dr Sławomir Kobojek

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 104
Telefon:
42-635-45-63
E-mail:
slawomir.kobojek@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
wtorek 12:00-14:00

Wykształcenie,

 • magister geografii – 1977 (w zakresie geografii, specjalność geografia fizyczna), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk przyrodniczych - 1986, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Elementy peryglacjalne w budowie geologicznej i rzeźbie północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Promotor - prof. dr hab. Anna Dylikowa.

Zainteresowania badawcze

 • Morfogeneza peryglacjalna. Rozwój rzeźby terenów wyżynnych Polski południowej w zimnych warunkach klimatycznych plejstocenu.
 • Współczesne procesy krasowe na obszarze Wyżyny Częstochowskiej i Wieluńskiej - rozwój form krasu reprodukowanego w warunkach antropopresji.
 • Problemy zagospodarowania obszarów występowania form krasu reprodukowanego. Ochrona i rekultywacja środowiska.

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Łódzkim

 • Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w latach 1997 - 2000 z grupy pracowników pomocniczych;
 • Członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych w latach 2008 - 2012 z grupy pracowników pomocniczych.

Pozanaukowe formy aktywności poza Uniwersytetem Łódzkim

 • Praca w Komisji Ochrony Przyrody woj. Częstochowskiego w latach 1993-1996
 • Praca w Zarządzie Oddziału Łódzkiego PTG, przez 2 kadencje (1993-1998). Stanowiska: Sekretarza, Zastępcy Przewodniczącego i Przewodniczącego Oddziału Łódzkiego PTG. Udział w organizacji 48 Zjazdu PTG w Łodzi w 1999 roku.
 • Udział (prelekcje) w 9 i 11. Explorers Festival;
 • Udział w kolejnych edycjach (od roku 2005) - Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Prowadzenie (wspólnie z prof. dr hab. J. Kurowskim) wycieczki do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Nagrody i wyróżnienia

 • Medal – Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce - 2004;
 • Złoty Medal – Za Długoletnią Służbę - 2010;
 • Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego - 1998.

Zainteresowania pozanaukowe

 • Fotografika cyfrowa - fotografia przyrodnicza. Historia i geografia Ameryki Północnej. Historia Polski i Europy. Ogrodnictwo.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH

Publikacje - książki i monografie

 • Kobojek S., Elementy peryglacjalne w budowie geologicznej i rzeźbie północnej części Wyżyny Częstochowskiej, Acta Geographica Lodz. 60, 1990, s. 115, streszczenie w j. ang.
 • Kobojek E., Kobojek S., Doliny rzeczne regionu łódzkiego. Geneza, cechy przyrodnicze i antropogeniczne przekształcenia, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Łódź 2005, s. 126.
 • Kobojek E., Kobojek S., Rdzany Z., M. Ziułkiewicz., Polska. Środowisko przyrodnicze, Pascal, Bielsko-Biała 2003 i 2005, s. 120.
 • Jaskulski M., Kobojek E., Kobojek S., Retkiewicz W., Encyklopedia Polski. Geografia, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2010, s. 253.
 • Kobojek S., Piękna Polska. Polskie kapliczki, Wydawnictwo Dragon, Bielsko – Biała, 2011, s. 48.
 • Kobojek E., Kobojek S., Kresy. Najpiękniejsze miejsca i budowle, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2011, s. 111.

Publikacje - artykuły, rozdziały w książkach, plansze w atlasach, notatki

 • Kobojek S., Peryglacjalne osady stokowe w strefie krawędzi jurajskiej w okolicach Olsztyna koło Częstochowy, Konferencja: 'Zlodowacenie środkowopolskie na wyżynach południowych i terenach przyległych', Sosnowiec - wrzesień 1984, s. 48-51.
 • Kobojek S., Wpływ kształtu głazików na ich ułożenie w osadach stokowych, na przykładzie badań przeprowadzonych w północnej części Jury Polskiej, Acta Geographica Lodz. 50. 1984, s. 73-92.
 • Kobojek S., Procesy i formy sufozyjne w parowie lessowym w Nietulisku Małym, Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. 4, 1985, s. 137-154.
 • Kobojek S., Osady stokowe w dolinach okolic Olsztyna pod Częstochową, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. 15, 1992, s. 97-114.
 • Kobojek S., Przybył R., Glacjalna geneza wysokich teras dolnej Liswarty, Acta Geographica Lodz. 65. 1993, ss. 167-174.
 • Kobojek S., Przybył R., Geneza wysokich poziomów terasowych dolnej Liswarty. Streszczenie referatu, Konferencja: 'Stratygrafia i paleogeografia zlodowacenia warty', Łódź - wrzesień 1993, s. 38-40.
 • Kobojek S.,  Ewolucja stoków Jury Polskiej w neoplejstocenie, II Zjazd geomorfologów polskich – 'Morfologia gór średnich', Lądek Zdrój – październik 1993, s. 39-41.
 • Kobojek S., Wpływ zimnych cykli morfogenetycznych na geologię i rzeźbę północnej części Jury Polskiej, Konferencja: 'Poligeneza rzeźby w Polsce', Łódź - maj 1995, s. 16-18.
 • Kobojek S., Litostratygrafia osadów peryglacjalnych Jury Polskiej, Konferencja: 'Problemy geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu', Lublin październik 1995, s. 51-53.
 • Kobojek S., Funkcjonowanie peryglacjalnego systemu denudacji w północnej części Jury Polskiej w neoplejstocenie, Konferencja Geomorfologiczna - 'Peryglacjalne procesy, osady i formy północnej części Jury Polskiej oraz przyległych terenów wyżynnych', Łódź - wrzesień 1995, s. 14-15.
 • Kobojek S., Aleksandrowicz W.P., Zespół malakofauny ze stanowiska Częstochowa - Błeszno, Konferencja Geomorfologiczna: 'Peryglacjalne procesy, osady i formy północnej części Jury Polskiej oraz przyległych terenów wyżynnych', Łódź - wrzesień 1995, s.7-9.
 • Kobojek E., Kobojek S., Opis trasy wycieczki konferencyjnej, Konferencja Geomorfologiczna: 'Peryglacjalne procesy, osady i formy północnej części Jury Polskiej oraz przyległych terenów wyżynnych', Łódź - wrzesień 1995, s. 35-31.
 • Kobojek S., Podlesice - stanowisko - 1. Geneza osadów w dystalnej części stoku akumulacyjnego, Konferencja Geomorfologiczna: 'Peryglacjalne procesy, osady i formy północnej części Jury Polskiej oraz przyległych terenów wyżynnych', Łódź - wrzesień 1995, s. 31-33.
 • Kobojek S., Biskupice - stanowisko - 2. Peryglacjalna geneza osadów wypełniających dolinę, Konferencja Geomorfologiczna: 'Peryglacjalne procesy, osady i formy północnej części Jury Polskiej oraz przyległych terenów wyżynnych', Łódź - wrzesień 1995, s. 33-36.
 • Kobojek S., Olsztyn - Góra Zamkowa - stanowisko - 3. Rzeźba północnej części Wyżyny Częstochowskiej. [w:] Litologia, geneza i wiek osadów w dolinie olsztyńskiej, Konferencja Geomorfologiczna: 'Peryglacjalne procesy, osady i formy północnej części Jury Polskiej oraz przyległych terenów wyżynnych', Łódź - wrzesień 1995, s. 36-40.
 • Kobojek S., Olsztyn - stanowisko - 6. Profil serii stokowych na zboczu doliny olsztyńskiej, [w:] Konferencja Geomorfologiczna: 'Peryglacjalne procesy, osady i formy północnej części Jury Polskiej oraz przyległych terenów wyżynnych', Łódź - wrzesień 1995, s. 44-48.
 • Kobojek S., Mykanów - stanowisko - 7. Pokrywa regolitowa w górnej części stoku pagórka ostańcowego, [w:] Konferencja Geomorfologiczna: 'Peryglacjalne procesy, osady i formy północnej części Jury Polskiej oraz przyległych terenów wyżynnych', Łódź - wrzesień 1995, s. 48-49.
 • Kobojek S., Kamyk - stanowisko 8. Geneza i wiek osadów obniżenia Czarnej Okszy. Struktury peryglacjalne, Konferencja Geomorfologiczna: 'Peryglacjalne procesy, osady i formy północnej części Jury Polskiej oraz przyległych terenów wyżynnych', Łódź - wrzesień 1995, s. 49-53.
 • Kobojek S., Przybył R., Rębielice Królewskie – stanowisko 9. Funkcjonowanie odpływu wód proglacjalnych i ekstraglacjalnych na przedpolu lodowca warciańskiego, [w:] Konferencja Geomorfologiczna: 'Peryglacjalne procesy, osady i formy północnej części Jury Polskiej oraz przyległych terenów wyżynnych', Łódź - wrzesień 1995, ss. 53-55.
 • Kobojek S., Wpływ zimnych cykli morfogenetycznych na budowę geologiczną i rzeźbę północnej części Jury Polskiej, Acta Geographica Lodz. 71, 1996 s. 79-95.
 • Kobojek S., Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju Łodzi. [w:] Transformacja społeczno – gospodarcza Łodzi na tle regionu, (red. Michalski W.), Biuro Planowania Regionalnego w Łodzi, Oddział Łódzki PTG, 1996 s. 7-13.
 • Aleksandrowicz W.P., Kobojek S., Zawartość skaleni w utworach neoplejstoceńskich okolic Częstochowy, Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Physica 1, 1997, s. 196-202.
 • Kobojek S., The malacofauna of upper vistulian and holocen sediments at Błeszno near Częstochowa (southern Poland), Folia Quaternaria, 68, Kraków, 1997, s. 189-201.
 • Kobojek S., Osady glacjalne i peryglacjalne obniżenia Czarnej Okszy między Libidzą i Kamykiem w południowej części Wyżyny Wieluńskiej, Seminarium: 'Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla', Krasiczyn - wrzesień 1997, s. 20-21.
 • Hejduk D., Kobojek S., Rezerwat „Góra Zborów”, woj. Częstochowskie, gmina Kroczyce - plan ochrony na lata 1998-2017, Urząd Wojewódzki w Częstochowie - Wojewódzki Konserwator Przyrody, 1998, s. 200 - maszynopis recenzowany.
 • Hejduk D., Hejduk J., Kobojek S., Michalski M., Rezerwat Góra Zborów na tle przyrodniczych komponentów Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, Ziemia Częstochowska, t. 26, 1999, s. 237-308.
 • Kobojek E., Kobojek S., Vistuliańskie osady i procesy stokowe na obszarach objętych zlodowaceniem środkowopolskim, Konferencja: 'Dynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów', Jeleniewo wrzesień 1999, s.18-19.
 • Kobojek S., Wprowadzenie do problematyki naukowej wycieczki: „Dolina Warty - przyroda i człowiek”, Materiały 48 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź - wrzesień 1999, t. 2, Region Łódzki, s. 206-210.
 • Bezkowska G., Kobojek S., Opis trasy wycieczki 48 Zjazdu PTG „Dolina Warty - przyroda i człowiek” - odcinek Łódź - góra Charlawa, Materiały 48 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź - wrzesień 1999, t. 2, Region Łódzki, s. 210-212.
 • Kobojek S., Geneza wypukłych form glacjalnych w obrębie lobu warty i widawki lodowca warciańskiego, na przykładzie góry Charlawy k. Burzenina. Przełom doliny Warty pod Burzeninem. Stanowisko nr 1 - Góra Charlawa, Materiały 48 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź - wrzesień 1999, t. 2, Region Łódzki, s. 212-216.
 • Bezkowska G., Kobojek S., Wiluś R.,  Zabytkowy kościół p.w. św. Urszuli w Strońsku, Materiały 48 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź - wrzesień 1999, t. 2, Region Łódzki, s. 220-222.
 • Kobojek S., Opis trasy wycieczki na odcinku Warta – Tądów, Materiały 48 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź - wrzesień 1999, t. 2, Region Łódzki, s. 224-225.
 • Kobojek S., Zbiornik Jeziorsko, Materiały 48 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź - wrzesień 1999, t. 2, Region Łódzki, s. 226-227.
 • Kobojek E., Kobojek S., Osady i procesy stokowe na Wyżynie Częstochowskiej i Wieluńskiej oraz Wysoczyźnie Rawskiej, Acta Geogr. Lodziensia, 78, 2000, s. 7-42.
 • Kobojek E., Kobojek S., Cechy litologiczne osadów stokowych Wyżyny Częstochowskiej i Wysoczyzny Rawskiej, Konferencja: 'Geomorfologia gór i wyżyn w Polsce - kontrowersje i nowe spojrzenia', Kielce - maj 2000, s. 31-33.
 • Kobojek S., Uwarunkowania denudacji peryglacjalnej na przykładzie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, V Zjazd Geomorfologów polskich: 'Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku', Toruń - wrzesień 2000, s. 52-53.
 • Kobojek S., Piaszczyste osady peryglacjalne Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, II Seminarium terenowe: 'Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru', Krasiczyn - październik 2000, s. 52-54.
 • Kobojek S., Zróżnicowanie litologiczne osadów stokowych Wyżyny Częstochowskiej jako zapis warunków klimatycznych w vistulianie, Sympozjum - 'Pokrywy stokowe jako zapis zmian klimatycznych w późnym vistulianie i holocenie', Sosnowiec - kwiecień 2001: s. 19-22.
 • Kobojek S., Utwory glacimarginalne południowej części Wyżyny Wieluńskiej i ich interpretacja paleogeograficzna, VIII Konferencja: 'Stratygrafia plejstocenu Polski', Jarnołtówek - wrzesień 2001, s. 91-92.
 • Kobojek S., Uwarunkowania denudacji peryglacjalnej na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geogr., t.32, z. 109, 2002, s. 95-109.
 • Kobojek E., Kobojek S., Osady stokowe Wyżyny Częstochowskiej i Wysoczyzny Rawskiej w świetle badań litologicznych, Wydz. Geogr. i Studiów Reg. UW, Prace i Studia Geogr., t. 33, 2003, s. 1-18.
 • Kobojek S., Osady zagłębień bezodpływowych na Wyżynie Wieluńskiej. Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, T. IV Seria Geografia nr 68, Poznań 2004 s. 181-195.
 • Kobojek S., Wpływ podłoża mezozoicznego na wykształcenie pokrywy czwartorzędowej w północnej części Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej, Sympozjum: 'III Świętokrzyskie spotkania geologiczno - geomorfologiczne', Kielce 13-15 maja 2004, s. 31-32.
 • Kobojek S., Rola procesów eolicznych w denudacji obszarów wyżynnych Polski w vistulianie, IG i PZ PAN, Dokumentacja Geogr., 31, materiały z Sympozjum: 'Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych', Toruń, 21-22 października 2004, s. 69-70.
 • Jaskulski M., Kobojek S., Utwory glacimarginalne okolic Kłobucka na Wyżynie Wieluńskiej i ich interpretacja paleogeograficzna,  Landform Analysis, vol. 9, 2008, s. 155-159.
 • Kobojek S., Nalej M., Formy krasu reprodukowanego w południowej części Wyżyny Wieluńskiej, Landform Analysis, vol. 9, 2008, s. 247-250.
 • Jaskulski M., Retkiewicz W., Kobojek E., Kobojek S., Encyklopedia Polski. Geografia (red. Konior D.); Bielsko Biała, 2010; ISBN: 978-83-62521-10-4.
 • Kobojek E., Kobojek S., Kresy. Najpiękniejsze miejsca i budowle; Bielsko-Biała, 2011, s. 1-110. ISBN: 978-83-62521-38-8.
 • Kobojek S., Polskie kapliczki; Bielsko-Biała, 2011, s. 1-47. ISBN: 978-83-62521-13-5.
 • Kobojek S., Potential of the Polish environment; Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners (red. Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012, s. 10-50. ISBN 978-83-937758-1-1.
 • Kobojek E., Kobojek S., Środowisko przyrodnicze i problemy zagospodarowania pradolin; Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN t. 152. Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony (red. Strzelecki Z., Legutko-Kobus P.); Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2013, s. 358-369. ISBN 978-83-63563-11-0; ISSN 0079-3507.
 • Kobojek E., Kobojek S., Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie form eolicznych w gminie Szadek; Biuletyn Szadkowski t. 13; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 5-24. ISSN 1643-0700.
 • Kobojek S., Katastrofy naturalne. Ekstremalne zjawiska przyrodnicze; Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Warszawa, 2013, s. 1-128. ISBN: 978-83-7845-360-4.
 • Kobojek E., Kobojek S., Najpiękniejsze miasta Polski; Wydawnictwo DRAGON, Bielsko Biała, 2014, s. 1-112. ISBN: 978-83-7887-031-9.
 • Kobojek S., Polska. Krajobrazy; Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Warszawa, 2014, s. 1-127. ISBN: 978-83-7845-753-4.