dr Szymon Wiśniewski

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 103K
Telefon:
42-635-45-54
E-mail:
szymon_wisniewski@onet.eu
Konsultacje:
do ustalenia przez e-mail urlop: 17.07-20.09

Wykształcenie

 • licencjat gospodarki przestrzennej - 2009, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • licencjat logistyki - 2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • magister gospodarki przestrzennej - 2011, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • doktor nauk geograficznych, 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, promotor: prof. dr hab. T. Marszał.

Zainteresowania badawcze

 • planowanie i rozwój infrastruktury transportowej,
 • geografia transportu,
 • logistyka miejska,
 • dostępność,
 • inteligentne systemy transportowe.

Pełnione funkcje

PROJEKTY BADAWCZE

 • 2013 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Dostępność transportowa miast regionu łódzkiego. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • 2014 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • 2015 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Dostępność transportowa polskich miast w systemie korytarzy transeuropejskich. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
 • 2016 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Wewnętrzna dostępność transportowa Łodzi w świetle funkcjonowania indywidualnego i zbiorowego transportu miasta. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
 • 2017 - wykonawca własnego projektu badawczego pt.: Mobilność mieszkańców Łodzi w świetle badań indywidualnego transportu samochodowego oraz transportu zbiorowego. Projekt finansowany z dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • nagroda II stopnia w konkursie im. Profesora Ludwika Straszewicza na najlepszy artykuł naukowy podejmujący w wymiarze przestrzennym problematykę społeczną i ekonomiczną (2017),
 • Indywidualna Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2016),
 • nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną z województwem łódzkim (2012),
 • listy gratulacyjne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2010/2011.

Prowadzone zajęcia

 • systemy informacji przestrzennej GIS,
 • rysunek i grafika komputerowa,
 • logistyka miejska,
 • wykorzystanie GIS w logistyce miejskiej,
 • seminarium licencjackie,
 • seminarium magisterskie,
 • ćwiczenia terenowe regionalne I,
 • ćwiczenia terenowe regionalne III.

ekspertyzy i opracowania

 • Adamiak A., Napierała T., Wiśniewski S., Raport: Interoperacyjność centrów logistycznych w regionie łódzkim; RBGC. Rail Baltica Growth Corridor, Łódź, 2013, s. 1-60.
 • Marszał T., Bartosiewicz B., Pielesiak I., Wiśniewski S., Koncepcje delimitacji obszarów metropolitalnych w świetle dokumentów planistycznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, Łódź, 2015.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., Wnioski i rekomendacje dla modelu transportowego w świetle wyników badań dostępności do transportu zbiorowego w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, 2016.
 • Wiśniewski S., Opinia dotycząca uzasadnienia zastosowania oprogramowania VISSIM oraz VISUM jako narzędzi do oceny i weryfikacji możliwości osiągnięcia poziomu wskaźników efektywności sterowania ruchem z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi inżynierii ruchu i oferowanych metod sterowania ruchem, Łódź, 2017.

Uczestnictwo w Konferencjach

 • Łódź, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, 3-4 listopada 2011 r., Przestrzeń publiczna oraz sektor usług jako element struktury małych miast, Funkcja usługowa obiektów zabytkowych w małych miastach regionu łódzkiego
 • Szczyrk, 25-26 października 2012 r., Małe miasta – zastosowanie nowoczesnych instrumentów polityki rozwoju lokalnego, Techniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście Warta
 • Warszawa, IGIPZ PAN, 17-18 grudnia 2012 r., Polityka przestrzenna a transportowa – ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ocena działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi w świetle kształtowania się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
 • Uniejów, 4-5 listopada 2013 r., Członkowsko Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast - ujęcie przestrzenne, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Potencjał transportowo-osadniczy małych miast województwa łódzkiego
 • Warszawa, 4 grudnia 2013 r., Centrum Promocji Informatyki, II seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych. Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych
 • Warszawa, 3 kwietnia 2014 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Korytarze drogowe a środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-gospodarczy, Warsztaty naukowe
 • Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r., IGU Regional Conference - Changes, Challenges, Responsibility; Session: Geographical Impact of Transport Investment and Transport Policy Change; Application of modern IT in transport accessibility research
 • Łódź, 22-23 września 2014 r., I Forum Korytarza Bałtyk - Adriatyk, Dziedzictwo Korytarza Bałtyk Adriatyk
 • Warszawa, 12 grudnia 2014 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Korytarze drogowe a środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-gospodarczy
 • Łódź, 16-17 kwietnia 2015 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym
 • Lwów, 15-17 października 2015 r., Polityka mieszkaniowa dużych miast. Europejskie doświadczenie i ukraińska praktyka., Politechnika Lwowska 
 • Uniejów, 22-23 października 2015 r., Małe miasta - przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Dostępność do szpitalnej opieki zdrowotnej mieszkańców małych miast województwa łódzkiego,
 • Łódź, 4 grudnia 2015 r., Łódzkie Logistyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
 • Warszawa, 14 grudnia 2015 r., Współczesne wyzwania w badaniach dostępności przestrzennej miast i regionów, Zastosowanie metod określania obszarów rynkowych (FCA) w badaniach przestrzennego zróżnicowania poziomu dostępności, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
 • Gdańsk, 21 kwietnia 2016 r., Problemy i wyzwania Geografii Komunikacji, Dostępność do transportu zbiorowego w Łodzi,
 • Łódź, 19 maja 2016 r., Wnioski i rekomendacje dla modelu zrównoważonego transportu zbiorowego Łodzi 2020+ - Seminarium, Wnioski i rekomendacje dla modelu transportowego w świetle wyników badań dostępności do transportu zbiorowego w Łodzi,
 • Łódź, 14 czerwca 2016 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, The use of Network Analyst tool and 2SFCA method to assess fire service effectiveness in a city as exemplified by Łódź,
 • Łódź, 14 czerwca 2016 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Delimitation of Lodz Metropolitan Area in the light of recent Act on Metropolitan Unions,
 • Opole, 8-9 marca, Logistyka 2017, Logistyka w naukach o zarządzaniu, Czasy dystrybucji towarów z Łodzi do Państw Europejskich
 • Opole, 8-9 marca, Logistyka 2017, Logistyka w naukach o zarządzaniu, Możliwości rozwiązania problemów logistyki miejskiej w obszarze infrastruktury drogowej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego
 • Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Zmiany dostępności transportowej na skutek wystąpienia powodzi w województwie mazowieckim,
 • Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Zmiany w sposobie użytkowania ziemi w Polsce w latach 1990-2012,
 • Łódź, 31 marca 2017 r., Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna, Dostępność transportowa i mobilność potencjalna - prognoza w obliczu planu rozbudowy sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce,
 • Bukareszt, 26-28 maja 2017 r., The 9th International Symposium on Geography "Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action", Accessibility to places of evacuation for inhabitants of flood-prone areas in the Mazovia province,
 • Bruksela, 4-6 września 2017 r., The 6th Eugeo Congress on the Geography of Europe, The potential of intermodal terminals in Poland in the context of commercial exchange with China,

Publikacje

Aktualnie Prowadzone badania

 • Kolej aglomeracyjna jako element koncepcji miasta kompaktowego na przykładzie Łodzi,
 • Zróżnicowanie przestrzenne dostępności do łódzkich parków,
 • Wewnętrza dostępność transportowa gminy Stryków w ujęciu transportu zbiorowego,
 • Zastosowanie narzędzi GIS w gospodarce przestrzennej,
 • Zastosowanie narzędzi Network Analyst w geografii transportu,
 • Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni Polski w latach 1990-2012,
 • Znaczenie drogi ekspresowej S14 dla lotniska im. Reymonta w Łodzi,
 • Znaczenie drogi ekspresowej S14 dla dostępności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego,
 • Zmiana dostępności transportowej przestrzeni Polski i mobilności Polaków na skutek zakończenia procesu inwestycyjnego w zakresie dróg ekspresowych i autostrad.   
 • Zagospodarowanie przestrzenne sąsiedztwa autostrad i dróg ekspresowych w Polsce,
 • Charakterystyka zabudowy mieszkaniowej i działek o funkcji mieszkaniowej w miastach wojewódzkich w Polsce,
 • Możliwości rozwiązania problemów logistyki miejskiej w obszarze infrastruktury drogowej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego,
 • Oddziaływanie Portu Łódź na ruch drogowy w Łodzi,
 • Mobilność mieszkańców Łodzi w świetle danych pochodzacych z obszarowego systemu sterowania ruchem,
 • Modelowanie obciążenia sieci drogowej indywidualnym transportem samochodowym,
 • Zmiany dostępności do transportu zbiorowego wynikajace z przemian w rozmieszczeniu przystanków i rozkładzie jazdy MPK Łódź.