dr Marta Borowska-Stefańska

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
borosia@op.pl
Konsultacje:
od dnia 10.05.2017 r. konsultacje do uzgodnienia poprzez mail borosia@op.pl

Wykształcenie

 • licencjat z geografii - 2008, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • magister gospodarki przestrzennej - 2010, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk geograficznych - 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, promotor: prof. dr hab. T. Marszał.

STAŻE, KURSY, SZKOLENIA

 • kurs pilota wycieczek (2010);
 • Szkolenie "Manager projektów badawczych" w ramach projektu "Doktoranci - Regionalna Inwetsycja w Młodych naukowców - Akronim D-RIM, II edycja" (25.10.2011-20.12.2011);
 • Szkolenie - "Portal geostatystyczny - platforma nowych możiwości" (27.11.2015);

Zainteresowania badawcze

 • planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, zagospodarowanie środowiska, tematyka powodziowa, tereny zieleni, GIS.

PEŁNIONE FUNKCJE

Nagrody i wyróżnienia

 • List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2008/2009;
 •  II miejsce w 2015 r. w plebiscycie absolwentów studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na najlepszego nauczyciela akademickiego;
 •  I miejsce w 2016 r. w plebiscycie absolwentów studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na najlepszego nauczyciela akademickiego;
 • Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za cykl publikazji z zakresu zagopsodarowania i oceny ryzyka powodziowego (2016).

Zainteresowania pozanaukowe

 • turystyka krajowa, sport.

Uczestnictwo w konferencjach

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Przestrzeń publiczna oraz sektor usług jako element struktury małych miast – wygłoszenie referatu pt: Rewitalizacja historycznego centrum Łęczycy (Łódź, 3-4.11. 2011);

 • Sympozjum naukowe pt: „Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania
  w badaniach przestrzeni geograficznej” (Gdańsk 23 – 24.03.2012 r.), wygłoszenie referatów: Powiązania przestrzenne małych miast w  Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (wspólnie z dr B. Bartosiewiczem);

 • Sympozjum naukowe pt: „Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania
  w badaniach przestrzeni geograficznej” (Gdańsk 23 – 24.03.2012 r.), wygłoszenie referatu Nowe Centrum  Łodzi jako element kształtujący współczesną przestrzeń miasta (wspólnie z mgr P. Drzewieckim);

 • Sympozjum ogólnokrajowe HYDROTECHNIKA XIV’2012 (Ustroń 22 – 24 maja 2012), wygłoszenie referatu pt. Powodzie na obszarze województwa łódzkiego a typy użytkowania terenów zagrożonych ich wystąpieniem;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małe miasta – zastosowanie nowoczesnych instrumentów polityki rozwoju lokalnego” – Szczyrk 25-26.10.2012 – wygłoszenie referatu pt: Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej"- Warszawa 29.11-1.12.2012 - wygłoszenie referatu  pt. Planowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim;

 • Seminarium poświęcone 25 rocznicy śmierci profesora Ludwika Straszewicza – wygłoszenie referatu dotyczącego Geografii przemysłu, jako jednego z nurtów badawczych Profesora (10.12.2012);

 • II Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce – 24-26.06.2013 r. – wygłoszenie referatu pt: Ocena ryzyka powodziowego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

 •  VIII Forum Geografów Polskich - Geografia wobec problemów zmian globalnych, Szczecin 10 - 11 czerwca 2013 – poster pt: Zróżnicowanie przestrzenne zagospodarowania obszarów zalewowych;

 • XI Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu małe miasta pt.: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast – ujęcie przestrzenne – wygłoszenie referatu pt: Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej – przykład Uniejowa – Uniejów 4-5 listopad 2013;

 • Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej – 18-22.08.2014 pt: „Changes, Challenges, Responsibility (Zmiany, Wyzwania, Odpowiedzialność)" – wygłoszenie referatu pt: Land use on the areas exposed to floods in Łódź region;

 • III Ogólnopolska konferencja naukowa młodych badaczy pt: „Aplikacyjność badań geograficznych – 16-18.10.2014 r. – wygłoszenie referatu pt: Ocena ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego;

 • Międzynarodowa konferencja – 16-17.04.2015 pt „ Wzorce rozwoju lokalnego – lokalna polityka przestrzenna”, „”Patterns of local development – local spatial policy, poster „Polityka przestrzenna na obszarach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim – Spatial policy within the areas exposed to floods in Łódź region”;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małe miasta – Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka” – Uniejów 22-23 10. 2015 r. – wygłoszenie referatu pt: Ocena strat materialnych na terenach zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego.

 • Międzynarodowe seminarium, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Łódź, 14 czerwca 2016 r., Assessment of financial losses on flood-prone areas in the Łódź province.
 • The 8-th International Symposium on Geography "Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action" 24-26 June 2016, Bucharest and Geoagiu-Bai, Romania, wygłoszenie referatu "The flood risk as a result of human activity within flood hazard areas - a case study of Poland".
 • Ogólnopolska konferencja Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim,  Zmiany dostępności transportowej na skutek wystąpienia powodzi w województwie mazowieckim (wspólnie z dr S. Wiśniewskim).
 • Ogólnopolska konferencja Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w latach 1990-2012, ( dr K. Leśniewska-Napierała i dr S. Wiśniewski).
 • Bukareszt, 26-28 maja 2017 r., The 9th International Symposium on Geography "Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action", Accessibility to places of evacuation for inhabitants of flood-prone areas in the Mazovia province,

Projekty badawcze

 • Udział w projekcie „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców – Akronim D-RIM, II edycja”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co jest związane z realizacją rozprawy doktorskiej pt: Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim.

Realizacja dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:

 • Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach dorzecza Wisły Środkowej (2012 r.).
 • Zagospodarowanie terenów szczególnego zagrożenia powodzią w gminach dorzecza Odry (2013 r.) .
 • Zagospodarowanie równin zalewowych w gminach województwa łódzkiego dorzecza Wisły (2015 r.).
 • Tereny zieleni jako element zagospodarowania wybranych miast województwa łódzkiego (2016r.)

Publikacje

 • Borowska M., Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braków miejscowych planów zagospodarowania; Acta Scientiarum Polonorum, Seria: Administratio Locorum 10 (3) (red. Grejner A.); Olsztyn, 2011, s. 19-28. ISSN: 1644-0749.
 • Borowska M., Kozłowski S., Rewitalizacja historycznego centrum Łęczycy; [w:] Studia KPZK PAN. Przestrzeń publiczna małych miast (red. Heffner K., Marszał T.); Warszawa, 2012, s. 111-122. ISBN 978-83-89693-54-9 ISSN 0079-3507.
 • Ulańska J., Borowska-Stefańska M., Użytkowanie ziemi i polityka przestrzenna w Łódzkim Obszarze metropolitalnym; [w:] Studia KPZK PAN t. 147. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); Warszawa, 2012, s. 13-43. 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507.
 • Borowska M., Powodzie na obszarze województwa łódzkiego a typy użytkowania terenów zagrożonych ich wystąpieniem; [w:] Hydrotechnika XIV’2012 (red. Nachlik E.); Katowice, 2012, s. 305-317. ISBN 978-83-62576-04-3.
 • Borowska M., Drzewiecki P., Nowe Centrum Łodzi jako element kształtujący współczesną przestrzeń miasta; [w:] Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych t. 2 (red. Wiskulski T., Pilarski M.); Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2013, s. 97-107. ISBN 978-83-7865-072-0.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego; Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 144. Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach (red. Heffner K., Twardzik M.); Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2013, s. 323-332. ISSN 2083-8611.
 • Borowska-Stefańska M., Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy powodziowej – przykład Uniejowa; Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy nr 3/2014; Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2014, s. 5-11. ISSN: 1733-2435.
 • Borowska-Stefańska M., Planowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim ; [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (red. Madurowicz M.); Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2014, s. 43-51. ISBN: 978-83-235-1167-0.
 • Borowska-Stefańska M., Flood risk assessment of Łódź province communes; Humanities and Social Sciences T. XX, Z. 22 (red. Ziemiański L.); Publishing House of Rzeszow University of Technology, Rzeszów, 2015, s. 9-23. ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego; Przegląd Geograficzny T. 87, Z. 3 (red. ); IGiPZ PAN, Warszawa, 2015, s. 535-553. ISSN 0033-2143.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, dorzecza Odra ; [w:] Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego T. XXIX (red. Gołota J.); Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołeka, 2015, s. 115-125. ISSN 0860-9608.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie; Biuletyn Uniejowski T. 4 (red. Kobojek E.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, s. 131-142. ISSN 2299-8403, e-ISSN 2499-8319.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim ; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, 143 s. ISBN 978-83-7969-666-6.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego; Prace Geograficzne Z. 140 (red. Święchowicz J.); Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015, s. 57-77. ISSN 1644-3586, e-ISSN 2083-3113.
 • Borowska-Stefańska M., Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiegoKwartalnik „Problemy Rozwoju Miast” 4/2015, s. 5-18.
 • Borowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od straży pożarnych do obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim z wykorzystaniem analiz sieciowych, Transport Miejski i Regionalny, 3/2016, s. 28-32.
 • Borowska-Stefańska M., Marszał T., Pielesiak I., Łódzki ośrodek geografii społeczno-ekonomicznej - sylwetki profesorów, [w:] T. Marszał (red.) Łódzki ośrodek geografii społęczno-ekonomicznej, w stulecie urodzin Porfesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo UŁ, 2016, s. 121-218.
 • Borowska-Stefańska M., Marszał T., Pamięci twórcy łódzkiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej, Kronika UŁ, 5/2016.
 • Borowska-Stefańska M., Metodologia oceny ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego, Prace Geograficzne, 2016, z. 147, s. 119-144.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zalewowych w gminie Szadek, Biuletyn Szadkowski, 2016, s. 307-320.
 • Borowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od jednostek straży pożarnych do budynków zlokalizowanych na terenach zalewowych w powiecie zduńskowolskim, Biuletyn Szadkowski, 2016, s. 321-335.
 • Borowska-Stefańska M., Mikołajczyk D., Powodzie a zarządzanie kryzysowe w gminie Uniejów, Biuletyn Uniejowski, 2016, s. 143-158.
 • Borowska-Stefańska M., Assesment of financial losses on flood-prone areas in the Łódź province, Humanities and Social Sciences, 2016, nr  23, 2/2016, s. 33-47.
 • Borowska-Stefańska M., Ocena strat materialnych na terenach zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego, Space-Society-Economy, nr 16, 2016.
 • Borowska-Stefańska M., Bergner K., 2016, Zagospodarowanie dolin rzecznych Łodzi, XXX Zeszyty naukowe OTN, s. 154-169.
 • Borowska-Stefańska M., Mikołajczyk D., Wykorzystanie BDOT i OPENSTREETMAP do zarządzania ryzykiem powodziowym' [w:] P. Nowak (red.) Innowacje 2016. ICT w służbie społeczeństwu  2016, s. 75-88.
 • Borowska-Stefańska M., Mikołajczyk D., Application of TOD and OPENSTREETMAP to manage flood risk, Innovations 2016 ICT in the service of society, 2016, p. 70-84.
 • Andrei M., Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Accessibility to places of evacuation for inhabitants of flood-prone areas in the Mazovia province, Geomatics and Environmental Engineering, 3, 2017.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S, Changes in transport accessibility as a result of flooding: a case study of the Mazovia Province (Eastern Poland), Environmental Hazards. Human and Policy Dimensions, 2017.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., 2017, Dostępność do miejsc ewakuacji dla mieszkańców terenów zagrożonych powodziami w województwie mazowieckim.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., 2017, Wykorzystanie GIS w gospodarce przestrzennej.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., 2017, Dostępność do łódzkich parków w świetle transportu indywidualnego, zbiorowego i rowerowego