dr hab. Stanisław Mordwa, prof. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 309
Telefon:
42-635-45-82
E-mail:
stanislaw.mordwa@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałek 10-12

Wykształcenie

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Przasnyszu (1974-1982);
 • Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu (1982-1986);
 • magister geografi; specjalność: gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne - 1991,  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; praca dyplomowa: Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi; promotor: dr hab. Stanisław Pączka
 • doktor nauk geograficznych – 2000, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Wyobrażenia przestrzenne o miastach Polski Środkowej; promotor: dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz;
 • doktor habilitowany w zakresie geografii – 2015, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy: Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi.

Zainteresowania badawcze

 • kształtowanie przestrzeni bezpiecznej, zagrożenia ładu społeczno-przestrzennego, wyobrażenia przestrzeni, geografia przestępczości, patologie społeczne w przestrzeni miasta, GIS, metody analizy przestrzennej, warunki i jakość życia w mieście, planowanie społeczne.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • geografia społeczna, geografia percepcji, metody analizy przestrzennej, podstawy statystyki, wybrane problemy geografii przestępczości, kształtowanie przestrzeni bezpiecznej, kartografia tematyczna.

funkcje PEŁNIONE na Uniwersytecie Łódzkim

 • członek rady naukowej czasopisma Acta Geographica Lodziensia. Folia Geographica Socio-Oeconomica (2013-14),
 • członek rady naukowej czasopisma Space-Society-Economy (od 2010), redaktor tematyczny (od 2015),
 • członek rady naukowej czasopisma Konwersatorium Wiedzy o Mieście (od 2015),
 • członek senackiej komisji dyscyplinarnej dla studentów w kadencji 2002-2005,
 • członek Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020.
 • członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2016-2020.
 • członek senackiej Komisji Ekonomicznej UŁ na kadencję 2016-2020.

Nagrody i wyróżnienia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017),
 • Medal srebrny za Długoletnią Służbę (2015),
 • nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe (1998, 2004, 2015),
 • nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia organizacyjne (2016),
 • zespołowa nagroda Ministra Infrastruktury (2004),
 • nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich (1991).

Zainteresowania pozanaukowe

 • miłośnik psów i łowiectwa.

Uczestnictwo w konferencjach

 • Urban and Industrial Change in the Former Socialist Countries, 11-15.X.1993, Department of the Production Location and Spatial Economy, Commission of the Industrial Geography/Polish Geographical Society, Łódź, sekretarz naukowy.
 • Socio-Economic Transformation of the Old Urban and Industrial Agglomeration in Poland against the Background of other East-Central European Countries, 26-28.V.1995, Department of Spatial Economy and Regional Planning, Commission of the Industrial Geography/Polish Geographical Society; Łódź, sekretarz naukowy.
 • Population Changes in Urban Regions of the East-Central Europe in the Conditions of their Socio-Economic Transformations, 28.IX.1997, Department of Spatial Economy and Planning, Łódź, sekretarz naukowy.
 • Seminarium EUROREG, Regional Studies Association i Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju, 15.III.2001, Warszawa, wykład: Wyobrażenie przestrzeni w miastach Polski Środkowej.
 • Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, 10-11.IV.2002, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź; poster: Zróżnicowania postrzegania tła osadniczego regionu łódzkiego.
 • Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, 10-11.IV.2003, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, poster: Przestępczość w dużych miastach w Polsce (na przykładzie Łodzi).
 • Religion in the Time of Changes; 11-12.IX.2004; Department of Spatial Economy and Planning, Łódź; referat: Religion in the Time of Changes in Łódź: Organizational, Spatial and Social Structures.
 • Religion in the Time of Changes; 11-12.IX.2004; Department of Spatial Economy and Planning, Łódź; poster: Religious Minorities of the Internet: the Case of Lodz, Poland.
 • Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, 20-21.IX.2007, Department of Spatial Economy and Planning, Łódź, referat: Rozwój i funkcjonowanie kin w Łodzi.
 • Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, 3–5.XII.2009, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW; Warszawa; referat: Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi.
 • X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki; 19-26.IV.2010; Lodź; referat: Łódź na tle dziedzictwa wielowyznaniowej i wielonarodowej Polski – historia, teraźniejszość.
 • Przestrzeń mieszkaniowa miast w badaniach interdyscyplinarnych, 23-24.IX.2010; Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UŁ; Łódź; referat: Ciemna liczba przestępstw. Przykład badań wiktymizacyjnych mieszkańców wybranych obszarów w Łodzi.
 • Związki geografii z innymi naukami, 2-3.XII.2010, Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, referat: Geografia a inne nauki zajmujące się przestępczością.
 • Geografia w dobie społeczeństwa informacyjnego, 26-27.V.2011, VII Forum Geografów Polskich, Poznań, poster: Mapy przestępczości w Łodzi.
 • GIS w nauce, 04–05.VI.2012, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Centrum GIS WOiG UG, Łódź; referat: Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości.
 • Współczesne przemiany demograficzne i ich zróżnicowanie przestrzenne, 14.IX.2012, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UŁ, Łódź, referat: Struktura wieku i płci osób podejrzanych o popełnienie przestępstw w Łodzi.
 • Oblicza nierówności społecznych, 27.XI.2013, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, referat: Przestrzenne i demograficzne uwarunkowania zróżnicowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
 • Bezpieczne miasta. Współczesne zagrożenia i wyzwania, 3.VI.2014, Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, referat: Przestępczość w dużym mieście. Analizy przestrzenne.
 • GIS w nauce III, 24-25.VI.2014, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Centrum GIS, Gdańsk, referat: (Techniki GIS) W poszukiwaniu hot spotów przestępczości – nagroda organizatorów za najlepszy referat w sesji; [pdf].
 • Changes, Challenges, Responsibility, 18-22.VIII.2014, Uniwersytet Jagielloński, IGU Regional Conference, Kraków, referat: Old people’s living space and their quality of life - social geography perspective; [pdf].
 • 14-17.X.2014, ProREVITA 2014, COST TU1203 Mid-Term Conference, Lodz University of Technology, Łódź, referat: Crime mapping in Łódź.
 • Granice w geografii, 17-21.VI.2015, UMCS, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, KNG PAN, PTG – Konferencja, Lublin, referat: Polska geografia przestępczości i jej związki z innymi dyscyplinami naukowymi;[pdf].
 • GIS w Nauce V, 8-10.06.2016, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, referat: Wykorzystanie technik GIS do poszukiwania sprawców przestępstw; [pdf].
 • Małe miasta - przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka, 3-4.11.2016, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Szczyrk, referat: Zagrożenia ładu społeczno-przestrzennego w małym mieście.
 • Конкурентоспроможність Територій: Локальні Та Глобальні Виклики, 19-20.10.2017, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Lwów, Ukraina, referat: Kształtowanie się poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni lokalnej. Przykład Strykowa.
 • Małe Miasta. Przestrzeń – Społeczeństwo – Gospodarka, 26-27.10.2017, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, Uniejów, referat: Poziom zagrożeń społeczno-przestrzennych w małym mieście. Na przykładzie Strykowa.
 • Organizowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej, 24-25.11.2017, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, referat: Organizacja przestrzeni a bezpieczeństwo w przestrzeni miejskiej.
 • Social Communications in Space of Cities, 19.10.2018, Wydział Architektury, Uniwersytet Narodowy “Politechnika Lwowska”, Lwów, Ukraina, referat: Środowiskowe zagrożenia bezpieczeństwa a organizacja przestrzeni miasta.
 • Krajobrazy miejskie – przestrzenie metropolitalne, 5-6.04.2019, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, referat: Przestrzenne uwarunkowania bezpieczeństwa w osiedlu Stare Bałuty w Łodzi.

Publikacje - książki i monografie

 • Mordwa S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej. Na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wyd. UŁ, Łódź, s. 177; [okładka]; [pdf].
 • Mordwa S., Dzieciuchowicz J., Klima E., Retkiewicz W., 2004, Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, s. 170; [okładka], [web site].
 • Mordwa S., Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A. (red.), 2012, Potentials of Poland. Introduction to Socio-Economic Geography of Poland for Foreigners, Wyd. Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, [pdf].
 • Mordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, s. 249; [Repozytorium UŁ].

Publikacje - artykuły, rozdziały w książkach, plansze w atlasach, notatki

 • Mordwa S., 1993, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi, Kronika Miasta Łodzi, 2, Łódź, s. 69-80; [pdf].
 • Mordwa S., 1994, Międzynarodowa konferencja poświęcona przemianom miejsko-przemysłowym w byłych państwach socjalistycznych [Łódź, 11-15 X 1993 r.], Czasopismo Geograficzne, LXV, z. 3/4, s.420-422.
 • Mordwa S., W. Retkiewicz, 1998, Łączność w Polsce Środkowej, [w:] A. Werwicki (red.), Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej, Wyd. UŁ, Łódź, s. 263-276; [pdf].
 • Mordwa S., Dzieciuchowicz J., Retkiewicz W., 1998, Prognoza demograficzna miasta Sieradza na lata 1998-2020, Łódź, s. 49.
 • Mordwa S., 2000, Preferencje turystyczne łódzkich studentów, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 3, s. 175-190; [pdf].
 • Mordwa S., 2002, Postrzeganie tła osadniczego regionu łódzkiego, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 15, Wyd. UŁ, Łódź, s. 109-118; [pdf].
 • Mordwa S., Dzieciuchowicz J., Bartos J., Retkiewicz W., 2002, Wyznania religijne w Łodzi, Plansza XVIII: Atlas Miasta Łodzi, plansza, ŁTN, UMŁ; [link do MODGiK w Łodzi]
 • Mordwa S., 2003, Przestępczość w dużych miastach w Polsce (na przykładzie Łodzi), [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 16, Wyd. UŁ, Łódź, s. 209-217; [pdf].
 • Mordwa S., 2004, Mniejszości wyznaniowe w Łodzi, [w:] Dzieciuchowicz J., Klima E., Mordwa S., Retkiewicz W., Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, s. 70-117; [pdf].
 • Mordwa S., 2004, (rec.): Antoni Marszałek [red.], Integracja europejska, Wyd. UŁ, Łódź, 1997, s. 484, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 5, s. 75-77.
 • Mordwa S., Dzieciuchowicz J., Klima E.,Retkiewicz W., 2005, Religion at the Time of Changes in Lodz: Organizational, Spatial and Social Structures, Space-Society-Economy, 7, s. 286-300; [pdf].
 • Mordwa S., 2005, Religious Minorities of the Internet: the Case of Lodz, Poland, Space-Society-Economy, 7, s. 321-331; [pdf].
 • Mordwa S., 2006, Bezpieczeństwo publiczne, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, s. 42-55; [pdf].
 • Mordwa S., 2006, Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, s. 56-69; [pdf].
 • Mordwa S., 2007, Przestępczość w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2002-2005, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 8, s. 171-184; [pdf].
 • Mordwa S., Litaszewska A., 2008, Rozwój i funkcjonowanie kin w Łodzi, Space-Society-Economy, 8, s. 165-174; [pdf].
 • Mordwa S., 2009, Bezpieczeństwo a kształtowanie przestrzeni, Space-Society-Economy, 9, s. 91-100; [pdf].
 • Mordwa S., 2009, Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 10, s. 89-98; [pdf].
 • Mordwa S., 2009, (rec.), Krajewski K. (red.), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast. Kraków na tle innych miast europejskich, WUJ, Kraków 2008, 254 s., Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 10, s. 159-161.
 • Mordwa S., 2010, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi, [w:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 307-316, [prezentacja .pps]
 • Mordwa S., 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych, Space-Society-Economy, 10, s. 181-196; [pdf].
 • Mordwa S., 2011, Kradzieże w przestrzeni Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, s. 187-206; [pdf].
 • Mordwa S., 2011, Przestępstwa w przestrzeni publicznej. Przykład Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 24, Wyd. UŁ, Łódź, s. 231-240.
 • Mordwa S., Dzieciuchowicz J., Bartos J., Retkiewicz W., 2011, Religious faiths in Łódź, [ed.-in-chief] Stanisław Liszewski, The Łódź atlas, Sheet XVIII, Łódź City Council. Geodesy, Cadastre and Inventory Departament; [sheet]; [description].
 • Mordwa S., 2012, Ciemna liczba przestępstw. Przykład badań wiktymizacyjnych mieszkańców wybranych obszarów w Łodzi, Space-Society-Economy, 11, s. 145-155; [pdf].
 • Mordwa S., 2012, Geografia a inne nauki zajmujące się przestępczością, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Związki geografii z innymi naukami, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 261-272.
 • Mordwa S., 2012, Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 12, s. 163-187; [pdf].
 • Mordwa S., 2012, Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce - przykład wykorzystania walidacji liczby skupień w metodzie k-średnich, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12, s. 89-110; [pdf].
 • Mordwa S., 2012, rec.: Doran B.J., Burgess M.B., 2012, Putting fear of crime on the map. Investigating perceptions of crime using Geographic Information Systems, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12, s. 245-248.
 • Mordwa S., 2012, The potential of transport and communication, [w:] M. Rosińska-Bukowska, A. Janiszewska, S. Mordwa (eds.), Potentials of Poland. Introduction to Socio-Economic Geography of Poland for Foreigners, Wyd. Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, s. 202-225, [pdf].
 • Mordwa S., 2013, Mapy przestępczości w Łodzi, biBUŁa, nr 6; [pdf].
 • Mordwa S., 2013, Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, s. 77-92, [pdf].
 • Mordwa S., 2013, Age and sex patterns of persons suspected of committing offences in Łódź, Space-Society-Economy, 12, s. 75-91, [pdf].
 • Mordwa S., 2013, Zastosowanie autokorelacji przestrzennej w badaniach przestępczości, Archiwum Kryminologii, XXXV, Warszawa, s. 61-77; [web site].
 • Mordwa S., Klima E., Janiszewska A., 2014, Elderly people and their quality of life - challenges for geography, Space-Society-Economy, 13, s. 173-189; [pdf].
 • Mordwa S., 2014, (Techniki GIS) W poszukiwaniu hot spotów przestępczości, Materiały konferencyjne, III konferencja 'GIS w nauce', 23-25.06.2014, Gdańsk.
 • Mordwa S., Klima E., 2014, Old people's living space and their quality of life - social geography perspective, Materiały konferencyjne, IGU Regional Conference 'Changes, Challenges, Responsibility', Kraków, 18-22 August 2014.
 • Mordwa S., 2014, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu natężenia przestępczości w Polsce w 2012 r., e-terroryzm, 6, Rzeszów, s. 43-47, [pdf].
 • Mordwa S., 2014, Dysproporcje przestrzenne wybranych zjawisk patologii społecznych w Łodzi, [w|:] A. Suliborski, M. Wójcik (red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wyd. UŁ, Łódź, s. 277-303; [pdf].
 • Mordwa S., 2014, rec.: Porter J. R., Howell F. M., 2012, Geographical Sociology: Theoretical Foundations and Methodological Applications in the Sociology of Location, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, s. 283-287.
 • Mordwa S., 2015, Polska geografia przestępczości i jej związki z innymi dyscyplinami naukowymi, Materiały konferencyjne, IX Forum Geografów Polskich - 'Granice w geografii', 17-21.06.2015, UMCS, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, KNG PAN, PTG, Lublin, s. 30.
 • Mordwa S., 2015, Przestrzenne i demograficzne uwarunkowania zróżnicowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, [w:] A. Wołk, A. Potasińska (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Wyd. UKSW, s. 193-208, Warszawa.
 • Mordwa S., 2015, Przestępczość w dużym mieście. Analizy przestrzenne, [w:] L. Smolak, W. Kustra (red.), Bezpieczne miasta. Współczesne zagrożenia i wyzwania, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, s. 35-51.
 • Mordwa S., 2015, Techniki GIS - w poszukiwaniu hot spotów przestępczości, Archiwum Kryminologii, XXXVII, doi: 10.7420/AK2015G, s. 279-302 [web site].
 • Mordwa S., 2015, Percepcja zagrożeń społeczno-przestrzennych w mieście a subiektywne ryzyko wiktymizacyjne i zachowania obronne osób w wieku powyżej 60 lat, Space-Society-Economy, 14, doi: http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.14.06, s. 101-120; [pdf].
 • Mordwa S., 2016, The geography of crime in Poland and its interrelations with other fields of study, Geographia Polonica, vol. 89, iss. 2, pp. 187-202, doi: http://dx.doi.org/10.7163/GPol.0053; [pdf].
 • Mordwa S., 2016, Wykorzystanie technik GIS do poszukiwania sprawców przestępstw, materiały konferencyjne, Ogólnopolska Konferencja "GIS w Nauce V", 8-10.06.2016, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 76.
 • Mordwa S., 2016, Subiektywne poczucie zagrożenia a zachowania obronne mieszkańców Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 23, doi: 10.18778/1508-1117.23.09, s. 151-170; [pdf].
 • Mordwa S., Rochmińska A. (red.), 2016, Zachowania przestrzenne człowieka, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 23, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 187; [web site].
 • Mordwa S., 2017, Zagrożenia ładu społeczno-przestrzennego w Kołobrzegu, Studia Ekonomiczne, nr 327, s. 7-27; [pdf].
 • Mordwa S., 2017, Obszary koncentracji bezrobocia w przestrzeni Łodzi, Studia Miejskie, nr 26, doi: 10.25167/sm2017.026.03, s. 39–50; [pdf].
 • Mordwa S., 2018, Środowiskowe zagrożenia bezpieczeństwa a organizacja przestrzeni miejskiej/Environmental threats of security an organization of urban space, conference proceedings, International Conference "Social communications in space of cities", 18-20.10.2018, Uniwersytet Narodowy “Politechnika Lwowska”, Lwów, Ukraina, s. 26-27.
 • Mordwa S., Laskowska P., 2019, Przestrzenne uwarunkowania bezpieczeństwa w osiedlu Stare Bałuty w Łodzi, materiały konferencyjne, XXIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, "Krajobrazy miejskie – przestrzenie metropolitalne", 5-6.04.2019, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 21.
 • Mordwa S., 2016, Geographic profiling, as the application of spatial analyses in discovering the perpetrators of crimes (w druku).