dr Szymon Wiśniewski

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 103K
Telefon:
42-635-45-54
E-mail:
szymon.wisniewski@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
wtorek 13:30-14:30 środa 11:15-12:15

Wykształcenie

 • licencjat gospodarki przestrzennej - 2009, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • licencjat logistyki - 2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • magister gospodarki przestrzennej - 2011, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • doktor nauk geograficznych, 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, promotor: prof. dr hab. T. Marszał.
 • studia podyplomowe Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu, 2018, Zakład Systemów Transportowych Politechniki Poznańskiej (w trakcie).

Zainteresowania badawcze

 • planowanie i rozwój infrastruktury transportowej,
 • geografia transportu,
 • logistyka miejska,
 • dostępność,
 • mobilność,
 • inteligentne systemy transportowe.

Pełnione funkcje

PROJEKTY BADAWCZE

 • 2013 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Dostępność transportowa miast regionu łódzkiego. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • 2014 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • 2015 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Dostępność transportowa polskich miast w systemie korytarzy transeuropejskich. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
 • 2016 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Wewnętrzna dostępność transportowa Łodzi w świetle funkcjonowania indywidualnego i zbiorowego transportu miasta. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
 • 2017 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Mobilność mieszkańców Łodzi w świetle badań indywidualnego transportu samochodowego oraz transportu zbiorowego. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
 • 2018 - MINIATURA 2 NCN; pojedyncze działanie naukowe; DEC-2018/02/X/HS4/00093; Badanie pilotażowe zmian w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców Łodzi, wynikających z wprowadzenia ograniczenia w handlu w niedziele
 • 2018 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Dostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej podczas ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodziami w centralnej Polsce. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
 • 2018 - OPUS 15 NCN; kierownik projektu; 2018/29/B/HS4/01020; Zmiany teoretycznej dostępności transportowej i obciążenia sieci drogowej na skutek wystąpienia powodzi na terytorium Polski

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Zespołowa Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2018),
 • Indywidualna Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2017),
 • nagroda II stopnia w konkursie im. Profesora Ludwika Straszewicza na najlepszy artykuł naukowy podejmujący w wymiarze przestrzennym problematykę społeczną i ekonomiczną (2017),
 • Indywidualna Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2016),
 • nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną z województwem łódzkim (2012),
 • listy gratulacyjne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2010/2011.

Prowadzone zajęcia

 • systemy informacji przestrzennej GIS,
 • rysunek i grafika komputerowa,
 • logistyka miejska,
 • wykorzystanie GIS w logistyce miejskiej,
 • seminarium licencjackie,
 • seminarium inżynierskie
 • seminarium magisterskie,
 • pracownia magisterska,
 • ćwiczenia terenowe regionalne I,
 • ćwiczenia terenowe regionalne III.

ekspertyzy i opracowania

 • Adamiak A., Napierała T., Wiśniewski S., Raport: Interoperacyjność centrów logistycznych w regionie łódzkim; RBGC. Rail Baltica Growth Corridor, Łódź, 2013, s. 1-60.
 • Marszał T., Bartosiewicz B., Pielesiak I., Wiśniewski S., Koncepcje delimitacji obszarów metropolitalnych w świetle dokumentów planistycznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, Łódź, 2015.
 • Parszewski K., Wiśniewski S., Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Energetyków w Trzebini, 2015.
 • Parszewski K., Wiśniewski S., Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum), 2015.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., Wnioski i rekomendacje dla modelu transportowego w świetle wyników badań dostępności do transportu zbiorowego w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, 2016.
 • Wiśniewski S., Opinia dotycząca uzasadnienia zastosowania oprogramowania VISSIM oraz VISUM jako narzędzi do oceny i weryfikacji możliwości osiągnięcia poziomu wskaźników efektywności sterowania ruchem z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi inżynierii ruchu i oferowanych metod sterowania ruchem, Łódź, 2017.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Mobilność osób starszych w Łodzi – raport z badania dzielnicy Śródmieście, Urząd Miasta Łodzi, 2018.

Staże

 • Rumunia, wrzesień 2018 r., Uniwersytet w Oradei,
 • Ukraina, styczeń 2019 r., Politechnika Lwowska,
 • Polska, luty 2019 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

Uczestnictwo w Konferencjach

 • Łódź, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, 3-4 listopada 2011 r., Przestrzeń publiczna oraz sektor usług jako element struktury małych miast, Funkcja usługowa obiektów zabytkowych w małych miastach regionu łódzkiego
 • Szczyrk, 25-26 października 2012 r., Małe miasta – zastosowanie nowoczesnych instrumentów polityki rozwoju lokalnego, Techniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście Warta
 • Warszawa, IGIPZ PAN, 17-18 grudnia 2012 r., Polityka przestrzenna a transportowa – ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ocena działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi w świetle kształtowania się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
 • Uniejów, 4-5 listopada 2013 r., Członkowsko Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast - ujęcie przestrzenne, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Potencjał transportowo-osadniczy małych miast województwa łódzkiego
 • Warszawa, 4 grudnia 2013 r., Centrum Promocji Informatyki, II seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych. Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych
 • Warszawa, 3 kwietnia 2014 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Korytarze drogowe a środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-gospodarczy, Warsztaty naukowe
 • Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r., IGU Regional Conference - Changes, Challenges, Responsibility; Session: Geographical Impact of Transport Investment and Transport Policy Change; Application of modern IT in transport accessibility research
 • Łódź, 22-23 września 2014 r., I Forum Korytarza Bałtyk - Adriatyk, Dziedzictwo Korytarza Bałtyk Adriatyk
 • Warszawa, 12 grudnia 2014 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Korytarze drogowe a środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-gospodarczy
 • Łódź, 16-17 kwietnia 2015 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym
 • Lwów, 15-17 października 2015 r., Polityka mieszkaniowa dużych miast. Europejskie doświadczenie i ukraińska praktyka., Politechnika Lwowska 
 • Uniejów, 22-23 października 2015 r., Małe miasta - przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Dostępność do szpitalnej opieki zdrowotnej mieszkańców małych miast województwa łódzkiego,
 • Łódź, 4 grudnia 2015 r., Łódzkie Logistyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
 • Warszawa, 14 grudnia 2015 r., Współczesne wyzwania w badaniach dostępności przestrzennej miast i regionów, Zastosowanie metod określania obszarów rynkowych (FCA) w badaniach przestrzennego zróżnicowania poziomu dostępności, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
 • Gdańsk, 21 kwietnia 2016 r., Problemy i wyzwania Geografii Komunikacji, Dostępność do transportu zbiorowego w Łodzi,
 • Łódź, 19 maja 2016 r., Wnioski i rekomendacje dla modelu zrównoważonego transportu zbiorowego Łodzi 2020+ - Seminarium, Wnioski i rekomendacje dla modelu transportowego w świetle wyników badań dostępności do transportu zbiorowego w Łodzi,
 • Łódź, 14 czerwca 2016 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, The use of Network Analyst tool and 2SFCA method to assess fire service effectiveness in a city as exemplified by Łódź,
 • Łódź, 14 czerwca 2016 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Delimitation of Lodz Metropolitan Area in the light of recent Act on Metropolitan Unions,
 • Opole, 8-9 marca, Logistyka 2017, Logistyka w naukach o zarządzaniu, Czasy dystrybucji towarów z Łodzi do Państw Europejskich
 • Opole, 8-9 marca, Logistyka 2017, Logistyka w naukach o zarządzaniu, Możliwości rozwiązania problemów logistyki miejskiej w obszarze infrastruktury drogowej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego
 • Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Zmiany dostępności transportowej na skutek wystąpienia powodzi w województwie mazowieckim,
 • Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Zmiany w sposobie użytkowania ziemi w Polsce w latach 1990-2012,
 • Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Dostępność transportowa i mobilność potencjalna - prognoza w obliczu planu rozbudowy sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce,
 • Bukareszt, 26-28 maja 2017 r., The 9th International Symposium on Geography "Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action", Accessibility to places of evacuation for inhabitants of flood-prone areas in the Mazovia province,
 • Bruksela, 4-6 września 2017 r., The 6th Eugeo Congress on the Geography of Europe, The potential of intermodal terminals in Poland in the context of commercial exchange with China,
 • Jelenia Góra, 22-24 października 2017 r., Globalne i lokalne strategie logistyczne, sesja: Zarządzania Strategiczne w Transporcie, Znaczenie dostępności transportowej lądowych terminali kontenerowych w Polsce dla rozwoju transportu intermodalnego,
 • Gdańsk, 10-11 maja 2018 r., III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania geografii transportu", Zastosowanie aplikacji „RoadLoad” w badaniach geograficznych nad przepływami realizowanymi za pośrednictwem indywidualnych środków transportu,
 • Quebec, 6-10 sierpnia 2018 r., 2018 IGU Regional Conference - CAG Annual Meeting - NCGE Annual Conference, Changes in a Road Network and Transport Accessibility Following the Occurrence of a Natural Disaster – the Example of a Flood in the Mazovian Voivodeship. 
 • Lwów, 17-19 października 2018 r., Komunikacja społeczna w przestrzeni miast, Metody oceny dostępności przestrzeni publicznych.

Publikacje