dr Monika Mularska-Kucharek

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
monika.mularska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
urlop

Wykształcenie

 • magister socjologii - 2006 (specjalizacja - Aktywizacja Społeczności Lokalnych), Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, 2012, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Kapitał społeczny i postawy przedsiębiorczości a jakość życia mieszkańców Łodzi;
 • School of Psycho- Social Trainers (2009);
 • Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego - 2012, Instytut Psychologii,  Wydział Nauk o Wychowaniu.

Zainteresowania badawcze

 • ekonomia społeczna; kapitał społeczny, przedsiębiorczość, jakość życia.

Nagrody i wyróżnienia

 • stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015-2018);
 • nagroda Rektora UŁ z Funduszu Spójności za książkę Social Capital and Quality of Life (2015);
 • nagroda Rektora UŁ II stopnia za cykl publikacji z zakresu jakości życia (2014);
 • nagroda Rektora UŁ II stopnia za cykl publikacji dotyczących kapitału społecznego (2013);
 • wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. Kapitał społeczny a przedsiębiorczość i jakość życia mieszkańców Łodzi, przyznane przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (2012);
 • list gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2005/2006.

Zainteresowania pozanaukowe

 • psychologia społeczna, psychoterapia.

Udział w projektach badawczych

 • „Kapitał społeczny i partycypacja obywatelska a rozwój gospodarczy gmin na obszarach wiejskich województwa łódzkiego”;
 • „Kapitał społeczny a postawy przedsiębiorczości i jakość życia mieszkańców Łodzi” – grant promotorski.

Uczestnictwo w konferencjach

Publikacje

 • Mularska M., Typy orientacji normatywnych mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego, [w:] Szczepański M., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008;
 • Mularska M., Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? O znaczeniu podmiotowości dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Podedworna H., Ruszkowski P. (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008;
 • Mularska M., Aprobata wybranych norm społecznych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego, [w:]Psyk-Piotrowska E. (red.), Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Rozwój lokalny, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009;
 • Mularska-Kucharek M., Kultura zaufania czy nieufności? O społecznym zaufaniu mieszkańców wiejskich społeczności , „Wieś i Rolnictwo”, IRWIR, Warszawa 2010, s.65-81;
 • Mularska-Kucharek M., Zaufanie - fundamentalny składnik życia społecznego. Na przykładzie woj. łódzkiego, Kwartalnik „Studia Lokalne i Regionalne”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011;
 •  Mularska-Kucharek M., Podmiotowość i partycypacja społeczna w warunkach lokalnych, Kwartalnik WiR, IRWIR, Warszawa, 2011.
 • Mularska-Kucharek M., Marketing terytorialny a rozwój miasta - na przykładzie Łowicza, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, s. 57-69;
 • Mularska-Kucharek M., Drzewiecki P., Struktura przestrzenno-funkcjonalna i powiązania małego miasta na przykładzie Rzgowa, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, s. 185-200;
 • Mularska-Kucharek M., Wiktorowicz J., The quality of life of Łódź residents.The objectivity and subjectivity dimension, [in:] Marszał T., (ed), Urban regions as engines of devolopment, Studia Regionalia vol.31, Warszawa 2011, s. 119-140.
 • Mularska-Kucharek M., Podmiotowość mieszkańców Łodzi i jej uwarunkowania, [w:] Grotowska-Leder J. (red.), Wybrane współczesne problemy społeczne i ich rozwiązywanie, Folia Sociologica, nr 38, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s. 120-135;
 • Mularska-Kucharek M., Świątek A., Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi. Analiza wybranych elementów, Studia Lokalne i Regionalne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011, s. 68-83;
 • Mularska-Kucharek M., Korzyści z zaufania społecznego; [w:] Zeszyty Wiejskie z. 17 (red. Lech A.); Łódź, 2012, s. 272-282. ISSN 1506-6541.
 • Mularska-Kucharek M., Poczucie podmiotowości i aktywność organizacyjna mieszkańców Łodzi; [w:] Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny R. 74 z. 2 (red. Rabska T.); Poznań, 2012, s. 251-264. ISSN 0035-9629.
 • Mularska-Kucharek M., Postawa przedsiębiorcza a wykształcenie; [w:] Humanizacja pracy 2 (268); Płock, 2012, s. 59-77. ISSN 1643-7446.
 • Mularska-Kucharek M., (Brzeziński K.), Horizontal and vertical dimensions of social trust – the case of Łódź and the districts of Łódź voivodship; [w:] European Spatial Research and Policy Vol. 19 nr 1 (red. Marszał T.); Łódź, 2012, s. 143-158. ISSN 1231-1952.
 • Mularska-Kucharek M., (Wiktorowicz J.), Jakość życia mieszkańców Łodzi. Wymiar subiektywny; [w:] Studia Regionalne i Lokalne nr 2 (48) (red. Gorzelak G.); Warszawa, 2012, s. 92-117. ISSN 1509-4995.
 • Mularska-Kucharek M., [w:] Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze; Łódź, 2012, s. 1-237. ISBN 978-83-7525-822-6.
 • Habrel M., Mularska-Kucharek M. (red.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of social space; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 1-154. ISBN 978-83-7969-028-2.
 • Mularska-Kucharek M., Kapitał społeczny a jakość życia na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej; Polityka Społeczna R. 40(466), nr 1; , Warszawa, 2013, s. 26-32. ISSN 0137-4729.
 • Mularska-Kucharek M., Postawa przedsiębiorcza a subiektywna i obiektywna jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej; Humanizacja Pracy nr 4 (274). Jakość życia pracownika w perspektywie work-live balance? (red. Walczak-Duraj D.); Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płock, 2013, s. 189-202. ISSN 1643-7446.
 • Mularska-Kucharek M., The differentiation of types of social capital in Lodz - spatial context; Studia Regionalia KPZK PAN vol. 38. Spatial inequality and cohesion (red. Marszał T., Pielesiak I.); Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2013, s. 92-104. ISBN 978-83-63563-25-7; ISSN 0860-3375.
 • Mularska-Kucharek M., Kapitał społeczny a jakość życia na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 1-244. ISBN 978-83-7969-040-4.
 • Mularska-Kucharek M., Brzeziński K., Trust and socio-economic development of communes in the Province of Lodz; [w:] Cultures of trust (red. Kozlova O., Izdebska K.); Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2013, s. 188-201. ISBN 978-83-64277-02-3.
 • Mularska-Kucharek M., Świątek A., Social and institutional space of Łódź; [w:] Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of social space (red. Habrel M., Mularska-Kucharek M.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 31-52. ISBN 978-83-7969-028-2.
 • Mularska-Kucharek M., Wiktorowicz J., Ocena subiektywnej jakości życia osób w wieku 50+ w świetle badań mieszkańców Łodzi; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 293. Jakość życia a zrównoważony rozwój Statystyka i Ryzyko (red. Rusnak Z., Zmyślona B.); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2013, s. 135-148. ISSN 1899-3192; ISBN 978-83-7695-306-9.
 • Szafrańska E., Mularska-Kucharek M., Wybrane aspekty jakości życia w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi; [w:] Poziom i jakość życia w dobie kryzysu (red. Wyszkowska Z., Gotowska M.); Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, 2013, s. 147-159. ISBN 978-83-64235-04-7.
 • Mularska-Kucharek M., Analiza norm społecznych stanowiących podstawę kapitału społecznego. Na przykładzie badań w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa łódzkiego; Zeszyty Wiejskie z. XVIII; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, Łódź, 2013, s. 267-281. ISSN: 1506-6541, ISBN: 978-83-932014-7-1.
 • Mularska-Kucharek M., Wybrane aspekty jakości życia w Uniejowie w opinii mieszkańców; Biuletyn Uniejowski t. 3 (2014); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 53-65. ISSN: 2299-8403.
 • Mularska-Kucharek M., Social capital and quality of life; Jagiellonian University Press, Kraków, 2014, s. 1-169. ISBN: 978-83-7969-428-0.
 • Mularska-Kucharek M., Wiktorowicz J., Entrepreneurship of rural residents in Poland; Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia T. 14, Z. 3; Warsaw University of Life Sciences Press, Warszawa, 2015, s. 83-93. ISSN 1644-0757.
 • Mularska-Kucharek M., Wiktorowicz J., Postawy przedsiębiorcze Polaków w wieku 50+; Polityka Społeczna R. XLII (498), Nr 9; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 2015, s. 30-35. ISSN 0137-4729.
 • Mularska-Kucharek M.,  The Role of Social Capital in the Development of Entrepreneurship ; Science Publishing Group, New York, 2015, s. 1-179. ISBN 978-1-940366-46-3.