89649-13-6.