dr Mariusz Lamprecht

WWW:
https://sites.google.com/site/mariuszlamprecht/
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
mariusz.lamprecht@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 14:00-15:00 czwartek 8:30-9:30

Wykształcenie

 • magister geografii (1999) (specjalizacja: geografia regionalna społeczno-ekonomiczna), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego
 • doktor nauk geograficznych (2010), Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Przemysł w przestrzeni małych miast Polski Środkowej - rozmieszczenie i przekształcenia funkcjonalne; promotor: prof. dr hab. T. Marszał
 • Planowanie przestrzenne - studia podyplomowe, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka (2011)
 • Certyfikat Autodesk AutoCAD Civil 3D I stopnia, Procad, Warszawa (2012)

Zainteresowania badawcze

 • geografia miast, urbanistyka, morfologia miast, ekologia społeczna, ekologia człowieka, gospodarka przestrzenna

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Łódzkim

 • przedstawiciel w grupie adiunktów do Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (od 2010)
 • członek Komisji Dyscyplinarnej UŁ dla Studentów w kadencji 2016-2020,
 • członek Rady Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej (od 2016)
 • członek wydziałowego zespołu ds. dyplomowania studentów
 • członek Rady Biblitecznej WNG
 • opiekun studentów pierwszego roku licencjackich dziennych (2014/15, 2015/16, 2016/17)
 • przedstawiciel w grupie asystentów do Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (2008-2010)

Ważniejsze funkcje pełnione w organizacjach naukowych i redakcjach czasopism itp.

 • członek Rady Redakcyjnej czasopisma Biuletyn Szadkowski (w latach 2004-2009)

Nagrody i wyróżnienia

 • nagroda zespołowa I stopnia przyznana przez Rektora UŁ za cykl publikacji (2012);
 • Nagroda publiczności w konkursie "Zszywanie miasta" zorganizowanym przez Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich i Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi za opracowanie polityki urbanistycznej i koncepcji zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Łodzi (współautorzy: J. Krzysztofik, M. Domińczak, J. Pijanka, Z. Trojanowska).

Projekty badawcze

 • 2014 - wykonawca w projekcie: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego projektu nr POKL.05.02.02-00-001/12 pt. Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2

Uczestnictwo w konferENcjach ZAGRANICZNYCH

 • "From control to co-evolution", 28 Kongres AESOP, 9-12 lipca 2014 r., Utrecht, University of Utrecht, Delft University of Technology, referat pt. "Fragile places in a post-socialist city - a case of Lodz" (współautor I. Pielesiak);
 • "Changes, challenges, responsibilities", Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej, 18-22 sierpnia 2014, Kraków, referat pt. "Ageing and physical degradation of the city" (współautor I. Pielesiak);

WYBRANE Publikacje

 

książki i monografie

 • Lamprecht, M., Marszał T., (red.), Skierniewice – struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2009, 171 s.
 • Lamprecht M., Marszał T., (red.), Monografia miasta i gminy Stryków, Urząd Miasta i Gminy Stryków & WIST, Łódź, 316 s.

Publikacje, artykuły, rozdziały w książkach, plansze, recenzje

 • Lamprecht M., Wpływ rzeki na rozwój sieci osadniczej na przykładzie doliny górnej Warty, [w:] Zeszyty Odrzańskie, Seria nowa, nr 20, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu 2001, s. 49-60.
 • Lamprecht M., Charakterystyka demograficzna sołectwa Grzybów, [w:] Biuletyn Szadkowski t.3, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2003, s. 139-144.
 • Lamprecht M., Wielorodzinne budownictwo w Kole [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo w przestrzeni lokalnej, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ 2003, s. 69-79.
 • Lamprecht M., Rola elektrociepłowni EC-4 w systemie energetycznym Łodzi, [w:] T. Marszał (red.), Przemysł w przestrzeni lokalnej, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ 2003, s. 89-99.
 • Lamprecht M., Small towns and development of rural areas: the case of the voivodship of Łódź, [w:] European Spatial Research and Policy, vol.11, no.2, University of Łódź, University of Groningen, Charles University - Praque, University of the West of England - Bristol 2004, s. 41-56.
 • Lamprecht M., Marszał T., Small towns in Central Poland and their role in regional development, [w:] T. Gök, T. Marszał (eds), Urban and regional development - concepts and experiences, Studia Regionalia KPZK vol.14, Warszawa 2004, s. 137-151.
 • Lamprecht M., Małe miasta i ich rola w rozwoju gospodarczym województwa łódzkiego, [w:] Marszał T. (red.) Gospodarka w przestrzeni polskich miast, Biuletyn KPZK PAN z. 216, Warszawa 2005, s. 54-70.
 • Lamprecht M., Kucharski R., Młynarstwo regionu szadkowskiego i jego rozwój do I wojny światowej, [w:] T. Marszał (red.), Biuletyn Szadkowski t.5, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2005, s. 77-109.
 • Lamprecht M., Marszał T., Ogrody działkowe w przestrzeni Łodzi, [w:] T. Marszał (red.) Łódź. Wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 69-82.
 • Lamprecht M., Działalność poligraficzna w przestrzeni Łodzi, [w:] T. Marszał (red.) Łódź. Wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 197-212.
 • Lamprecht M., Kucharski R., Rozwój młynarstwa w regionie szadkowskim w XX w. oraz jego obraz współczesny, [w:] T. Marszał (red.), Biuletyn Szadkowski t.6, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2006, s. 127–152.
 • Lamprecht M., Functional changes in 20th century industrial areas of small towns in central Poland, [w:] European Spatial Research and Policy, vol.14, no.1, University of Łódź, University of Groningen, Charles University - Praque, University of the West of England -Bristol 2008.
 • Lamprecht M., Skierniewice wobec obszarów metropolitalnych – uwarunkowania i kierunki rozwoju [w:] M. Lamprecht (red.) T. Marszał (red.) Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 161-171.
 • Lamprecht M., Sikora A., Funkcje administracyjne Szadku – rys historyczny, [w:] Biuletyn Szadkowski t.8, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2008, s. 113-126.
 • Lamprecht M., Rozwój działalności przemysłowej w małych miastach (ujęcie historyczne) – przykład Polski Środkowej [w:] T. Marszał (red.), Funkcja przemysłowa małych miast, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 7-22.
 • Lamprecht M., Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w małych miastach – przykład Polski Środkowej, [w:] T. Marszał (red.), Funkcja przemysłowa małych miast, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 57-78.
 • Lamprecht M., Rozwój gospodarczy miasta [w:] M. Lamprecht (red.), T. Marszał (red), Monografia miasta i gminy Stryków, Urząd Miasta Gminy Stryków, WIST, Łódź, 2009, s. 267-299.
 • Lamprecht M., Ogrodowczyk A., Big cities in the settlement system of Poland, [w:] Habrel M., Marszał T. (red.), Urban management and territorial organisation - the case of polish and ukrainian big cities at the beginning of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2010, s. 7-37.
 • Lamprecht M., The impact of industry on the development of large cities in Poland [w:] Habrel M., Marszał T.(red.), Economic and social functions of polish and ukrainian big cities at the beginning of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2010, s. 85-99.
 • Lamprecht M., Przekształcenia funkcjonalne terenów o genezie przemysłowej w małych miastach Polski Środkowej, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T., Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, s. 9-26.
 • Lamprecht M., Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta; [w:] Biuletyn Uniejowski t. 1 (red. Marszał T.); Łódź, 2012, s. 131-139. ISSN 2299-8403.
 • Kowalczyk N., Lamprecht M., Osuch E., Wpływ ruchu turystycznego na życie mieszkańców Uniejowa; Biuletyn Uniejowski t. 2 (red. Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 67-81. ISSN 2299-8403.
 • Lamprecht M., Fluctuations in the development of cities. A case study of Lodz; Studia Regionalia KPZK PAN. Spatial inequality and cohesion vol. 38 (red. Marszał T., Pielesiak I.); Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2013, s. 77-91. ISBN 978-83-63563-25-7; ISSN 0860-3375.
 • Lamprecht M., Origins and spatial development of Łódź; [w:] Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Historical outline and natural environment (red. Habrel M., Kobojek E.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 75-92. ISBN 978-83-7525-980-3.
 • Lamprecht M., Turtoń M., Urbańska K., Współczesne przemiany Uniejowa w opinii mieszkańców miasta i regionu; [w:] Biuletyn Uniejowski t. 2 (red. Marszał T.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 83-91. ISSN 2299-8403.
 • Lamprecht M., Wojnarowska A., The structure of urban space in Łódź; [w:] Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial development and functional structure of urban space (red. Habrel M., Wojnarowska A.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 165-190. ISBN 978-83-7525-956-8.
 • Lamprecht M., Urban land use planning; [w:] Spatial development of contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 61-89. ISBN: 978-83-7969-130-2.
 • Lamprecht M., 2016, „Zagospodarowanie przestrzenne miasta w warunkach zapaści demograficznej. Przykład Łodzi”, Studia Miejskie, t. 21, s. 67-84.
 • Lamprecht M., 2016, The role of the built environment in human life. Selected issues, European Spatial Research and Policy, vol. 24, no. 2.
 • Lamprecht M., 2017, Ewolucja kwartałów śródmiejskich Łodzi w kontekście kurczenia się miasta, Studia Miejskie, t. 23.

Dorobek planistyczny (współautor)

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieńsk, Pracownia Projektowa Urbanistyczno-Architektoniczna „EKO-PLAN” Łódź (2001)
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzkowice, Pracownia Projektowa Urbanistyczno-Architektoniczna „EKO-PLAN” Łódź (2002)
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szadek, Pracownia Projektowa Urbanistyczno-Architektoniczna „EKO-PLAN” Łódź (2002)
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ręczno, Pracownia Projektowa Urbanistyczno-Architektoniczna „EKO-PLAN” Łódź (2002)
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieńsk, Pracownia Projektowa Urbanistyczno-Architektoniczna „EKO-PLAN” Łódź (2002)
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobyla Góra), 2003
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Gmina Brzeziny), 2003
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Gmina Brójce), 2004
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Miasto Gostynin), 2005
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Gmina Daszyna), 2005
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Gołuchów), 2005
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś), 2005
 • Opracowanie ekofizjograficzne (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Solec i Baniocha – rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego), 2006