dr hab. Lidia Groeger, prof. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 316
Telefon:
42-635-45-76
E-mail:
lidia.groeger@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 13:00-15:00

Wykształcenie

 • magister geografii - 1988 (w zakresie gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk o ziemi w zakresie geografii - 2001, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami; promotor: dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz;
 • doktor habilitowany w zakresie geografii – 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy: Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego;
 • profesor nauk o ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej - 2015.

Staże, kursy, szkolenia

 • studia podyplomowe 'Doskonalenie Pedagogiczne dla Młodych Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Łódzkim' (1990);
 • studia podypolomowe 'Rynek Nieruchomości' - na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1995);
 • 'Wycena nieruchomości do celów ubezpieczeniowych' - TUiR. Warta (1995) (szkolenie);
 • 'Ubezpieczenia majątkowe' (k), TUiR Warta, uprawnienia państwowe - licencja agenta ubezpieczeniowego w zakresie pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych;
 • 'Ubezpieczenia życiowe i fundusze emerytalne' (1996)(k),PZU-Życie uprawnienia państwowe- licencja agenta ubezpieczeniowego w zakresie pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń życiowych i funduszy emerytalnych;
 • 'Pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń' (1995-1998) (staż);
 • 'Obsługa programu SPSS', Kraków (2012) (szkolenie);
 • 'Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łodzkiego' (2013) (szkolenie);
 • 'Warsztaty GIS', Uniwersytet Łódzki - Spała (2013) (szkolenie).

Zainteresowania badawcze

 • geografia społeczno-ekonomiczna
 • gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne
 • geografia miast
 • geografia mieszkalnictwa i nieruchomości mieszkaniowe

Działalność

 • członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • członek Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
 • doradztwo w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy
 • sporządzanie operatów z wyceny nieruchomości dla celów informacyjnych
 • organizacja ogólnopolskiej konferencji 'Przestrzeń mieszkaniowa w badaniach interdyscyplinarnych' (2011)
 • organizator rajdów pieszych na terenie Polski i rajdów rowerowych na terenie Niemiec, Szwajcarii i Austrii
 • prezentacja własnego filmu na Festiwalu Nauki i Techniki (2013) z wyprawy rowerowej Wolin-Uznam Rugia

Nagrody i wyróżnienia

 • I nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich w konkursie prac magisterskich z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury (1989);
 • nagroda naukowa III stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za publikację (2004);
 • wyróżnienie naukowe za rozdział w podręczniku akademickim 'Geografia Urbanistyczna' (2009);
 • I nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę habilitacyjną tematycznie związaną z województwem łódzkim w 2014 r.;
 • nagroda naukowa II stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za rozprawę habilitacyjną w 2015r.

Zainteresowania pozanaukowe

Uczestnictwo w konferencjach

Publikacje - książki i monografie

 • Groeger L., 2004, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami, Wyd. UŁ, Łódź, 127 s.
 • Groeger L. Dzieciuchowicz J. (red.), 2012, Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, 'Space-Society-Economy' no 11, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 236 s.
 • Groeger L., 2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wyd. UŁ, Łódź, s. 256.

Publikacje - artykuły, rozdziały w książkach, plansze w atlasach, notatki

 • Groeger L., 1989, Het industrieel en residentieel ensemble van Israël Kalmanowicz Poznański, 'Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur', Jaargang 7 No 3-4, s. 61-64;
 • Groeger L., 1991, (rec.): Wiesław Puś. Dzieje Łodzi przemysłowej (History of Industrial Łódź), Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 1987, pp.116, [w:] 'Problems in Textile Geography' No 4, Łódź University Press, Łódź, s. 153-154;
 • Groeger L., 2002, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami, [w:] V Forum Architektury Krajobrazu; [publikacja multimedialna];
 • Groeger L., 2002, Struktura przestrzenna obszarów najwyżej preferowanych na miejsce zamieszkania w Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.) Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, Łódź, s. 91-98;
 • Groeger L., 2002, Zagospodarowanie przetrzenne a wartość nieruchomości mieszkaniowych (na przykładzie Łodzi), [w:] Badania Naukowe, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, Zeszyt 4, Kielce,
 • Groeger L., 2003, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami, 'Architektura Krajobrazu, Studia i Prezentacje', Nr 1-2, Wrocław, s. 25-29;
 • Groeger L., 2004, Standard miejsca zamieszkania a zróżnicowanie preferencji mieszkańców Łodzi, [w:] Warunki życia w mieście (aglomeracji miejskiej), XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 189-198.
 • Groeger L., 2005, Preferencje związane z miejscem zamieszkania na przykładzie Bielska Podlaskiego, 'Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica' No 6, Wyd. UŁ, Łódź, s. 159-169;
 • Groeger L., 2005, Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.) Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wyd. UŁ, Łódź, s. 214-226.
 • Groeger L., 2006, Nowa przestrzeń mieszkaniowa doby transformacji, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 303-310;
 • Groeger L., 2006, Szkolnictwo średnie publiczne, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.) Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, s. 70-85.
 • Groeger L., 2007, Kulturowy aspekt globalizacji w nowej zabudowie mieszkaniowej Łodzi, [w:] Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości, 'Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości', Vol. 15, No 1-2, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn, s. 199-209; [plik .pdf].
 • Groeger L., 2008, Podstawy wyceny nieruchomości miejskich, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Wyd. UŁ, Łódź, s. 355-371.
 • Groeger L., 2008, Specyfika profesjonalnych usług rzeczoznawstwa majątkowego, [w:] A. Rochmińska (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, Space-Society-Economy No 8, Wyd. Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź, s. 133-142.
 • Groeger L., 2008, Nieruchomości rezydencjonalne w Łodzi powstałe w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Inwestowanie w nieruchomości i finansowanie, 'Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości', vol. 16, no 4, Olsztyn, s. 63-72.
 • Groeger L., 2009, Aspekt społeczny w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowej, [w:] E. Klima (red.), Social Factors in Spatial Economy and Spatial Planning, 'Space-Society-Economy' no 9, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, s. 71-89; [plik .pdf].
 • Groeger L., 2009, Atlas Miasta Łodzi - suplement, plansza i opis do planszy LV: Nowe obszary rezydencjonalne w Łodzi. Stan w roku 2007, ŁTN, UMŁ, Łódź;[mapa]; [opis].
 • Groeger L., 2009 (2010), Rzgów - zagospodarowanie przestrzenne nowego miasta w województwie łódzkim, 'Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica', no 10, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 125-139.
 • Groeger L., 2009, Usługi rzeczoznawstwa majątkowego, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 128-140.
 • Groeger L., 2010, Specyfika kształtowania przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społecznych [w:] Ratajczak W., Stachowiak K. (red.), 'Gospodarka przestrzenna społeczeństwu', t. 1, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 195-206.
 • Groeger L., 2011 (2012), New residential areas in Łódź as in 2007, [ed.-in-chief] Liszewski S., The Łódż Atlas, Sheet LV, Łódż City Council. Geodesy, Cadastre and Inventory Department.
 • Groeger L., 2011. Przestrzeń mieszkaniowa małych miast województwa łódzkiego [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, 'Studia KPZK PAN', t. CXXXVI, Warszawa, s. 119-140.
 • Groeger L., 2011 (2012), Przestrzeń publiczna generatorem atrakcyjności przestrzeni mieszkaniowej wybranych osiedli mieszkaniowych w Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 217-230.
 • Groeger L., 2011, Specyfika i nowe możliwości funkcjonowania dużych osiedli mieszkaniowych w Polsce [w:] Kowalczyk M. M., Cudak S. (red.), Innowacyjność. Studia-badania-egzemplifikacje, Leader-Great Publishers, Łódź, s. 45-55.
 • Groeger L., 2011, Specificity and new opportunities for the functioning of large housing estates in Poland [w:] Kowalczyk M. M., Cudak S. (ed.), Innovativeness at the beginning of XXI century, Studies Researches Egzemplifications, ECKO House Publishing, USA, s. 31-41.
 • Groeger L., 2011, Współczesna zabudowa rezydencjonalna. Przykład Łodzi [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy, Space-Society-Economy, no 10, Wyd. UŁ, Łódź, s. 83-98.
 • Groeger L., 2012, Podstawy wyceny nieruchomości miejskich [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 391-408, (wydanie drugie uzupełnione).
 • Groeger L., 2012, Próba typologii przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area, Space-Society-Economy, no 11, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 49-67.
 • Groeger L., 2012, Rola i kształtowanie przestrzeni publicznych w podnoszeniu atrakcyjności i wartości inwestycji mieszkaniowych [w:] Nowak M. J., Skotarczyk T. (red.), Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne, Wyd. CeDeWu, Warszawa, s. 89-104.
 • Groeger L., 2012, Udział społeczny a zrównoważony rozwój przestrzeni mieszkaniowej, 'Studia Miejskie', t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 57-76.
 • Groeger L., 2012, Przestrzeń publiczna małego miasta w opinii mieszkańców (przykład Łasku) [w:] Heffner K, Marszał T. (red.), Przestrzeń publiczna małych miast, Studia KPZK PAN, t. CXLIV, Warszawa, s. 123-133.
 • Groeger L., 2013, Social valuation of city public residential space, [w] ''Real Estate Management And Valuation' vol.21, no.2, The Polish Real Estate Scientific Society, Versita, Warsaw, Poland s. 56-63; [plik .pdf].
 • Groeger L., Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, 255 s.,  ISBN 978-83-7525-874-5.
 • Groeger L., Przestrzeń mieszkaniowa miast województwa łódzkiego; Space-Society-Economy No. 13. Przemiany w sferze zachowań demograficznych w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych (red. Klima E.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 149-171. ISSN: 1733-3180.
 • Groeger L., Jak chcieli, jak chcą, a jak mieszkają mieszkańcy miast?; [w:] Krawiec-Złotkowska K. (red.), Rzeczpospolita domów. Domy miejskie. IV; Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, 2015, s. 516-536. ISBN: 978-83-7467-248-1.
 • Groeger L., Preferencje mieszkaniowe w Polsce po 1990r.; Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11 (790) (red. Masiukiewicz P.), Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ", Warszawa, 2015, s. 20-32, ISSN: 0860-6846.
 • Groeger L., Dzieciuchowicz J., Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi; Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2016, 135 s. ISBN: 978-83-8088-000-9, e-ISBN: 978-83-8088-001-6.