dr hab. Mykoła Habrel, prof. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 104
Telefon:
42-635-45-63
E-mail:
mykola.habrel@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
obecny w dniach: 8-10 X, 22-25 X, 5-7 XI,
19-21 XI, 3-5 XII, 17-19 XII, 15-17 I, 29-31 I

Wykształcenie

 • magister inżynier architekt - 1979 (specjalizacja: urbanistyka), Wydział Architektury Politechniki Lwowskiej;
 • doktor inżynier architekt - 1988, Moskiewski Instytut Architektury, tytuł rozprawy doktorskiej: Architektoniczna organizacja przestrzeni otwartych osiedli miejskich z uwzględnieniem czynników społeczno-eksploatacyjnych; promotor: prof. dr hab. inż. arch. I. Smolar;
 • doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego - 2002, Państwowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury w Kijowie, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Metodologiczne podstawy planowania przestrzennego systemów zurbanizowanych na przykładzie regionu karpackiego na Ukrainie;
 • profesor urbanistyki (planowanie przestrzenne i urbanistyka) - 2005, Politechnika Lwowska.

Zainteresowania badawcze

 • strategia regionalnego rozwoju, planowanie przestrzenne, rozwój miast, kształtowanie krajobrazu.

Ważniejsze funkcje pełnione w organizacjach naukowych (krajowych i zagranicznych) i redakcjach czasopism, itp.

 • prezes Stowarzyszenia Architektów Obwodu Lwowskiego (od 2002);
 • członek kolegium redakcyjnego czasopisma ‘Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne’ (od 2005);
 • członek kolegium redakcyjnego czasopisma ‘Współczesne Problemy Architektury’ przy Kijowskim Uniwersytecie budownictwa i Architektury (od 2005);
 • członek komisji ds. obrony prac doktorskich i habilitacyjnych ze specjalności architektura i urbanistyka dla: Politechniki Lwowskiej, Kijowskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, Państwowego Technicznego Uniwersytetu w Połtawie.

Publikacje - książki i monografie, artykuły, rozdziały w książkach, plansze w atlasach, notatki (od 2006 r.).

 • Habrel M., Małe miasta a reforma administracyjno-terytorialna na Ukrainie, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red. Uwarunkowania rozwoju małych miast, Biuletyn KPZK PAN, z.226, Warszawa 2006, s. 211–215;
 • Habrel M., Realizm socjalistyczny w architekturze mieszkaniowej Lwowa (od 1939 r. do II poł. lat 60. XX w.) [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, Biuletyn KPZK PAN, z.227, Warszawa 2006, s. 200–206;
 • Habrel M., Nalewajko J., Metodołogija ta ramkowy prostorowogo płanywannja na wnutrysznoobłasnomu rywni. Ewropiejskij doswyd dlia praktiki Ukrainy [w:] Naukowij Wysnik. Nacjonlnowo Agrarnogo Uniwiersitietu, no. 128., Kiew - 2008; s. 20 - 30;
 • Habrel M., Zmiany przestrzenne w osiedlach miejskich aglomeracji lwowskiej w warunkach postsocjalistycznej transformacji społeczno-gospodarczej, (w:) Heffner K., Marszał T., (red.) Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, Biuletyn KPZK PAN, z. 238, Warszawa 2008, s. 133–147;
 • Habrel M., Big cities in the administrative-territorial structure of Ukraine - role and prospects, [w:]Habrel M., Marszał T. (eds), Urban management and territorial organisation the case of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 25-37.
 • Habrel M., Marszał T. (eds) Economic and social functions of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 129 s.;
 • Habrel M., Marszał T. (eds), Spatial development of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 132 s.;
 • Habrel M., Marszał T. (eds), Urban management and territorial organisation the case of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 102 s.
 • Habrel M., Changes in Lviv public space i n the Post-Soviet period; [w:] Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of social space (red. Habrel M., Mularska-Kucharek M.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 53-82. ISBN 978-83-7969-028-2.
 • Habrel M., Kobojek E. (eds.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Historical outline and natural environment (red. Habrel M., Kobojek E.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 1-139. ISBN 978-83-7525-980-3.
 • Habrel M., Mularska-Kucharek M. (eds.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of social space ; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 1-154. ISBN 978-83-7969-028-2.
 • Habrel M., Wojnarowska A. (eds.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial development and functional structure of urban space; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 1-197. ISBN 978-83-7525-956-8.
 • Habrel M., Dinamizm w architiekturno-łandszaftnyj organizacij rekrieacijnogo prostoru regionu; Mistbuduwannaja ta teritorialnyje płanuwannaja Vol. 10, Issue 2; Ministerstwo Oswiti i Nauki Ukraini, Kijwskij-Nacjonalnyj Uniwersitiet Budiwnictwa i Architiekturi, Kijów, 2013, s. 94-106. ISSN: 2076-815X.
 • Bartosiewicz B., Habrel M., Preface ; [w:] Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of economic space (red. Bartosiewicz B., Habrel M.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 7-8. ISBN: 978-83-7969-261-3.
 • Bartosiewicz B., Habrel M. (eds.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of economic space; Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 1-131. ISBN: 978-83-7969-261-3.