dr Katarzyna Leśniewska-Napierała

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-64
E-mail:
katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środy 11:30-13:00, czwartki 14:00-15:30

Wykształcenie

 • magister gospodarki przestrzennej - 2009, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • magister geografii (specjalność: geografia polityczna i studia regionalne) - 2009, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • doktor nauk geograficznych - 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku, promotor: prof. dr hab. M. Sobczyński, promotor pomocniczy: dr hab. M. Barwiński, prof. UŁ.

Zainteresowania badawcze

 • obszary wiejskie, partycypacja społeczna, gospodarka przestrzenna, turystyka, mniejszości narodowe, geografia polityczna.

Pełnione funkcje

 • członek CiTUR - Centre of Tourism Research, Development and Innovation przy Politécnico de Leiria – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar,
 • sub-editor w czasopiśmie European Spatial Research and Policy,
 • członek Rady Redakcyjnej czasopisma SKETCH - The Journal Of City And Regional Planning,
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego "Civitas" (od 2018),
 • koordyantor ECTS w ramach programu Erasmus + na kierunku gospodarka przestrzenna,
 • Ekspert zewnętrzny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oceniający wnioski zgłoszone w naborach do programów międzynarodowej wymiany naukowców,
 • juror w Komitecie Okręgowym Olimpiady Geograficznej w Łodzi (od 2017),
 • Ekspert w obszarze nauk przyrodniczych Kapituły Konkursu o Nagrodę Naukową Rektora UŁ dla doktorantów (2018),
 • członek zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2017),
 • sekretarz Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozowju Lokalnego (od 2016),
 • sekretarz konferencji naukowej Wzorce rozwoju lokalnego - lokalna polityka przestrzenna (od 2015),
 • przedstawiciel w grupie asystentów i adiunktów do Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (od 2016),
 • sekretarz Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG (2014-18),
 • skarbnik Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2017),
 • Commission on Political Geography International Geographical Union - young member (2013-15).

Udział w projektach, opracowaniach

 • 2018 - wykonawca projektu badawczego: "Partycypacja społeczna na obszarach wiejskich". Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
 • 2018 -  opracowanie raportu nt. Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego społecznym programem „Wschód Śródmieścia”, (współautor: prof. A. Rochmińska).
 • 2017 - opracowanie raportu nt. "Perspektywy zmian zagospodarowania kompleksu pałacowo-parkowego w Bratoszewicach w gminie Stryków" (współautor: prof. A. Rochmińska).
 • 2017 - opracowanie raportu nt. "Zmiany zagospodarowania terenu zwanego „Pekin” w Gałkowie Małym" (współautor: prof. A. Rochmińska).
 • 2017 - wykonawca projektu badawczego: "Wybrane aspekty planowania przestrzennego na obszarach wiejskich - studium przypadku województwa pomorskiego". Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
 • 2016 - wykonawca projektu badawczego: "Ochrona dziedzictwa kulturowego a planowanie przestrzenne". Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
 • 2015 - wykonawca projektu badawczego: "Dziedzictwo mniejszości narodowych w małych miastach regionu łódzkiego". Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
 • 2014-15 - wykonawca projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", Uniwersytet Łódzki, ekspert w zadaniu "Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego" oraz warsztaty z modułu "Zintegrowane projekty rozwojowe".
 • 2014-15 – wykonawca projektu “Znaczenie konkursów w edukacji na poziomie akademickim - SCHEDULE” finansowanego z Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego, projekt realizowany wspólnie z Lillehammer University College.
 • 2013 - uczestnik programu TANDEM, projekt realizowany wspólnie Universität Regensburg, tematyka: “Enviromental protection in Poland. To what extent does the city of Łódź carry out projects on climatic protection, energy efficiency, and renewable energy in order to comply with the EU Guideline 20-20-20” oraz “Political regionalism in Bavaria”.
 • 2012 - uczestnik Zintegrowanego Programu Rozwoju Doktorantów „Turyzm dla Regionu” - Komponent Ponadnarodowy, Centrum Badań i Innowacji - Pro-Akademia, Łódź, projekt realizowany z partnerem norweskim.
 • 2011-2013 - kierownik grantu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki dla osób rozpoczynających karierę naukową, temat: „Wpływ przemian politycznych na Litwie i Łotwie na sytuację mniejszości polskiej w XX i początkach XXI wieku - studium porównawcze”.
 • 2011 - uczestnik Zintegrowanego Programu Rozwoju Doktorantów „Turyzm dla Regionu”, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Łódź, realizacja projektu pt. „Analiza barier rozwoju rynku turystycznego podróży sentymentalnych Żydów do Łodzi w kontekście rozwoju turystyki w mieście”.

STAŻE I WYJAZDY ZAGRANICZNE

 • 23-27.09.2019, Mersin University (Turcja),  wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+.
 • 6-10.05.2019, Pecs University (Węgry), wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+.
 • 22-30.09.2018, Mersin University (Turcja), wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+.
 • 16-20.09.2018, Bratysława, udział w spotkaniu Rady Redakcyjnej czasopisma "European Spatial Research and Policy" i seminarium "Curent issues in development of capital cities and leading metropolies".
 • 16-20.04.2018, Mersin University (Turcja), udział w 3rd International Erasmus Week, wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+.
 • 1-5.05.2017, Leiria (Portugalia), udział w International Erasmus Week, wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+.
 • 11-17.12.2016 - uczestnik wizyty studyjnej w Høgskolen i Lillehammer finansowanej z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego realizowanego w ramach środków norweskich i EOG.
 • 9-13.05.2016 - Mersin University (Turcja), udział w 2nd International Erasmus Week, wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+.
 • 9-13.11.2015 - Mersin University (Turcja), wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+.
 • 22.01-30-06.2010 - uczestnik programu Erasmus, Univerza na Primorskem, Koper (Słowenia), Tematyka: “Cultural geography and geography of minorities” oraz “Geography of frontiers and international integration”.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2017 - indywidualna nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji pt. "Sytuacja Polaków na Litwie i Łotwie – aspekt geograficzno-polityczny",
 • 2017 - nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepszy poster na XXXIII Seminarium Geografii Wsi;
 • 2014 - nagroda Rektora UŁ dla doktorantów UŁ - za aktywne uczestnictwo w życiu uczelni;
 • 2013 - nagroda Rektora UŁ dla doktorantów UŁ - za aktywne uczestnictwo w życiu uczelni (odrębne nagrody w semestrach: letnim i zimowym);
 • 2012 - nagroda Rektora UŁ dla doktorantów UŁ - za aktywne uczestnictwo w życiu uczelni (odrębne nagrody w semestrach: letnim i zimowym);
 • 2011 - wyróżnienie w sesji referatowej Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej nt. „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.", Rzeszów – za referat Projekt „Turyzm dla Regionu” a rozwój turystyki w województwie łódzkim (współautor mgr M. Żek).

Udział w konferencjach

 • 08.09-12.09.2010 - Łódź, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 • 15-17.09.2010 - Lublin, „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim” Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji piątej rocznicy wejścia w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
 • 22-24.09.2010 - Głubczyce–Opawa; “The 12th ‘Lodz International Political Geography Conference” – Historical regions in the structures of UE; referat: Vilnius Region as a historical region.
 • 30.11.2010– Łódź, Finansowanie współpracy nauki i biznesu.
 • 6-8.04.2011 - Łódź; XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, „Przestrzeń publiczna miast”, poster: Zagospodarowanie Lasu Łagiewnickiego - stan i perspektywy rozwoju (współautor mgr P. Drzewiecki).
 • 13-14.04.2011 – Łódź; VIII Dni Arabskie, „Nie tylko Śródziemnomorze. Polityczne i społeczne problemy świata islamu”, referat: Współczesne problemy wielokulturowego Sarajewa.
 • 23.05.2011 – Rzeszów, I Międzynarodowa / VII Ogólnopolska Młodzieżowa Konferencja Naukowa nt. „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI wieku”; referat: Projekt „Turyzm dla Regionu” a rozwój turystyki w województwie łódzkim (współautor mgr M. Żek).
 • 14-16.09.2011, Lublin, Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej, referat: Polska mniejszość narodowa we współczesnym Wilnie.
 • 22-24.09.2011 – Portoroż, (Re)integration and development issues in multicultural and border regions, referat: Vilnius Region as a multicultural borderland - history, conflicts and future perspective (współautor dr hab. M. Barwinski).
 • 21-22.10.2011 - Gdynia, IV Zjazd Geopolityków Polskich.
 • 22.06.2012 - Łódź; “Rozwój turystyki na poziomie powiatu i gminy - norweskie wzorce”, referat: Snowball - norweski pomysł na korzystną współpracę (współautorzy: O. Gjesdal, mgr F. Moterski).
 • 12-14.09.2012 – Chełm – Łuck; The 13th ‘Lodz’ International Political Geography Conference – The Estern Dimension of the United Europe, referat: The socio-political situation of Poles in Vilnius after the accession of Lithuania to the European Union.
 • 17.05.2013 – Warszawa, Wyspy w Unii Europejskiej, referat: Sycylia jako region UE.
 • 21-22.06.2013, Rochna, Regionalny wymiar przemian polskiej wsi.
 • 4-9.08.2013, Kioto, International Geographical Union 2013 Kyoto Regional Conference; referat: Geopolitical conditions of the situation of national minorities in Baltic States after 1990.
 • 2-4.09.2013, Rzym, International Conference “Geopolitics Towards Future”; referat: The influence of political changes in Eastern Europe after 1990 on the social and legal situation of national minorities for example Poland and Lithuania (współautor dr hab. M. Barwiński).
 • 5-7.09.2013, Rzym, IV EUGEO Congress “Europe - What’s next? Changing geographies and geographies of change”, referat: The contemporary situation of Polish minority in Lithuania and Lithuanian minority in Poland from the institutional perspective (współautor dr hab. M. Barwiński).
 • 26-27.05.2014, Łódź, Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania, Forum Naukowe w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja”.
 • 3-8.06.2014, Stambuł, 7th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure, referat: Location as a Determinant of Accommodation Prices: Managerial Approach (współautor dr T. Napierała).
 • 15-17.08.2014, Łopuszna, The 14th ‘Lodz’ International Political Geography Conference and IGU CPG Workshop, “Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage”, referat: Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage of the Krkonoše/Karkonosze Mountains in Czech Republic and Poland” (współautor prof. dr hab. M Sobczyński); referat: “Polish heritage in the multicultural borderland - the case of Vilnius Region (współautor dr hab. M. Barwiński).
 • 18-22.08.2014, Kraków, International Geographical Union Regional Conference, “Changes, Challenges, Responsibility”, referat: The comparison of the contemporary situation of Poles in Lithuania and Latvia from the institutional perspective.
 • 10-12.10.2014, Łódź, Terenowe Warsztaty Metropolitalne, komunikaty terenowe: Położenie w strukturze osadniczej i rys fizyczno-geograficzny Łodzi i ośrodków ŁOM; Tereny wypoczynkowe i rekreacyjne mieszkańców Łodzi i ŁOM.
 • 3-4.12.2014, Wiedeń, Symposium “10 Years of EU Eastern Enlargement – The Geographical Balance of a Courageous Step”, referat: The contemporary situation of the Polish minority in Latvia – A geographical-political approach.
 • 16-17.04.2015, Łódź, Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna/ Patterns of Local Development - Local Spatial Policy,  poster: Activty of national minority on local level – a case study of Poles in Šalčininkai Municipality in Lithuania.
 • 4-7.05.2015, Neapol, The t-FORUM Global Conference “Tourism Intelligence in Action”, referat:The usage of competitions in tourism education (współautor dr T. Napierała).
 • 14.06.2016, Łódź,  Patterns of Local Development - Local Spatial Policy,  poster: The potential of cultural heritage of national minorities in small towns – the case of Brzeziny in Central Poland.
 • 18-19.11.2016, Bukareszt, Re-shaping Territories, Environment and Societies: New Challenges for Geography, poster: Participatory Budget as a Tool for Financing of Investments in Łódź.
 • 31.03.2017, Łódź, Ogólnopolska konferencja Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, poster: Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w latach 1990-2012 ( współautorzy: dr M. Borowska-Stefańska, dr S. Wiśniewski).
 • 3-6.09.2017, Bruksela, VI EUGEO Congress "Geography for Europe", referat: "Buying" votes: Municipal investment expenditures versus election results in the region of Łódź, Poland (współautor dr T. Napierała).
 • 18.09.2017, Łódź, Warsztaty "Inteligentne rozwiązania dla kurczących się miast: wspieranie odporności miast w wewnętrznych peryferiach Europy".
 • 19-20.10.2017, Lwów, Instytut Badań Regionalnych, Ukraińska Akademia Nauk, Uniwersytet Łódzki, międzynarodowa konferencja "ОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІЙ: ЛОКАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ", referat: Вплив рівня розвитку соціальної інфраструктури на якість життя (współautor: prof. A. Rochmińska). 
 • 1.12.2017, Łódź, Warsztaty w ramach projektu „RELOCAL – Resituating the Local in cohesion and Territorial Development” (udział w badaniu eksperckim dotyczącym Budżetu Obywatelskiego w Łodzi).

 • 7-8.06.2018, Ustka, XXXIV Seminarium Geografii Wsi - „Nowe funkcje wsi”, referat: Budżet obywatelski jako nowy instrument partycypacji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce.
 • 14-15.06.2018, Kraków,  International Conference 'Participatory Spatial Planning Processes Challenges and Tools', referat: Social participation as a tool for solving problems at the local level (współautor: prof. A. Rochmińska).
 • 18.09.2018, Bratysława, International seminar on 'Current issues in development of capital cities and leading metropolises', referat: The civic budget as a tool of social participation in Poland.
 • 27-29.09.2018, Mersin, The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018).
 • 17-19.10.2018, Lwów, 'Komunikacja społeczna w przestrzeni miast', referat: „Nic o nas bez nas!" - udział społeczności lokalnej w planowaniu przestrzennym na przykładzie Społecznego Programu "Wschód Śródmieścia" w Łodzi.
 • 7.03.2019, Łódź, RELOCAL Project Conference "The Role of the Local in Improving Cohesion and Spatial Justice: integrating place-based with top-down approaches to local development", referat: Civic budgeting as a tool for, or emanation of better place: Evidence from rural Poland (współautor: dr T. Napierała).
 • 28-29.03.2019, Gdańsk, IX Gremium Ekspertów Turystyki 'Nowe Trendy w Turystyce', referat: Więcej i lepiej: geograficzne determinanty oceny jakości i popularności usług hoteli w centralnej Polsce (współautor: dr T. Napierała).
 • 19-20.04.2019, Anamur, IV International Eastern Mediterranean Tourism Symposium on Rural Tourism, referat: Towards more and better: geographical determinants of hotel online reviews in central Poland (współautor: dr T. Napierała).
 • 9-10.05.2019, Pecs, IGU Commission Geography of Governance & HAS Centre for Economic and Regional Studies - Institute for Regional Studies, Workshops New challenges of Decentralisation, referat: Towards recentralization – remarks on the institutionalization of cooperation in metropolitan areas in Poland (współautor dr B. Bartosiewicz).
 • 15-18.05.2019, Galway, 7th EUGEO Congress on the Geography of Europe, referat: Civic budgeting as a tool for, or emanation of better place: Evidence from rural Poland (współautor: dr T. Napierała).
 • 26-28.09.2019, Mersin, Third International Conference on Future of Tourism (Futurism 2019).

Publikacje

AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA

 • Budżet obywatelski jako instrument partycypacji społecznej,
 • Wybrane aspekty planowania przestrzennego na obszarach wiejskich,
 • Analiza wydatków inwestycyjnych gmin w świetle wyborów samorządowych w Polsce,
 • Contest as a method in higher education,
 • Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni Polski w latach 1990-2012.