dr Marta Borowska-Stefańska

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
marta.borowska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 11:30-13:00 piątki 11:30-13:00

Wykształcenie

 • licencjat z geografii - 2008, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • magister gospodarki przestrzennej - 2010, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk geograficznych - 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, promotor: prof. dr hab. T. Marszał.

KURSY, SZKOLENIA

 • kurs pilota wycieczek (2010);
 • Szkolenie "Manager projektów badawczych" w ramach projektu "Doktoranci - Regionalna Inwetsycja w Młodych naukowców - Akronim D-RIM, II edycja" (25.10.2011-20.12.2011);
 • Szkolenie - "Portal geostatystyczny - platforma nowych możiwości" (27.11.2015);

EKSPERTYZY i OPRACOWANIA

 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Mobilność osób starszych w Łodzi – raport z badania dzielnicy Śródmieście, Urząd Miasta Łodzi, 2018.

Staże

 • ERASMUS+, Rumunia, 17-21.09.2018r., Uniwersytet w Oradei,
 • Ukraina, luty 2019 r., Politechnika Lwowska,
 • Polska, 2019 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

Zainteresowania badawcze

 • planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, zagospodarowanie środowiska, tematyka powodziowa, tereny zieleni, GIS, mobilność, geografia transportu.

PEŁNIONE FUNKCJE

 • sekretarz redakcji czasopisma Biuletyn Uniejowski (2014-2017).
 • redaktor czasopisma Biuletyn Uniejowski (od 2018 r.)
 • sekretarz Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego (od 2016),
 • współorganizator konferencji naukowej Wzorce rozwoju lokalnego - lokalna polityka przestrzenna (od 2017),
 • współorganizator XI Ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu małe miasta pt.: „Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast – ujęcie przestrzenne”, (2013).
 • wolontariusz w organizacji Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej „Changes, Challenges, Responsibility” (Kraków, 2014).

 • członek PTG (od 2016)
 • Koordynator ERASMUSA dla studentów na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2015/2016
 • przedstawiciel w grupie asystentów i adiunktów do Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (od 2016).
 • member of the Canadian Association of Geographers (CAG) for 2018,

Nagrody i wyróżnienia

 • List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2008/2009;
 •  II miejsce w 2015 r. w plebiscycie absolwentów studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na najlepszego nauczyciela akademickiego;
 •  I miejsce w 2016 r. w plebiscycie absolwentów studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na najlepszego nauczyciela akademickiego;
 • III miejsce w 2017 r. w plebiscycie absolwentów studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na najlepszego nauczyciela akademickiego;
 • Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za cykl publikacji z zakresu zagospodarowania i oceny ryzyka powodziowego (2016).
 • Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za cykl publikacji z zakresuzarządzania ryzykiem powodziowym i jego oceny na przykładzie dolin rzecznych regionu łódzkiego (2017)
 • Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia za cykl publikacji z  zakresu wykorzystania analiz sieciowych w badaniach geograficznych (2018).

 • wyróżnienie w konursie TUP za prace dyplomowe wykonane w roku akademickim 2016/2017 w kategorii prace drugiego stopnia Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt.: „Parki jako element zagospodarowania Turku i Konina – studium porównawcze”  wykonaną pod kierunkiem Pani dr Marty Borowskiej-Stefańskiej 
 • Najlepsza praca magisterskie UŁ 2017 „Parki jako element zagospodarowania Turku i Konina – studium porównawcze” – mgr Marta Wojtczak, Wydział Nauk Geograficznych (promotor dr Marta Borowska-Stefańska)
 • Najlepsza praca magisterska na kierunku gospodarka przestrzenna WNG UŁ „Parki jako element zagospodarowania Turku i Konina – studium porównawcze” – mgr Marta Wojtczak, Wydział Nauk Geograficznych (promotor dr Marta Borowska-Stefańska)

Zainteresowania pozanaukowe

 • turystyka krajowa, sport.

Uczestnictwo w konferencjach

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Przestrzeń publiczna oraz sektor usług jako element struktury małych miast – wygłoszenie referatu pt: Rewitalizacja historycznego centrum Łęczycy (Łódź, 3-4.11. 2011);

 • Sympozjum naukowe pt: „Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania
  w badaniach przestrzeni geograficznej” (Gdańsk 23 – 24.03.2012 r.), wygłoszenie referatów: Powiązania przestrzenne małych miast w  Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (wspólnie z dr B. Bartosiewiczem);

 • Sympozjum naukowe pt: „Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania
  w badaniach przestrzeni geograficznej” (Gdańsk 23 – 24.03.2012 r.), wygłoszenie referatu Nowe Centrum  Łodzi jako element kształtujący współczesną przestrzeń miasta (wspólnie z mgr P. Drzewieckim);

 • Sympozjum ogólnokrajowe HYDROTECHNIKA XIV’2012 (Ustroń 22 – 24 maja 2012), wygłoszenie referatu pt. Powodzie na obszarze województwa łódzkiego a typy użytkowania terenów zagrożonych ich wystąpieniem;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małe miasta – zastosowanie nowoczesnych instrumentów polityki rozwoju lokalnego” – Szczyrk 25-26.10.2012 – wygłoszenie referatu pt: Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej"- Warszawa 29.11-1.12.2012 - wygłoszenie referatu  pt. Planowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim;

 • Seminarium poświęcone 25 rocznicy śmierci profesora Ludwika Straszewicza – wygłoszenie referatu dotyczącego Geografii przemysłu, jako jednego z nurtów badawczych Profesora (10.12.2012);

 • II Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce – 24-26.06.2013 r. – wygłoszenie referatu pt: Ocena ryzyka powodziowego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

 •  VIII Forum Geografów Polskich - Geografia wobec problemów zmian globalnych, Szczecin 10 - 11 czerwca 2013 – poster pt: Zróżnicowanie przestrzenne zagospodarowania obszarów zalewowych;

 • XI Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu małe miasta pt.: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast – ujęcie przestrzenne – wygłoszenie referatu pt: Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej – przykład Uniejowa – Uniejów 4-5 listopad 2013;

 • Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej – 18-22.08.2014 pt: „Changes, Challenges, Responsibility (Zmiany, Wyzwania, Odpowiedzialność)" – wygłoszenie referatu pt: Land use on the areas exposed to floods in Łódź region;

 • III Ogólnopolska konferencja naukowa młodych badaczy pt: „Aplikacyjność badań geograficznych – 16-18.10.2014 r. – wygłoszenie referatu pt: Ocena ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego;

 • Międzynarodowa konferencja – 16-17.04.2015 pt „ Wzorce rozwoju lokalnego – lokalna polityka przestrzenna”, „”Patterns of local development – local spatial policy, poster „Polityka przestrzenna na obszarach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim – Spatial policy within the areas exposed to floods in Łódź region”;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małe miasta – Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka” – Uniejów 22-23 10. 2015 r. – wygłoszenie referatu pt: Ocena strat materialnych na terenach zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego.

 • Międzynarodowe seminarium, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Łódź, 14 czerwca 2016 r., Assessment of financial losses on flood-prone areas in the Łódź province.
 • The 8-th International Symposium on Geography "Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action" 24-26 June 2016, Bucharest and Geoagiu-Bai, Romania, wygłoszenie referatu "The flood risk as a result of human activity within flood hazard areas - a case study of Poland".
 • Ogólnopolska konferencja Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim,  Zmiany dostępności transportowej na skutek wystąpienia powodzi w województwie mazowieckim (wspólnie z dr S. Wiśniewskim).
 • Ogólnopolska konferencja Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w latach 1990-2012, ( dr K. Leśniewska-Napierała i dr S. Wiśniewski).
 • Bukareszt, 26-28 maja 2017 r., The 9th International Symposium on Geography "Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action", Accessibility to places of evacuation for inhabitants of flood-prone areas in the Mazovia province,
 • Gdańsk, 10-11 maja 2018 r., III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania geografii transportu", Zastosowanie aplikacji „RoadLoad” w badaniach geograficznych nad przepływami realizowanymi za pośrednictwem indywidualnych środków transportu,
 • Quebec, 6-10 sierpnia 2018 r., 2018 IGU Regional Conference - CAG Annual Meeting - NCGE Annual Conference, Changes in a Road Network and Transport Accessibility Following the Occurrence of a Natural Disaster – the Example of a Flood in the Mazovian Voivodeship. 

Projekty badawcze

Udział w projekcie „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców – Akronim D-RIM, II edycja”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co jest związane z realizacją rozprawy doktorskiej pt: Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim.

Realizacja dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:

 • Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach dorzecza Wisły Środkowej (2012 r.).
 • Zagospodarowanie terenów szczególnego zagrożenia powodzią w gminach dorzecza Odry (2013 r.) .
 • Zagospodarowanie równin zalewowych w gminach województwa łódzkiego dorzecza Wisły (2015 r.).
 • Tereny zieleni jako element zagospodarowania wybranych miast województwa łódzkiego (2016r.).

 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komputerowych w zakresie optymalizacji działań w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym w województwie łódzkim (2018 r.).

MINIATURA 2 NCN; pojedyncze działanie naukowe; 2018/02/X/HS4/00378; Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi

OPUS 2018; wykonawca w projekcie; 2018/29/B/HS4/01020; Zmiany teoretycznej dostępności transportowej i obciążenia sieci drogowej na skutek wystąpienia powodzi na terytorium Polski

Publikacje

 • Borowska M., Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braków miejscowych planów zagospodarowania; Acta Scientiarum Polonorum, Seria: Administratio Locorum 10 (3) (red. Grejner A.); Olsztyn, 2011, s. 19-28. ISSN: 1644-0749.
 • Borowska M., Kozłowski S., Rewitalizacja historycznego centrum Łęczycy; [w:] Studia KPZK PAN. Przestrzeń publiczna małych miast (red. Heffner K., Marszał T.); Warszawa, 2012, s. 111-122. ISBN 978-83-89693-54-9 ISSN 0079-3507.
 • Ulańska J., Borowska-Stefańska M., Użytkowanie ziemi i polityka przestrzenna w Łódzkim Obszarze metropolitalnym; [w:] Studia KPZK PAN t. 147. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); Warszawa, 2012, s. 13-43. 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507.
 • Borowska M., Powodzie na obszarze województwa łódzkiego a typy użytkowania terenów zagrożonych ich wystąpieniem; [w:] Hydrotechnika XIV’2012 (red. Nachlik E.); Katowice, 2012, s. 305-317. ISBN 978-83-62576-04-3.
 • Borowska M., Drzewiecki P., Nowe Centrum Łodzi jako element kształtujący współczesną przestrzeń miasta; [w:] Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych t. 2 (red. Wiskulski T., Pilarski M.); Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2013, s. 97-107. ISBN 978-83-7865-072-0.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego; Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 144. Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach (red. Heffner K., Twardzik M.); Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2013, s. 323-332. ISSN 2083-8611.
 • Borowska-Stefańska M., Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy powodziowej – przykład Uniejowa; Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy nr 3/2014; Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2014, s. 5-11. ISSN: 1733-2435.
 • Borowska-Stefańska M., Planowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim ; [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (red. Madurowicz M.); Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2014, s. 43-51. ISBN: 978-83-235-1167-0.
 • Borowska-Stefańska M., Flood risk assessment of Łódź province communes; Humanities and Social Sciences T. XX, Z. 22 (red. Ziemiański L.); Publishing House of Rzeszow University of Technology, Rzeszów, 2015, s. 9-23. ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego; Przegląd Geograficzny T. 87, Z. 3 (red. ); IGiPZ PAN, Warszawa, 2015, s. 535-553. ISSN 0033-2143.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, dorzecza Odra ; [w:] Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego T. XXIX (red. Gołota J.); Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołeka, 2015, s. 115-125. ISSN 0860-9608.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie; Biuletyn Uniejowski T. 4 (red. Kobojek E.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, s. 131-142. ISSN 2299-8403, e-ISSN 2499-8319.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim ; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, 143 s. ISBN 978-83-7969-666-6.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego; Prace Geograficzne Z. 140 (red. Święchowicz J.); Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015, s. 57-77. ISSN 1644-3586, e-ISSN 2083-3113.
 • Borowska-Stefańska M., Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiegoKwartalnik „Problemy Rozwoju Miast” 4/2015, s. 5-18.
 • Borowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od straży pożarnych do obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim z wykorzystaniem analiz sieciowych, Transport Miejski i Regionalny, 3/2016, s. 28-32.
 • Borowska-Stefańska M., Marszał T., Pielesiak I., Łódzki ośrodek geografii społeczno-ekonomicznej - sylwetki profesorów, [w:] T. Marszał (red.) Łódzki ośrodek geografii społęczno-ekonomicznej, w stulecie urodzin Porfesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo UŁ, 2016, s. 121-218.
 • Borowska-Stefańska M., Marszał T., Pamięci twórcy łódzkiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej, Kronika UŁ, 5/2016.
 • Borowska-Stefańska M., Metodologia oceny ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego, Prace Geograficzne, 2016, z. 147, s. 119-144.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zalewowych w gminie Szadek, Biuletyn Szadkowski, 2016, s. 307-320.
 • Borowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od jednostek straży pożarnych do budynków zlokalizowanych na terenach zalewowych w powiecie zduńskowolskim, Biuletyn Szadkowski, 2016, s. 321-335.
 • Borowska-Stefańska M., Mikołajczyk D., Powodzie a zarządzanie kryzysowe w gminie Uniejów, Biuletyn Uniejowski, 2016, s. 143-158.
 • Borowska-Stefańska M., Assesment of financial losses on flood-prone areas in the Łódź province, Humanities and Social Sciences, 2016, nr  23, 2/2016, s. 33-47.
 • Borowska-Stefańska M., Ocena strat materialnych na terenach zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego, Space-Society-Economy, nr 16, 2016.
 • Borowska-Stefańska M., Bergner K., 2016, Zagospodarowanie dolin rzecznych Łodzi, XXX Zeszyty naukowe OTN, s. 154-169.
 • Borowska-Stefańska M., Mikołajczyk D., Wykorzystanie BDOT i OPENSTREETMAP do zarządzania ryzykiem powodziowym' [w:] P. Nowak (red.) Innowacje 2016. ICT w służbie społeczeństwu  2016, s. 75-88.
 • Borowska-Stefańska M., Mikołajczyk D., Application of TOD and OPENSTREETMAP to manage flood risk, Innovations 2016 ICT in the service of society, 2016, p. 70-84.
 • Andrei M., Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Accessibility to places of evacuation for inhabitants of flood-prone areas in the Mazovia province, Geomatics and Environmental Engineering, 3, 2017.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S, Changes in transport accessibility as a result of flooding: a case study of the Mazovia Province (Eastern Poland), Environmental Hazards. Human and Policy Dimensions, 2017.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S. Vehicle Routing Problem as urban public transport optimization tool, Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 23, No 4, 2016, s. 213-229.
 • Andrei M.-T., Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., The functioning of hospital emergency rooms in the Łódź region in the light of spatial analysis, Modern Management Review, XXII, 24 (2/2017), 2017, s. 17-31. 
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., The use of network analysis in the process of delimitation as exemplified by the administrative division of Poland, Geodesy and Cartography, The Journal of Committee on Geodesy of Polish Academy of Sciences, 2017, Vol. 66, No 2, s. 155-172.
 • Borowska-Stefańska M., Wojtczak M., 2017, Ocena Zagospodarowania parku im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim w opinii jego użytkowników, Prace i Studia Geograficzne, t. 62, z. 2, s. 7-31.

 • Borowska-Stefańska, M. Flood risk assessment in selected communes of the Łódź region. Space-Society-Economy, s. 21-41, 2017.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Dostępność straży pożarnych do miejsc potencjalnych interwencji w powiecie poddębickim, Biuletyn Uniejowski, tom 6, 2017, s. 189-206.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Pedestrian accessibility to parks in Łódź, Studia Miejskie, 2017, 27, s. 39-50.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Network analysis in geography of transport, Studia Informatica, 133, 4, 2017, s. 109-127.
 • Borowska-Stefańska M., Leśniewska-Napierała K., Wiśniewski S., Spatial variation in size and shape of land plots in mazowieckie voivodship, European Spatial Research and Policy, 2018, 25, 1, s. 113-130.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Differentiation of land cover and geometric features of parcels along motorways and expressways in Poland, Space-Society-Economy, 2018, 23, s. 95-110.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., 2017, Wykorzystanie GIS w gospodarce przestrzennej.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., 2017, Dostępność do łódzkich parków w świetle transportu indywidualnego, zbiorowego i rowerowego, Przegląd Komunikacyjny, nr 2, 2018, s. 9-16.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Zróżnicowanie przestrzenne terenów przemysłowych w województwie mazowieckim na tle zróżnicowania przestrzennego terenów przemysłowych w Polsce, Mazowsze Studia Regionalne, 24, 2018, s. 11-30,
 • Borowska-Stefańska M., Leśniewska-Napierała K., Wiśniewski S., Land cover changes in Poland between 1990-2012, Geografie, 123, 1, 2018.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Differentiation of residential development in Poland's provincial capitals, Urban Development Issues, vol. 58, 2018, s. 5-18.
 • Borowska-Stefańska M., Domagalski A., Wiśniewski S., Changes Concerning Commute Traffic Distribution on a Road Network Following the Occurrence of a Natural Disaster – the Example of a Flood in the Mazovian Voivodeship (Eastern Poland), Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 65, p. 116-137,https://doi.org/10.1016/j.trd.2018.08.008https://authors.elsevier.com/a/1Xb-m4rgZiZ2oM.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Designation of a paid parking zone in Łódź, Logistics and Transport; CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. Publishing House NDIO, Wrocław (w druku).
 • Borowska-Stefańska M., Leśniewska-Napierała K. (red.), 2018, Wybrane problemy rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce. Chosen aspects of local and regional development in Poland, Space-Society-Economy, No 23, Wyd. Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź, ss. 110,
 • Borowska-Stefańska, M., & Wojtczak, M. (2018). Zagospodarowanie parków w Turku i Koninie–studium porównawcze. Biuletyn Uniejowski, 119-133.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego  (w druku).
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu  w opinii użytkowników, Przestrzeń Społeczna (Social Space Journal) http://socialspacejournal.eu/numerbiezacy.html, 2019
 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Turoboś F., Wiśniewski S., Optimisation patterns for the process of a planned evacuation in the event of a flood, Environmental Hazards. Human and Policy Dimensions, 2019.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Designation of a paid parking zone in Łódź, Logistics and Transport; CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. Publishing House NDIO, Wrocław (w druku).