dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 102
Telefon:
42-635-45-53
E-mail:
elzbieta.kobojek@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 12:00-13:00;
dyżur w dziekanacie: środa i piątek 10:00-11:30

Wykształcenie

 • magister geografii – 1988 (w zakresie geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii – 1997, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Morfogeneza doliny Rawki; promotor prof. dr hab. Zbigniew Klajnert;
 • doktor habilitowany w zakresie nauk o Ziemi – 2010, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy: Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję, na przykładzie środkowej Bzury i jej dopływów.

Zainteresowania badawcze

 • Środowisko przyrodnicze i problemy zagospodarowania pradolin. Formy ochrony przyrody a użytkowanie terenu. Współczesne procesy geodynamiczne a problemy zagospodarowania;
 • Fizjografia urbanistyczna. Antropogeniczne przekształcenia i możliwości rewitalizacji małych rzek i ich dolin w miastach.

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Łódzkim

 • Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w latach 1999-2001 z grupy pracowników pomocniczych;
 • Członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych w latach 2001-2007 z grupy pracowników pomocniczych.
 • prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (od 2016).

Nagrody i wyróżnienia

 • Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w 2001 i 2006.

Zainteresowania pozanaukowe

 • Historia Europy i ogrodnictwo.

Uczestnictwo w konferencjach

Publikacje - książki i monografie

 • Kobojek E., Morfogeneza doliny Rawki, Acta Geographica Lodziensia 77, 2000, 157 s.
 • Kobojek E., Kobojek S., Doliny rzeczne regionu łódzkiego. Geneza, cechy przyrodnicze i antropogeniczne przekształcenia, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Łódź 2005, 126 s.
 • Kobojek E., Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję na przykładzie środkowej Bzury i jej dopływów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, 203 s.
 • Kobojek E., Kobojek S., Rdzany Z., M. Ziułkiewicz, Polska. Środowisko przyrodnicze, Pascal, Bielsko-Biała 2003 i 2005, 120 s.
 • Jaskulski M., Kobojek E., Kobojek S., Retkiewicz W.,Encyklopedia Polski. Geografia, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2010, 253 s.
 • Kobojek E., Kobojek S., Kresy. Najpiękniejsze miejsca i budowle, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2011, 111 s.
 • Habrel M., Kobojek E.(eds.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Historical outline and natural environment (red. Habrel M., Kobojek E.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 1-139. ISBN 978-83-7525-980-3.
 • Kobojek E., Kobojek S., Najpiękniejsze miasta Polski; Wydawnictwo DRAGON, Bielsko Biała, 2014, s. 1-112. ISBN: 978-83-7887-031-9.
 • Kobojek E., Marszał T. (eds.), Natural environment of Poland and its protection in Łódź University geographical research (red. Kobojek E., Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 1-150. ISBN: 978-83-7969-134-0.
 • Kobojek E., Marszał T. (eds.), Origin of relief of central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University geographical research (red. Kobojek E., Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 1-145. ISBN: 978-83-7969-133-3.

Publikacje - artykuły, rozdziały w książkach, plansze w atlasach, notatki

 • Klajnert Z., Kobojek E., Formy martwego lodu w dolinie górnej Rawki w okolicy Kochanowa, Acta Univ. Lodz., Folia Geographica nr 15, 1992, s. 77-96.
 • Kobojek E., Glacjalne elementy środkowego odcinka doliny Rawki między Rawą Mazowiecka a Nowym Dworem, (w:) Osady i formy glacifluwialne z okresu warciańskiego w północno-wschodniej części Wyżyny Łódzkiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 20-23.09.1992, s.7-8.
 • Kobojek E., Kobojek S., Opis trasy wycieczki konferencyjnej, (w:) Peryglacjalne procesy, osady i formy północnej części Jury Polskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź – Złoty Potok 20-21.1995, s. 25-31.
 • Kobojek E., Przykłady litologicznego zróżnicowania osadów vistulianu w dolinie Rawki, (w:) Peryglacjalne procesy, osady i formy północnej części Jury Polskiej oraz przyległych terenów wyżynnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź – Potok Złoty 20-21.09.1995, s. 11-14.
 • Kobojek E., Wpływ warciańskich procesów glacjalnych na morfogenezę doliny Rawki, Acta Geographica Lodziensia nr 71, 1996, s. 67-78.
 • Kobojek E., Zapis późnovistuliańskich i holoceńskich zmian środowiska w osadach doliny Rawki między Kamionem i Samicami, (w:) Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania antropopresji późnego glacjału i holocenu, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 28-29.03.1996, s. 33-34.
 • Kobojek E., Neoplejstoceński rozwój doliny Rawki, (w:) Rozwój dolin Polski środkowej w czwartorzędzie, Uniwersytet Łódzki, Łódź 11-12.09.1997, s. 23-25.
 • Kobojek E., Kontakt warciańskich osadów wodnolodowcowych z vistuliańskimi utworami fluwialnymi i stokowymi w Samicach. Stanowisko terenowe 4, (w:) Rozwój dolin Polski Środkowej w czwartorzędzie, część terenowa konferencji, Uniwersytet Łódzki, Łódź 11-12.09.1997, s. 63-71.
 • Kobojek E., Warciańskie osady wodnolodowcowe budujące ostaniec meandrowy w Kamionie. Stanowisko terenowe 5, (w:) Rozwój dolin Polski Środkowej w czwartorzędzie, część terenowa konferencji, Uniwersytet Łódzki, Łódź 11-12.09.1997, s. 72-74.
 • Kobojek E., Charakter osadów holoceńskich w dolinie Rawki w Kamionie. Stanowisko terenowe 6, (w:) Rozwój dolin Polski Środkowej w czwartorzędzie, część terenowa konferencji, Uniwersytet Łódzki, Łódź 11-12.09.1997, s. 75-77.
 • Kobojek E., Morfologia i budowa geologiczna środkowego odcinka doliny Rawki między Rawą Mazowiecką a Nowym Dworem, Acta Univ. Lodz., Folia Geographica Physica nr 1, 1997, s. 187-195.
 • Klajnert Z., Kobojek E., W sprawie genezy i wieku „wielkich stożków napływowych” w pradolinie warszawsko-berlińskiej w okolicach Skierniewic, (w:) Pękala K. (red.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce,  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, s. 329-334.
 • Gębica P., Kobojek E., Kożuchowski K., Papińska E., Wibig J., Badanie zmienności czasowej w geografii fizycznej, (w:) Domański B., Widacki W. (red.), Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia, t.4, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1999, s. 99-121.
 • Kobojek E., Rozwój doliny Rawki w czwartorzędzie (w:) Nauki Geograficzne a edukacja społeczna. Region łódzki, Uniwersytet Łódzki, Łódź 09-11.09.1999, s.144-145.
 • Kobojek E., Kobojek S., Vistuliańskie osady i procesy stokowe na obszarach objętych zlodowaceniem środkowopolskim, (w:) Dynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów, Uniwersytet Warszawski, Jeleniewo 13-17.09.1999, s. 18-19.
 • Kobojek E., Kobojek S., Osady i procesy stokowe na Wyżynie Częstochowskiej i Wieluńskiej oraz Wysoczyźnie Rawskiej, Acta Geographica Lodziensia 78, 2000, s. 7-42.
 • Kobojek E., Wpływ rzeźby i budowy geologicznej doliny Rawki na jej rozwój w holocenie, (w:) Klimek K., K. Kocel K. (red.), Transformacja dolin plejstoceńskich w holocenie, strefowość i piętrowość zjawiska, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 2000, s. 61-65.
 • Kobojek E., Kobojek S., Cechy litologiczne osadów stokowych Wyżyny Częstochowskiej i Wysoczyzny Rawskiej, (w:) Geomorfologia gór i wyżyn w Polsce - kontrowersja i nowe spojrzenie. Kielce 16-19.05.2000, s. 31-33.
 • Kobojek E., Przetrwałość doliny Rawki w czwartorzędzie, (w:) Szponar A. (red.), Morfogeneza doliny Odry i jej dopływów, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001, s. 12-15.
 • Kobojek E., Wpływ roślinności na przebieg współczesnych procesów korytowych rzek Równiny Łowicko-Błońskiej, (w:) Klimek K., Kocel K. (red.), Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 2002, s. 67-69.
 • Kobojek E., Wpływ działalności człowieka na przebieg procesów fluwialnych w dolinach okolic Łowicza w ostatnich 200 latach, (w:) VI Zjazd Geomorfologów Polskich, Środowiska górskie – ewolucja rzeźby, Uniwersytet Wrocławski, Jelenia Góra 11-14.09.2002, s. 73-74.
 • Kobojek E., Antropogeniczne przekształcenia środowiska małych dolin, (w:) Waga J. M., Kocel K. (red.), Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec 2003, s. 90-94.
 • Kobojek E., Kobojek S., Badania litologiczne osadów stokowych okolic Częstochowy (Wyżyna Częstochowska) i Raducza (Wysoczyzna Rawska), Prace i Studia Geograficzne nr 33, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 7-24.
 • Klajnert Z., Kobojek E., The origin and age of huge alluvial fans in the eastern part of the Warsaw-Berlin Pradolina, Ouaestiones Geographicae no 22, 2003, s. 17-28.
 • Kobojek E., Środowiskowe skutki melioracji i regulacji rzek w dolinie Bzury w okolicach Łowicza, Acta Univ. Lodz., Folia Geographica Physica nr 6, 2004, s. 31-46.
 • Kobojek E., Środowiskowe skutki reindrodukcji bobra (Castor fiber) w dolinie Rawki, Przegląd Geograficzny nr 77, z. 3, 2005, s. 383-396.
 • Kobojek E., Wpływ młynów wodnych na środowisko dolinne, na przykładzie rzeki Bzury. (w:) Łajczak A. (red.), Antropopresja w górach średnich strefy umiarkowanej i skutki geomorfologiczne, na przykładzie wybranych obszarów Europy środkowej, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 2005, s. 161-166.
 • Kobojek E., Wpływ działalności bobrów na środowisko doliny Rawki, (w:)Kotarba A., Krzemień K., Święchowicz J. (red.),  Współczesna ewolucja rzeźby Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 199-203.
 • Kobojek E., Geomorfologiczne skutki powodzi w rzekach uregulowanych na przykładzie środkowej Bzury, (w:) Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych, Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Storkowo 19-22.09.2006, s. 97-98.
 • Kobojek E., Rola plejstoceńskich procesów glacjalnych i peryglacjalnych w kształtowaniu rzeźby okolic Rawy Mazowieckiej i Skierniewic, Czasopismo Geograficzne nr 77, z 4, 2006, s. 270-289.
 • Kobojek E., Geomorfologiczne cechy lokalizacji grodzisk w dolinie Rawki. (w:) Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, II Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Łódź 27-29.09. 2006, s. 48-49.
 • Kobojek E., Rzeźba i budowa geologiczna pradoliny Bzury oraz lokalizacja zamku w Łowiczu, (w:) Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, II Sympozjum Archeologii Środowiskowej – Przewodnik terenowy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006, s. 91-96.
 • Kobojek E., Wpływ prac regulacyjnych i melioracyjnych na procesy fluwialne w dolinie Bzury. (w:) Techniczne czy proekologiczne metody regulacji rzek?, Uniwersytet Śląski, Pińczów 26-28.10.2006, s. 22-23.
 • Kobojek E., Stawy rybne w rolniczym krajobrazie okolic Łowicza, (w:) Smolska E., Szwarczewski P. (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, t. 3, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa 2007, s. 65-70.
 • Kobojek E., Średniowieczne grodziska na tle środowiska geograficznego doliny Rawki, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 7, 2007, s. 235-243.
 • Kobojek E., Wezbrania w rzekach uregulowanych obszarów nizinnych na przykładzie środkowej Bzury, (w:) Kostrzewski A., Szpikowski J. (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych, t. 4, Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym,Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007, s. 157-165.
 • Kobojek E., Rodzaj wezbrania a możliwość akumulacji osadów pozakorytowych na przykładzie antropogenicznie zmienionej doliny Bzury, (w:) Międzynarodowe sympozjum: Antroporesja w górach i na przedpolu zapis zmian w formach terenu i w osadach. Antropogenní stres v horách a v podhurí zápis zmĕn v tvarech terĕnu i v sedimentach. Głuchołazy 24-27.06.2008, s. 43-44.
 • Kobojek E., Litologiczne uwarunkowania rozwoju współczesnych meandrów Rawki, (w:) Smolska E., Giriat D. (red.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2007, s. 259-267.
 • Kobojek E., Pietrzak J., Zamek arcybiskupi w Łowiczu i jego umocnienia ziemne na tle środowiska przyrodniczego doliny Bzury, (w:) Domańska L., Kittel P., Forysiak J. (red.), Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, Środowisko-Człowiek-Cywilizacja, t.2, Seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s. 265-278.
 • Kobojek E., Lokalne uwarunkowania holoceńskich procesów fluwialnych w dolinach rzecznych Równiny Łowicko-Błońskiej, (w:) Kostrzewski A., Paluszkiewicz R. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t.V, Seria Geografia nr 88, 2009, s. 203-218.
 • Kobojek E., Rzeki wielokorytowe obszarów równinnych środkowej Polski w warunkach antropopresji, (w:) Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Storkowo 26-28.10.2009, s. 25-26.
 • Kobojek E., Środowisko przyrodnicze dolin rzek nizinnych i kierunki antropogenicznych przekształceń, (w:) Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Więzik B. (red.), Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej 2010, s. 41-54.
 • Kobojek E., Położenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów; [w:] "Biuletyn Uniejowski" t. 1 (red. Marszał T.); Łódź, 2012, s. 9-22. ISSN 2299-8403.
 • Kobojek E., Praktyczne aspekty wiedzy o środowisku fizycznogeograficznym; [w:] Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej (red. Szkurłat E.); Łódź, 2011, s. 9-27. ISBN 978-83-7525-653-6.
 • Kobojek E., Praktyczne aspekty wiedzy o środowisku fizycznogeograficznym; [w:] Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej (red. Szkurłat E.); Łódź, 2011, s. 9-27. ISBN 978-83-7525-653-6.
 • Kobojek E., Ewolucja poglądów na genezę wielkich stożków napływowych na Równinie Łowicko-Błońskiej; [w:] Acta Geographica Lodziensia. Przykłady uwarunkowań rzeźby niżowej nr 100 (red. Roman M.); Łódź, 2012, s. 135-145. ISSN 0065-1249.
 • Kobojek E., Położenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów; [w:] Biuletyn Uniejowski t. 1 (red. Marszał T.); Łódź, 2012, s. 9-22. ISSN 2299-8403.
 • Kobojek E., Rodzaj wezbrania a akumulacja osadów pozakorytowych na przykładzie doliny Bzury; [w:] Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 77. Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach (red. Łajczak A.); Sosnowiec, 2012, s. 186-191. ISBN 978-83-61644-33-0.
 • Kobojek E., Environmental determinants of development and physiography of Łódź; Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Historical outline and natural environment (red. Habrel M., Kobojek E.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 111-132. ISBN 978-83-7525-980-3.
 • Kobojek E., Interdyscyplinarny wymiar kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w świetle doświadczeń międzywydziałowych studiów w Uniwersytecie Łódzkim; Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia z. 251 (red. Churski P., Kudłacz T.); Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2013, s. 153-163. ISBN 978-83-63563-21-9; ISSN 0079-3493.
 • Kobojek E., Problem przestrzennego rozwoju miast w dolinach rzecznych na przykładzie Łowicza i Uniejowa; [w:] Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych (red. Więzik B.); Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, 2013, s. 15-26. ISBN 978-83-63705-48-0.
 • Kobojek E., Kobojek S., Środowisko przyrodnicze i problemy zagospodarowania pradolin; Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN t. 152. Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony (red. Strzelecki Z., Legutko-Kobus P.); Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2013, s. 358-369. ISBN 978-83-63563-11-0; ISSN 0079-3507.
 • Kobojek E., Kobojek S., Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie form eolicznych w gminie Szadek; Biuletyn Szadkowski t. 13; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 5-24. ISSN 1643-0700.
 • Kobojek E., Pielesiak I., Łódź in geographical space; [w:] Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Historical outline and natural environment (red. Habrel M., Kobojek E.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 21-40. ISBN 978-83-7525-980-3.
 • Kobojek E., Analiza litologiczna holoceńskich osadów fluwialnych i jej przydatność w planowaniu zagospodarowania doliny Bzury; Problemy Ekologii Krajobrazu Tom XXXII Volume XXXII. Zastosowanie badań przyrodniczo-krajobrazowych w gospodarowaniu przestrzenią (red. Giedych R., Wałdykowski P., Cieszewska A.); Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa, 2012, s. 43-51. ISSN: 1899-3850.
 • Kobojek E., Wpływ działalności bobrów na procesy fluwialne w wybranych rzekach Równiny Łowicko-Błońskiej; Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Physica 12 (red. Rdzany Z.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 17-32. ISSN: 1427-9711.
 • Kobojek E., The evolution of views regarding the origin of the relief of Central Poland ; [w:] Origin of relief of central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University geographical research (red. Kobojek, E., Marszał, T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 9-28. ISBN: 978-83-7969-133-3.
 • Kobojek E., Marszał T., Introduction ; [w:] Natural environment of Poland and its protection in Łódź University geographical research (red. Kobojek, E., Marszał, T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 7-8. ISBN: 978-83-7969-134-0.
 • Kobojek E., Marszał T., Introduction ; [w:] Origin of relief of central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University geographical research (red. Kobojek, E., Marszał, T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 7-8. ISBN: 978-83-7969-133-3.
 • Kobojek E., Marszał T., Local development and the role of small towns in space organization in contemporary Poland ; [w:] Spatial development of contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 37-60. ISBN: 978-83-7969-130-2.
 • Kobojek E., Anthropogenic Transformation and the Possibility of Renaturalising Small Rivers and Their Valleys in Cities – Łódź and Lviv Examples; European Spatial Research and Policy T. 22, Z. 1 (red. Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, s. 45-60. ISSN 1231-1952, e-ISSN 1896-1525.
 • Kobojek E., Wpływ warunków klimatycznych na system fluwialny i melioracje wodne w pradolinach w rejonie Łowicza i Koźmina (Polska Środkowa) ; [w:] Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska T. 24, Nr 70; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 2015, s. 381-390. ISSN 1732-9353.